다양하게 확장되는 한옥의 용도 – Đa dạng hóa công năng kiến trúc Hanok

0
120

최근 들어 한옥의 용도가 눈에 띄게 확장되고 있다. 연회장이나 공연장 같은 문화 시설을 비롯해 도서관 같은 공공시설에도 한옥 스타일과 건축 기법이 적용되어 큰 반향을 불러일으키고 있다. 특히 지자체의 지원 정책에 힘입어 한옥 양식을 차용한 교육 및 상업 시설이 크게 늘면서 한옥에 대한 대중의 인식을 바꾸고 있다.

Gần đây, công năng của nhà truyền thống hanok ngày càng trở nên đa dạng. Phong cách thiết kế và kỹ thuật kiến trúc hanok được áp dụng để xây dựng nhiều khu lễ tiệc, khu biểu diễn, công trình văn hóa và cả những công trình công cộng như thư viện, tạo ấn tượng đặc sắc. Đặc biệt, nhờ chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương, những công trình giáo dục và thương mại mang phong cách hanok ngày càng tăng lên đáng kể, dần làm thay đổi nhận thức của công chúng về hanok.

20세기 초 철근, 콘크리트, 유리 같은 새로운 재료와 낯선 형태로 이 땅에 서양식 근대 건축물들이 지어지기 시작했을 때 기존의 관아와 객사, 향교 같은 옛 건물들은 새로운 용도를 수용하기 위해 개조되기 시작했다. 그러나 전통 건축이 가진 기술적, 공간적 한계로 인해 그런 시도는 곧 중단되었고, 대다수 건축물은 벽돌이나 철근콘크리트 구조로 빠르게 대체되었다.

Đầu thế kỷ 20, khi các tòa nhà theo phong cách phương Tây bắt đầu được xây dựng với những vật liệu mới như cốt thép, bê tông, kính cùng hình thù khác lạ, những tòa nhà xưa cũ như văn phòng chính quyền, nhà khách và trường học Nho giáo hyanggyotại Hàn Quốc bắt đầu được tu sửa để dùng vào mục đích mới. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt kỹ thuật và không gian trong kiến trúc truyền thống, những thử nghiệm đó sớm bị gián đoạn, đa phần các tòa nhà này nhanh chóng được thay thế bằng kết cấu bê tông cốt thép hoặc gạch.

1945년 식민 지배에서 해방되며 시작된 본격적인 근대화 과정에서 전통의 계승이라는 사회적 과제가 부각되었을 때도 한옥은 흔히 목재가 아닌 콘크리트로 재현되었다. 이런 현상은 남북한이 다르지 않아 남한의 독립기념관(1987)이나 북한의 인민대학습당(1982) 같은 기념비적 건축물도 콘크리트 한옥으로 지어졌다. 하지만 이런 건물들은 건축의 국제적 경향이나 국민들의 일상과 거리가 멀어 그다지 호평을 받지 못했다.

Trong quá trình hiện đại hóa bắt đầu sau khi Hàn Quốc thoát khỏi chế độ thực dân năm 1945, khi xã hội đề cao sứ mệnh kế thừa truyền thống, hanok được tái tạo bằng bê tông thay vì bằng gỗ. Hiện tượng này ở Hàn Quốc và Triều Tiên không khác gì nhau, các công trình kiến trúc hoành tráng như Tòa nhà Lưu niệm Độc lập (1987) ở Hàn Quốc và Nhân dân Đại học Tập đường(1982) ở Triều Tiên đều được xây theo kiểu hanok bằng bê tông. Tuy nhiên, những tòa nhà này không được đánh giá cao, vì chúng khác với xu hướng kiến trúc quốc tế hoặc xa rời với đời sống thường nhật của người dân.

외면당하던 한옥에 대한 호감도가 높아진 것은 2000년대 중반을 지나면서 크게 달라진 사회적 여건 때문이다. 국민 소득의 증대로 인한 경제적 여유, 대중문화 산업 발전에 따른 전통 문화에 대한 관심, 주택 보급률 확대에 따른 대안 주거 형태의 모색이 한옥의 장점을 되돌아보게 했고, 한옥에 대한 선호 추세가 전례 없이 고조되었다.

