Saturday, December 5, 2020
Trang chủ Mỗi ngày 1 cách diễn đạt

Mỗi ngày 1 cách diễn đạt

[Cách diễn đạt] 13_건강 잘 챙기세요. Hãy giữ gìn sức khoẻ nhé.

Lời chào vì sức khoẻ của nhau. 서로의 건강을 위한 인사말은 뭘까? Làm thế nào để nói cho ai đó chăm sóc sức khỏe của họ? 오늘의...

[Cách diễn đạt] 30_요즘 통 입맛이 없네요. Dạo này chẳng có gì ngon miệng.

요즘 먹고 싶은 것이 별로 없을 때는 어떻게 말하지? How to say that you haven't wanted to eat anything lately. Dạo này chẳng muốn ăn gì...

[Cách diễn đạt] 29_생각 종 해 보고 연락 드릴게요. Tôi suy nghĩ rồi sẽ...

확실한 대답을 바로 못할 때는 어떻게 말해야 할까? How to explain that you can't give an exact answer right away.  Nói thế nào khi không thể...

[Cách diễn đạt] 10: 무슨 일 있으면 연락하세요. Có việc gì thì liên lạc...

Làm thế nào để nói khi ai đó cần giúp đỡ? 도움이 필요할 때 알려달라는 말은 어떻게 하지? Từ ngữ hôm nay: 'Có việc gì thì...

[Cách diễn đạt] 1. “잘 부탁합니다” Mong được [anh/chị] giúp đỡ

첫 인사를 할 때 좋은 인사말은 무엇일까? Khi gặp lần đầu nên chào nhau như thế nào? 오늘의 한마디는 '잘 부탁합니다.' 입니다. Cách diễn đạt hôm nay:...

[Cách diễn đạt] 27_일부러 그런 게 아니에요. Không phải tôi cố ý đâu.

실수로 일을 잘못했을 때 어떻게 말하지? How to say you did something wrong by accident? Nói thế nào khi làm sai do vô tình? 오늘의 한마디는...

[Cách diễn đạt] 15_오늘은 푹 쉬세요. Hôm nay nghỉ ngơi thoải mái (cho khoẻ)...

친구에게 휴식을 권하고 싶을 때 어떻게 말하지? Nói thế nào khi muốn khuyên bạn nghỉ ngơi? 오늘의 한마디는 '오늘은 푹 쉬세요.' 입니다. Cách diễ đạt hôm nay...

[Cách diễn đạt] 7: 오랜만에 보니 몰라보겠어요.Lâu lắm mới gặp đến nỗi không thể...

Lâu lắm mới gặp thì chào nhau thế nào.? 오랜만에 만나면 어떻게 인사를 할 수 있을까? Cách diễn đạt hôm nay: 'Lâu lắm mới gặp đến...

[Cách diễn đạt] 20_여기 앉아도 돼요? Tôi ngồi đây được không?

자리가 비어 있어서 앉고 싶을 때 어떻게 말하지? Nói thế nào khi bạn muốn ngồi ở một chỗ trống? How to express that you want to...

[Cách diễn đạt] 3:그러게 말이에요. Đúng thế. (Đúng vậy.)

다른 사람의 의견에 찬성할 때 어떻게 말하지? Khi tán thành ý kiến người khác thì nói như thế nào? 오늘의 한마디는 '그러게 말이에요' 입니다.  Cách diễn đạt...

[Cách diễn đạt] 9: 맛있게 잘 먹었습니다 Cảm ơn tôi đã ăn rất ngon...

Sau khi ăn ngon xong thì chào như thế nào? 음식을 잘 먹고 나서 어떻게 인사하지? Cách diễn đạt hôm nay:' Cảm ơn tôi đã ăn...

[Cách diễn đạt] 26_약속을 깜박했어요. Mình đã quên cuộc hẹn.

  약속을 잊어버린 것이 생각났을 때 어떻게 말하지? Nói thế nào khi nhớ ra mình đã quên cuộc hẹn? How to explain that you have just forgotten...

[Cách diễn đạt] 5:잠깐만요. Chờ một chút nhé

Đang nói nhưng cần chút thời gian thì nói như thế nào? 이야기하다가 조금 시간이 필요하면 어떻게 말하지? Cách diễn đạt hôm nay: 'Chờ một chút...

[Cách diễn đạt] 2:별말씀을요. Không có gì/Khách sáo quá

감사 표현에 좋은 대답은 무엇일까? Cách đáp trả cho lời cảm ơn. 오늘의 한마디는 '별말씀을요' 입니다. Cách diễn đạt hôm nay: 'Không có gì/Khách sáo quá'   마이클...

[Cách diễn đạt] 17_오늘 한잔 어때요? Hôm nay làm một chén nhé?

함께 가볍게 술을 마시고 싶을 때는 어떻게 말하지? Khi muốn uống một chút nhẹ nhàng thì nói thế nào.? How to ask someone to have a...

[Cách diễn đạt] 16_식사 한번 같이해요. Chúng ta cùng dùng cơm nhé.

자주 못 만나는 친구를 오랜만에 만났을 때 반가운 마음을 어떻게 전하지? Nói thế nào để diễn tả tâm trạng vui mừng khi gặp người bạn...

[Cách diễn đạt] 8: 마침 잘 만났네요. May mắn gặp được cậu đúng lúc.

Nếu tình cờ gặp được người ta muốn gặp thì nói như thế nào? 만나면 좋겠다고 생각했던 사람을 우연히 만나면 어떻게 말할까? Cách diễn đạt hôm...

[Cách diễn đạt] 23_한국어로 뭐라고 해요? Tiếng Hàn Quốc gọi là gì?

한국어로 어떻게 말하는지 궁금하면 어떻게 물어볼까? Hỏi thế nào nếu muốn biết (cái gì đó) nghĩa tiếng Hàn là gì? 오늘의 한마디는 '한국어로 뭐라고 해요?' 입니다. Cách...

[Cách diễn đạt] 12_잘 다녀오세요. Chúc chuyến đi tốt đẹp nhé

어딘가를 다녀올 사람에게 어떻게 인사하지? Chào thế nào khi một người nào đó sắp rời đây? 오늘의 한마디는 '잘 다녀오세요.' 입니다. Cách diễn đạt hôm nay: 'Chúc...

[Cách diễn đạt] 22_한국 생활은 할 만해요? Cuộc sống Hàn Quốc có tạm ổn...

한국 생활을 잘하고 있는지 궁금하면 어떻게 물어볼까? Hỏi thế nào nếu muốn biết cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc có tốt đẹp không? How to...
error: Content is protected !!