[Cách diễn đạt] 25_여쭤볼 게 있어요.Tôi (em) có việc muốn hỏi ạ

0
319

궁금한 것을 어른들께 여쭤보고 싶을 때는 어떻게 말하지?
Nói thế nào khi muốn hỏi người lớn tuổi điều gì?
How to ask something to elders.

오늘의 한마디는 “여쭤볼 게 있어요.” 입니다.
Cách diễn đạt hôm nay: Tôi (em) có việc muốn hỏi ạ
Today’s expression : I have something to ask.

마이클 씨가 부장님의 출장 계획을 확인해야 해서 부장님께 여쭤 보려고 합니다. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다.“여쭤볼 게 있습니 다.”
Michael muốn hỏi phó giám đốc xác nhận kế hoạch công tác của ông ấy.
Lúc này nên nói “여쭤볼 게 있습니 다.”

Hôi thoai hôm nay
마이클 : 부장님, 여쭤볼 게 있습니다.
부 장 :     그래? 무슨 일인가?

Michael : Thưa phó giám đốc, em muốn hỏi ạ.
Phó giám đốc : Hả, việc gì thế?

Học thêm
Thường khi muốn hỏi người lớn điều gì hoặc hỏi ở các cơ quan nhà nước thì cũng sử dụng câu “여쭤볼 게 있어서 전화드렸습니다.” (Tôi gọi điện vì có việc muốn hỏi.)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here