Hanok vốn từng bị quay lưng nhưng ngày nay càng được yêu thích vì điều kiện xã hội từ sau thập niên 2000 đã khác trước rất nhiều. Thu nhập quốc dân tăng kéo theo nền kinh tếdần trở nên sung túc, văn hóa truyền thống được quan tâm nhiều hơn nhờ vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa đại chúng. Đồng thời, nguồn cung nhà ở mở rộng dẫn đến nhu cầu về loại hình nhà ở trong xã hội đa dạng hơn rất nhiều. Tất cả những điều này khiến xã hội có dịp nhìn lại ưu điểm của hanok, hình thành xu hướng chuộng hanok và đẩy lên cao trào chưa từng có tiền lệ.

지역 브랜드 향상과 인구 유입에 몰두했던 여러 지방자치단체에서는 건축 부지를 개발하고 보조금을 지원하여 한옥 건축을 장려하였고, 이에 맞춰 국토교통부에서는 기술 개발 사업과 진흥 정책을 추진했다. 문화체육관광부, 외교부, 산림청 같은 정부 및 공공 기관에서도 한옥 건축의 저변 확대를 위해 많은 노력을 기울였다. 그 결과 한옥은 이제 주택뿐만 아니라 상업, 교육, 문화 시설 같은 다양한 용도로 확장되고 있다.

Nhằm quảng bá danh tiếng và thu hút người nhập cư, một số chính quyền địa phương đã khuyến khích phát triển các khu xây dựng và hỗ trợ kinh phí xây các công trình kiểu hanok. Các cơ quan chính phủ và nhà nước như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc cũng có nhiều nỗ lực để mở rộng đất cho kiến trúc hanok dụng võ. Kết quả là kiến trúc hanok hiện đang được xây dựng không chỉ trong nhà ở mà còn trong nhiều công trình với mục đích sử dụng đa dạng như trung tâm thương mại, giáo dục và văn hóa.

그렇게 새로운 국면에 놓인 21세기 한옥은 재료와 구법의 진정성을 탐구하기 시작했다. 콘크리트가 아닌 목재로 한옥을 지으면서 자연 재료가 주는 효용과 전통 공간에 숨겨진 정서가 현대적 관점에서 다시 주목받게 되었다. 한옥이 주는 특유의 편안함과 건강한 느낌은 특히 노약자를 배려한 어린이집, 학교, 마을회관, 병원 같은 공공시설에서 좋은 평가를 얻고 있다. 특히 한옥으로 된 어린이 시설은 가장 높은 만족도를 보여 주고 있는데, 이처럼 민간의 상업 시설과 관광 시설에 더해 정부 주도의 한옥 공공 건축물 보급 정책이 성과를 거두면서 여러 연령층의 보다 많은 사람들이 일상에서 한옥을 경험할 수 있게 된 것이다. 앞으로는 해외 문화원이나 외교 공간을 필두로 한옥 공간을 수출하는 계획이 구체화될 것으로 예상된다. 한옥 건축 양식이 다양한 분야에서 어떻게 활용되고 있는지 그 실례를 살펴보자.

Trong bối cảnh mới của thế kỷ XXI, hanok đã bắt đầu khám phá tính chân thực của vật liệu và các phương pháp cấu trúc truyền thống. Khi xây dựng những ngôi nhà hanok bằng gỗ thay vì bê tông, công dụng của vật liệu tự nhiên và tình cảm ẩn chứa trong không gian truyền thống đã được khơi dậy theo quan điểm của con người hiện đại. Sự thoải mái và cảm giác khỏe khoắn đặc thù do hanok mang lại đang được đánh giá cao ở những công trình công cộng đặc biệt dành cho người cao tuổi, trẻ em hay những người sức khỏe yếu như nhà trẻ, trường học, hội quán làng, xã hoặc bệnh viện. Đặc biệt, các công trình theo kiểu hanok dành cho trẻ em mang đến sự hài lòng cao nhất. Chính sách hỗ trợ của chính phủ cho các công trình kiểu hanok, không chỉ những cơ sở du lịch hay thương mại tư nhân mà còn cả những công trình kiến trúc công, đã thu được nhiều thành quả, giúp cho nhiều người ở mọi lứa tuổi được trải nghiệm hanok cả trong cuộc sống thường nhật. Trong tương lai, kế hoạch xuất khẩu không gian hanok, mà đứng đầu là các trung tâm văn hóa ở nước ngoài và những không gian mang tính ngoại giao, dự kiến sẽ được thực hiện cụ thể. Nào, bây giờ chúng ta cùng theo dõi một số công trình thực tế xem lối kiến trúc hanok đang được ứng dụng trong các lĩnh vực đa dạng ra sao nhé!

