[Đọc – Dịch] 효(孝) 사상 Tinh thần ‘Hiếu đạo’ của người Việt Nam và Hàn Quốc

0
41

효(孝) 사상 Tinh thần ‘Hiếu đạo’

우리나라를 대표하는 정신문화로 효 사상이 있습니다. ‘효’는 자식이 부모를 잘 섬기는 것을 말합니다. 즉 아들이 부모를 공양한다는 뜻입니다. 효(孝)의 유래에 대한 재미있는 이야기가 있습니다.

Văn hóa tinh thần tiêu biểu của Hàn Quốc là ‘Hiếu đạo’. Chữ ‘Hiếu’ ở đây có nghĩa là sự chu đáo với cha mẹ. Hay nói cách khác nghĩa là con trai phụng dưỡng cha mẹ. Có một câu chuyện rất thú vị về chữ ‘孝 (Hiếu) ‘ như sau.

시골에 장이 서게 되면 아들은 그 동안 모은 나뭇짐을 지게에 지고서 장에 팔러 나갔습니다. 늦은 저녁이 되면 어머니는 이제나 저제나 아들을 기다렸습니다. 그래도 돌아오지 않으면 걱정이 되어 동구 밖까지 나가서 기다렸습니다. 멀리서 한 사람씩 보이기 시작하면 어머니는 좀 더 멀리 보기 위해 나무 위로 올라갔습니다. 아들은 시장에 가서 나무를 팔아 그 돈으로 어머니께 드릴 반찬과 몇 가지 일용품을 사들고 오다가 자기를 기다리고 있는 어머니를 만납니다. 아들은 어머니에게 공손하게 말하였습니다. “어머니! 다리 아프실텐데 어찌 여기까지 나오셨습니까? 제가 업어드릴 테니까 지게 위에 타십시오.”

Cứ đến ngày họp chợ ở quê thì người con trai vác những củi nhặt được bấy lâu ra chợ bán. Trời sụp tối mà thấy con trai chưa về là người mẹ ở nhà trông đứng trông ngồi. Vì lo lắng cho con trai người mẹ ra tận ngoài đầu làng để chờ con. Hễ thất một người ở xa xa là bà mẹ leo lên cây để nhìn cho rõ hơn. Người con trai sau khi bán củi xong lấy tiền mua thức ăn và một ít đồ dùng cho mẹ trên đường về gặp mẹ đang chờ mình giữa đường, anh kính cẩn nói với mẹ: ” Thưa mẹ, chân mẹ còn đau mà mẹ ra đến tận đây là gì? Mẹ hãy leo lên cái gùi của con đi, con sẽ cõng mẹ vào nhà.”

그래서 노인을 지게 위에 태우고 오는 아들의 모습이 한자의 효도 ‘효(孝)’자 입니다. 베트남 사람들에게도 효는 매우 중요합니다. 베트남에서 효는 부모를 공경하고 존중하며 부모님 말씀을 잘 듣고, 부모님을 잘 모시는 것입니다. 각 가정마다 부모님을 모시는 방법은 다르지만 풍습에 의하면 부모님을 집에 혼자 두고 자식들이 멀리 나가서는 안 됩니다.

Vì vậy nên hình ảnh người con trai cõng mẹ trên cái gùi như thế được viết thành của chữ ‘孝 (Hiếu) trong tiếng Hán. Đối với người Việt Nam chữ ‘Hiếu’ cũng vô cùng quan trọng. Chữ ‘Hiếu’ ở Việt Nam nghĩa là kính trọng và yêu thương cha mẹ, vâng lời cha mẹ và chăm sóc cha mẹ. Cách phụng dưỡng cha mẹ ở mỗi gia đình khác nhau nhưng theo phong tục thì nếu con cái bỏ cha mẹ ở nhà mà đi xa là không được.

맛있는 음식은 부모님에게 먼저 드리며, 매월 용돈을 드려야 합니다. 자식은 열심히 노력하여 사회에서 성공하는 것이 부모님에게 효도하는 일이라고 생각합니다. 또한 아들이 효도하려면 반드시 결혼을 하여 혈통을 이어주는 아들을 낳아야 합니다. 지금도 효 사상은 베트남 사람들에게 중요한 가치가 있는 덕목입니다. 그러므로 서양처럼 부모님을 양로원에 보내는 것을 좋아하지 않습니다.

Có thức ăn ngon cũng dành phần cho cha mẹ trước và hàng tháng phải gửi cha mẹ ít tiền để cha mẹ tiêu. Việc con cái cố gắng để thành công trong xã hội cũng là một cách để báo hiếu cho cha mẹ. Ngoài ra, người con trai muốn báo hiếu cho cha mẹ phải lấy vợ và sinh con nối dõi tông đường. Ngày nay chữ ‘Hiếu’ vẫn còn là một đức hạnh có giá trị cao đối với người Việt Nam. Do đó người ta không thích việc đưa cha mẹ già vào viện dưỡng lão như ở phương Tây.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here