Friday, October 23, 2020
지 말자고 해요(했어요).

[Ngữ pháp] Động/Tính từ + 지 말자고 해요 (했어요)

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 어제 동물원에서 생활하는 동물들에...
지 말라고 해요(했어요).

[Ngữ pháp] Động/Tính từ + 지 말라고 해요 (했어요).

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 우리 아이가 하루 종일...

[Ngữ pháp] Động từ + (으)ㄴ 덕분에

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 늦어서 미안해. 길이 많이...

[Ngữ pháp] V+ㅂ/습니다만: … nhưng …

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này: A: 영업팀에 지원하셨네요. 이런...

[Ngữ pháp] Danh từ + 말고

Trước tiên hãy cùng xem đoạn văn bên dưới để xem bối cảnh sử dụng: A: 차를 사려고 하는데 같이 가 줄래? Tôi định mua xe,...

[Ngữ pháp] V는/ㄴ다고 V았/었는데

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này: A: 민수 씨, 안색이...

[Ngữ pháp] Động từ + (으)러 가는데

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 너 토마토에 소금 뿌려...

[Ngữ pháp] Động từ + 어/아 드릴까요?

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 우유를 좀 신청하려고요. Tôi muốn...

[Ngữ pháp] Động từ + (으)ㄹ 것까지는 없지만: Không tới mức phải … nhưng...

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 내일 새벽 6시까지 서울역에...

[Ngữ pháp] V/A + (으)면 는/ㄴ다고 말을 했어야지요: Nếu … thì phải nói là...

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 여보세요? 왜 전화를 이제...

[Ngữ pháp] Động từ +는데 는/ㄴ다고요? Tính từ+(으)ㄴ데 다고요?

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 누구하고 그렇게 길게 통화했어? Nói...

[Ngữ pháp] Động từ +는 것은 없어요? Tính từ + 은/ㄴ 것은 없어요?

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 어서 오세요, 손님. 혹시...

[Ngữ pháp] Động từ + (으)면 어떡해요? Thì phải làm sao?

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 오늘 철수랑 싸웠다며? 왜 싸운...

[Ngữ pháp] Động từ + 기만 하면 돼요 Chỉ việc … là được

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 아저씨, 집에서 쉽게 키울...

[Ngữ pháp] Động từ + 게요?

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này: A: 안녕하세요. 증명사진 좀...

[Ngữ pháp] Động/Tính từ + (으)ㄹ 때가 되었다

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 방바닥이 온통 먼지투성이네. 우리...

[Ngữ pháp] Động từ + 어/아 대다

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này: A: 아, 나 어제...

[Ngữ pháp] V(으)랴 V(으)랴: Nào là… nào là…

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này: A: 우빈 씨, 여기...

[Ngữ pháp] Danh từ + 에 달려 있다: Phụ thuộc vào…

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 그 뉴스 봤어요? 명문대...

[Ngữ pháp] Danh từ + 에 불과하지만

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:   A: 주말 회사 야유회가 취소될...
error: Content is protected !!