대한성공회 강화성당 – Nhà thờ Ganghwa thuộc Giáo hội Anh giáo Hàn Quốc

한국의 기독교 건축물은 초기에 명동성당(1898)과 같이 우뚝 솟은 첨탑을 가진 고딕 양식으로 지어졌다. 그러나 지방의 몇몇 교회는 한옥의 구조와 양식을 개량한 방식으로 지어졌는데, 대표적 사례가 대한성공회 강화성당(1900)이다.

Công trình kiến trúc Cơ Đốc giáo của Hàn Quốc thời kỳ đầu được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic với hình chóp nhọn đứng sừng sững chọc trời tiêu biểu có Nhà thờ Công giáo Myeongdong (1898). Tuy nhiên, một số nhà thờ ở địa phương lại được xây dựng theo phương thức cải tiến cấu trúc và phong cách của hanok, trường hợp điển hình là Nhà thờ Anh giáo Ganghwa (1900).

건축을 주도한 트롤로프(Mark Napier Trollope) 신부는 초기 기독교가 그랬듯 신자들의 자발적 참여를 통해 한국 기독교 건축의 고유한 양식이 성립하길 기대했다. 그리하여 신자들의 기부를 바탕으로, 성당의 공간을 궁궐 목수의 기술로 구현게 된다. 또한 중국인 벽돌 기술자를 고용하고, 영국에서 수입한 철물과 장식을 활용하여 긴 통로와 팔작지붕을 얹은 독특한 양식의 한옥 성당이 태어났다.

Linh mục Mark Napier Trollope, người chỉ huy kiến trúc, đã từng kỳ vọng rằng sự tham gia tình nguyện của các tín hữu sẽ giúp hình thành lối kiến trúc đặc trưng của Cơ Đốc giáo Hàn Quốc, tương tự như việc hình thành kiến trúc Cơ Đốc giáo thời kỳ đầu. Như vậy, với nền tảng là sự đóng góp của các tín hữu, một thánh đường kiểu hanok độc đáo có lối đi dài và mái hình bát giác đã được hiện thực hóa qua trình độ kỹ thuật của những thợ mộc cung đình và những kỹ sư chuyên về gạch từ Trung Quốc sang, kết hợp với sắt thép và đồ trang trí nhập khẩu từ Anh.

20세기 초 동서양 절충 양식으로 토착화된 한옥 교회의 사례는 여러 곳에 남아 있다. 김제 금산교회(1905)는 유교의 전통적 남녀유별 문화를 반영하여 남녀가 각각 독립된 예배석과 출입구를 가지도록 설계되었다. 그런가 하면 익산 나바위 성당(1906)은 한옥 지붕 위로 높은 첨탑을 올린 모습으로 지어졌다가 나중에 많은 부분을 벽돌로 대체하였다.

Ngày nay vẫn còn lại ở một số nơi có công trình nhà thờ kiểu hanok đã được bản địa hóa theo lối kiến trúc chiết trung Đông Tây đầu thế kỷ XX. Nhà thờ Geumsan (1905) ở Gimje được thiết kế có nhà nguyện và lối vào cho riêng nam và nữ, phản ánh tư tưởng “Nam nữ hữu biệt” theo truyền thống của Nho giáo. Thánh đường Nabawi (1906) ở Iksan thì lại được xây dựng với hình dáng một ngọn tháp cao trên mái tòa nhà hanok, sau này nhiều phần đã được xây lại bằng gạch.

서울 남산국악당 – Công trình Namsan Gugakdang ở Seoul

금성건축 김용미(Kim Yong-mi 金用美) 건축가가 설계한 서울 남산국악당(2007)은 태백산의 소나무로 지은 나지막한 한옥이다. 1988년에 개장한 남산골 한옥마을의 정취를 살리기 위해 남산국악당 역시 지상에는 로비와 사무실, 체험실로 이용되는 단층의 여러 한옥들이 마당을 둘러싸게 했다.

