Friday, October 23, 2020

[Ngữ pháp] Danh từ phụ thuộc “데”

Phân biệt với 는데 là vĩ tố,  thì 는 데(2 từ viết cách nhau) là danh từ phụ thuộc và thường đi dưới dạng 는 데에 (trong...

[Ngữ pháp] Động từ + 는 데 비해서, Tính từ + (으)ㄴ 데 비해서

1. Thể hiện việc nếu nghĩ đến vế trước là tiêu chuẩn thì kết quả hay tình huống ở vế sau là ngoài sức...

Các biểu hiện định nghĩa trong tiếng Hàn N은/는…이다, N(이)란…이다, 을/를 N(이)라고 하다, ~은/는...

Trong các bài đọc, bài nghe liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn sẽ xuất hiện các thuật ngữ và bao giờ cũng...

[Ngữ pháp] Động từ + 느니 느니 하다 Tính từ + (으)니 (으)니...

Động từ + 느니 느니 하다 Tính từ + (으)니 (으)니 하다 1. Nó được sử dụng để liệt kê những suy nghĩ hoặc ý kiến...

[Ngữ pháp] Động từ + 느냬요, Tính từ + (으)냬요

Động từ + 느냬요, Tính từ +  (으)냬요 1. Là biểu hiện mang tính khẩu ngữ (thường dùng khi nói) dùng để truyền đạt lại...

[Ngữ pháp] Động từ + 노라면

Động từ + 노라면 1. Ngữ pháp này biểu hiện việc nếu liên tục, thường xuyên làm một việc gì đó ở vế trước thì...

[Ngữ pháp] Động từ + 기란

Động từ + 기란  Ngữ pháp này dùng để thể hiện sự khó khăn khi thực hiện một việc gì đó ở vế trước (giải...

[Ngữ pháp cao cấp] 4 ngữ pháp diễn tả sự lựa chọn: 느니; (으)ㄹ...

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học các cấu trúc được sử dụng để đưa ra lựa chọn. Ở trình độ sơ cấp...

[Ngữ pháp] Động từ + 는가? Tính từ + (으)ㄴ가?(2)

Động/Tính từ + (으)ㄴ/는가? (2) 1. Nó được sử dụng khi đưa ra vấn đề nào đó trong bài viết hay nội dung mang tính...

[Ngữ pháp] Động từ + 는가? Tính từ + (으)ㄴ가?(1)

Động/Tính từ + (으)ㄴ/는가? (1) 1. Nó được sử dụng khi một người lớn tuổi hỏi một cách đạo mạo (Lời nói hay thái độ...

[Ngữ pháp] ~지 뭐 tiếp nhận sự thật, không có lời nào nói hơn,...

Là dạng kết hợp của 뭐 và 지(요) thể hiện ý nghĩa tiếp nhận sự thật, không có lời nào nói hơn, không thể...

[Ngữ pháp] Động từ + ㄴ/는다니까요, Tính từ + 다니까요

Tính từ + 다니까요 Động từ + ㄴ/는다니까요 1. Là cách nói kính trọng phổ biến. Cấu trúc thể hiện việc xác nhận lại nội dung...

[Ngữ pháp] Động từ + 고 들다

Biểu hiện dáng vẻ thực hiện một hành động nào đó ẩn bên trong về mặt không gian, sâu sắc về mức độ (thực...

[Ngữ pháp] Động/Tính từ + (ㄴ/는)다마는 hay dạng viết tắt là (ㄴ/는)다만

Tính từ + 다마는 hoặc viết tắt 다만 Động từ + (ㄴ/는)다마는 hoặc viết tắt (ㄴ/는)다만 가다-> 간다마는, 먹다-> 먹는다마는 예쁘다-> 예쁘다마는, 좋다-> 좋다마는 1. Kết hợp với động...

[Ngữ pháp] Động/Tính từ + (으)ㄹ지라도, (으)ㄹ지언정

(으)ㄹ지라도/(으)ㄹ지언정 1. Gắn vào sau động từ và tính từ, thể hiện ý nghĩa nhấn mạnh mặc dù vế trước đưa ra một tình huống...

[Ngữ pháp] 는/(으)ㄴ데 당연히 V/A었/았지

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 어제 축구 경기 봤어? Hôm...

[Ngữ pháp] Danh từ + 을/를 달라고 해요(했어요).

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 우빈 씨는 정말 이상해요. Anh...

[Ngữ pháp] Động từ + 어/아 주셨으면 좋겠다

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 구두의 금색 장식이 떨어져서...

[Ngữ pháp] Danh từ + 이/가 아니라고 해요 (했어요)

Trước tiên hãy cùng xem hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này: A: 이따가 우리 집에서 월드컵 경기...
Động từ + (으)ㄹ 거라고 해요(했어요).

[Ngữ pháp] Động từ + (으)ㄹ 거라고 해요(했어요).

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 방금 전화가 왔는데 친구들이...
error: Content is protected !!