Thursday, December 5, 2019
Trang chủ Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp

Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp

[Ngữ pháp] V/A + (으)면 는/ㄴ다고 말을 했어야지요.

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 여보세요? 왜 전화를 이제...

[Ngữ pháp] Động từ +는데 는/ㄴ다고요? Tính từ+(으)ㄴ데 다고요?

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 누구하고 그렇게 길게 통화했어? Nói...

[Ngữ pháp] Động từ +는 것은 없어요? Tính từ + 은/ㄴ 것은 없어요?

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 어서 오세요, 손님. 혹시...

[Ngữ pháp] Động từ + (으)면 어떡해요? Thì phải làm sao?

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 오늘 철수랑 싸웠다며? 왜 싸운...

[Ngữ pháp] Động từ + 기만 하면 돼요 Chỉ việc … là được

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 아저씨, 집에서 쉽게 키울...

[Ngữ pháp] Động từ + 게요?

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này: A: 안녕하세요. 증명사진 좀...

[Ngữ pháp] Động/Tính từ + (으)ㄹ 때가 되었다

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 방바닥이 온통 먼지투성이네. 우리...

[Ngữ pháp] Động từ + 어/아 대다

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này: A: 아, 나 어제...

[Ngữ pháp] V(으)랴 V(으)랴: Nào là… nào là…

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này: A: 우빈 씨, 여기...

[Ngữ pháp] Danh từ + 에 달려 있다: Phụ thuộc vào…

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 그 뉴스 봤어요? 명문대...

[Ngữ pháp] Danh từ + 에 불과하지만

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 주말 회사 야유회가 취소될...

[Ngữ pháp] Danh từ + (으)로 말미암아: Vì, do

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 자칼타 씨 고향에 쓰나미가...

[Ngữ pháp] Động từ + 는 한이 있더라도/ 는 한이 있어도: Cho dù tới...

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 오늘은 인간문화재인 김창종 장인과...

[Ngữ pháp] Động/Tính từ + (으)ㄹ지언정: Dù có … nhưng …

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 백제 시대의 것으로 알려진...

[Ngữ pháp] Danh từ + 에 의해(서): Do/ bằng/ theo …

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 어? 인터넷 드라마에서 저...

[Ngữ pháp] Động từ + 은/ㄴ 끝에

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 개천절은 뭘 기념하는 날이야? Lễ...

[Ngữ pháp] Danh từ + 에도 불구하고: … mặc dù …

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 한국은 영어로 왜 '코리아'라고...

[Ngữ pháp] Động/Tính từ + 기로서니

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 이번에 주문한 미세먼지 마스크에...

[Ngữ pháp] Động từ + 는 데

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 튼튼건설 자재부 이하나입니다. 납품받은...

[Ngữ pháp] Động từ + (으)ㄹ 법하다: đương nhiên …

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 어제 가전 박람회에 갔다...
error: Content is protected !!