Công trình Namsan Gugakdang (2007) ở Seoul được thiết kế bởi bà Kim Yong-mi thuộc công ty Kiến trúc Geumseong, là một tòa nhà hanok thấp được xây dựng bằng gỗ thông lấy từ núi Taebaek. Để giữ nguyên bầu không khí của Làng Hanok Namsangol mở cửa năm 1988, Namsan Gugakdang đã được thiết kế gồm một số nhà hanok đơn tầng được tận dụng làm sảnh, văn phòng và phòng trải nghiệm cùng hướng về sân chung.

330석 규모의 큰 공연장은 지하로 내려 감추었다. 지하 공연장은 뒷마당을 통해 접근할 수 있는데, 이곳에는 지면보다 낮은 정원인 침상원(沈床園)이 있다. 이 지하 정원은 경사지를 계단식으로 구성한 화계(花階)를 두르고 항아리를 배치하는 등 친근한 이미지를 연출했다. 방문객들은 이곳에서 보는 서울 야경이 특히 아름답다는 반응을 보인다.

Sân khấu biểu diễn quy mô lớn với 330 chỗ ngồi được thiết kế dưới lòng đất. Không gian biểu diễn dưới lòng đất có thể được tiếp cận thông qua sân sau, nơi này có khu vườn trũng Chimsangwon (Thẩm sàng viên) thấp hơn mặt đất. Khu vườn dưới lòng đất này mang lại cảm giác thân thuộc nhờ những bồn trồng hoa được sắp xếp kiểu bậc thang theo độ dốc lối đi và bài trí thêm những cái chum vại. Khách đến thăm cho biết cảnh đêm Seoul nhìn từ nơi đây mang vẻ đẹp thật đặc biệt.

남산국악당은 대지의 장소성을 살린 건축 기법과 재료 및 채색에 이르기까지 전통 기술을 사용하여 단아하고 순박한 건축미를 표현했다는 평가를 받았다. 같은 설계사무소에서 계획한 전라남도 해남의 윤선도 유물전시관(2010) 또한 지상은 단층의 한옥으로 구성하고 전시 공간을 지하로 내렸으며, 마당을 깊이 파서 채광을 해결했다. 두 건물 모두 한옥의 전통적인 규모와 공간 구성을 유지하면서 대규모 문화 공간을 지하에 결합한 사례들이다.

Namsan Gugakdang nhận nhiều lời khen do khắc họa vẻ đẹp kiến trúc trang nhã và giản dị nhờ sử dụng kỹ thuật truyền thống. Từ kỹ thuật đến vật liệu và màu sắc đều tận dụng từ những lợi thế của vùng. Một công trình khác của cùng công ty thiết kế mang tên Phòng triển lãm Di vật Yun Seon-do (2010) ở Haenam (Jeollanam-do), cũng gồm tòa hanok đơn tầng trên mặt đất, không gian triển lãm được bày trí dưới tầng hầm và sân được đào sâu để khai thác ánh sáng. Cả hai tòa nhà đều là những công trình điển hình trong việc kết hợp các không gian văn hóa quy mô lớn dưới lòng đất mà vẫn giữ được quy mô và kết cấu không gian truyền thống của hanok.

대구 임재양(林載陽) 외과 – Bệnh viện Khoa Ngoại của bác sĩ Lim Jaeyang ở Daegu

임재양 외과(2012 Dr. Lim’s Breast Clinic)는 대구 삼덕동에 원래 있었던 한옥과 일본식 가옥을 매입하여 지은 병원이다. 기존 건물들을 존중하여 그 형태와 배치를 최대한 살려냈기 때문에 오래된 동네의 편안하고 안락한 느낌과 조화를 이룬다. 환자들은 마당 한쪽에 온실처럼 꾸며놓은 아트리움에서 접수를 하고 진찰복으로 갈아입은 뒤 대청에서 순서를 기다리다가 진료를 받게 된다. 별관으로 사용하는 일본식 가옥은 깊은 공간감이 매력적이며 휴식, 숙박, 제빵 등 다기능으로 이용된다.

Mua lại một ngôi nhà hanok và một ngôi nhà kiểu Nhật Bản trên phố Samdeok, Daegu, bác sĩ Lim Jaeyang kết hợp và nâng cấp chúng thành công trình Bệnh viện Khoa Ngoại của bác sĩ Lim Jaeyang (2012 Dr. Lim’s Breast Clinic). Công trình này đạt được sự hài hòa với cảm giác yên bình của khu phố cổ nhờ nỗ lực giữ lại tối đa hình dạng và bố cục vốn có của các tòa nhà. Bệnh nhân đến đây trước hết sẽ đăng ký khám tại khu giếng trời được trang trí như một nhà kính ở một bên sân sau đó họ thay quần áo y tế và chờ đến lượt tại đại sảnh (daecheong) để được điều trị. Ngôi nhà kiểu Nhật Bản được sử dụng như một căn nhà phụ mang lại ấn tượng sâu sắc về không gian nên khá lôi cuốn và được sử dụng với nhiều chức năng như giải lao, ở lại, làm bánh …

서울에서는 2005년 종로구 가회동에 치과병원이 한옥에서 개업한 바 있다. 이곳은 두 채의 작은 한옥을 합쳐 전통적인 디자인으로 복원하였고, 마당을 아트리움으로 구성해 대기 공간을 만들었다. Tại Seoul, vào năm 2005, một bệnh viện Nha khoa đã được mở tại một căn Hanok ở phố Gahoe, quận Jongno. Ở đây, hai ngôi nhà hanok nhỏ được kết hợp lại theo thiết kế truyền thống, mảnh sân được tái cấu trúc thành giếng trời làm không gian cho bệnh nhân ngồi chờ khám.

휘닉스 스프링스 컨트리클럽 한옥연회장 – Hội trường tổ chức tiệc phong cách hanok Phoenix Springs Country Club

건축가 황두진(Hwang Doo-jin 黃斗鎭)이 설계한 평창의 휘닉스 스프링스 컨트리클럽 한옥 연회장(2009)은 큰 마당을 사이에 두고 한옥 두 채가 좌우에서 마주 보고 있는 모습으로 계획되었다. 한 채는 궁궐이나 사찰의 느낌을 주고, 다른 하나는 고급 주택의 이미지를 표현했다. 마주 선 두 건물의 문과 창을 개방하면 마당에서 내외부가 연계된 대형 행사도 치를 수 있다.

Hội trường tổ chức tiệc phong cách hanok Phoenix Springs Country Club (2009) ở Pyeongchang, do kiến trúc sư Hwang Doo-jin thiết kế, được quy hoạch với hai tòa hanok đối diện nhau từ trái và phải với một khoảng sân rộng ở giữa. Một tòa đem đến cảm giác của một cung điện hoặc một ngôi đền, còn tòa còn lại thể hiện hình ảnh của dinh thự cao cấp. Nếu mở cả cửa lớn và cửa sổ của cả hai tòa nhà đối diện nhau này, khu vực sân có thể tổ chức cả sự kiện lớn kết nối từ trong ra ngoài.

연회장은 잘 다듬은 초석 위에 배흘림이 있는 기둥을 두고 견실한 지붕을 올렸으며, 바닥에는 짙은 색의 네모난 벽돌을 깔아 오래된 옛 한옥의 격식을 되살렸다. 동시에 전통 기와지붕과 달리 지붕 안에 흙을 두지 않고 빈 공간을 만들어 그 안에 각종 설비를 설치하고, 두 건물을 잇는 회랑의 지붕을 투명 유리로 덮어 색다른 감각을 연출한 것은 매우 현대적인 발상이다. 이처럼 격조 있는 연회장 또는 호텔 스위트로 이용되는 한옥은 대개 규모가 크고 화려한 양식을 채용하는 경향이 있다.

Hội trường này được dựng lên với những cây cột baeheullim trên nền đá được mài dũa gọn ghẽ và có mái che kiên cố, những viên gạch vuông sậm màu lát trên sàn để tái sinh cách thức của một tòa hanok cổ xưa. Đồng thời, đây là một phát kiến rất hiện đại, không giống kiểu mái ngói truyền thống, khi họ không đắp đất lên mái ngói mà lại tạo ra một không gian trống để lắp đặt các thiết bị khác nhau trong đó và che mái hành lang nối hai tòa nhà bằng kính trong suốt, tạo nên một cảm giác mới lạ. Những tòa hanok được sử dụng làm sảnh tiệc cần tính sang trọng hoặc dãy phòng khách sạn như trên thì thường có xu hướng chọn phong cách hoa lệ có quy mô lớn.

부여 롯데리조트 원형 회랑 – Hành lang hình tròn của khu Buyeo Lotte Resort

2015년 유네스코 세계유산으로 지정된 백제역사유적지구에 지어진 부여 롯데리조트(2010)는 고대 유적이 주는 역사적 상상력을 일깨운다. 건축가 김승회(Kim Seung-hoy 金承會)와 조정구(Cho Jung-goo 趙鼎九)의 합작으로 경쾌하고 산뜻한 현대 건물과 기하학적으로 재구성된 한옥이 극적으로 만났다. 특히 리조트 입구의 중심에 자리 잡은 큰 지름의 원형 회랑은 자동차가 돌아나가는 회전로의 안쪽에서 특별한 경관을 연출한다.

Khu nghỉ dưỡng Buyeo Lotte (2010) xây dựng trong Khu Di tích Lịch sử Baekje được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2015, khơi dậy trí tưởng tượng về lịch sử nhờ những di tích cổ đại. Là sản phẩm hợp tác giữa hai kiến trúc sư Kim Seung-hoy và Cho Jung-goo, công trình là sự gặp gỡ đầy ngoạn mục giữa những tòa nhà hiện đại thanh thoát tươi mới với những tòa hanok được tái cấu trúc theo hình kỷ hà. Đặc biệt, hành lang tròn đường kính lớn nằm ở trung tâm lối vào khu nghỉ dưỡng tạo nên một cảnh quan đặc biệt từ bên trong vòng quay cho xe quay đầu.

건물을 완벽하게 원형으로 구성하기 위해 모든 부재와 결구의 형태를 계산된 곡률에 맞추어 정밀하게 설계했고, 공장에서 미리 재단하여 현장에서 조립하였다. 회랑에서 이어지는 리조트 현관과 본관 입면에 삽입된 누각 역시 한옥으로 계획하여 전통과 현대의 자연스러운 조화를 실현했다.

Để cấu tạo nên tòa nhà hình tròn hoàn hảo, họ thiết kế chuẩn từng chi tiết tất cả các bộ phận và hình dạng của kết cấu cho khớp với độ cong đã được tính toán kỹ, chúng được cắt sẵn tại xưởng và mang đến lắp ráp tại công trình. Tòa vọng lâu được đặt giữa sảnh thềm của khu nghỉ dưỡng nối từ hành lang và chính diện của tòa nhà chính cũng thể hiện được sự hài hòa tự nhiên giữa truyền thống và hiện đại theo quy hoạch kiểu hanok.

아름지기 사옥 – Văn phòng Arumjigi
건축가 김종규(Kim Jong-kyu 金鍾圭)와 김봉렬(金奉烈)의 협업으로 계획된 비영리 단체 아름지기 사옥(2013)은 전통 문화의 아름다움과 가치를 알리고 전통의 현대화를 추구하는 이 단체의 목표를 구현했다. 서울 경복궁 서쪽 돌담길에서 보이는 사옥은 1층은 콘크리트, 2층은 목재, 3층은 불투명한 유리로 이루어졌으며 2층에 난 가로 4m, 높이 2.5m의 액자 같은 개구부를 통해 맞은편 한옥이 엿보인다. 2층에는 마당을 중심으로 서로 다른 표정의 세 건물과 궁궐 쪽으로 개폐되는 목재 벽이 둘러싸고, 서쪽으로는 4층까지 올라가는 콘크리트 건물이 두 목조 건물의 배경처럼 자리 잡았다. 이 공간은 한국 건축의 오랜 전통을 바탕으로 서로 다른 양식의 건물들이 대화하는 모습처럼 느껴진다.

Tòa nhà văn phòng của tổ chức phi lợi nhuận Arumjigi (2013) do hai kiến trúc sư Kim Jongkyu và Kim Bongryeol hợp tác thiết kế đã hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức này là quảng bá vẻ đẹp và giá trị của văn hóa truyền thống đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa truyền thống. Từ con đường ven bức tường đá phía tây cung Gyeongbok ở Seoul, có thể nhìn thấy tòa nhà với tầng 1 xây bằng bê tông, tầng 2 bằng gỗ và tầng 3 được nối bằng kính mờ. Trên tầng 2, chúng ta có thể trông thấy phần mở của ngôi nhà hanok đối diện tựa khung tranh rộng 4m cao 2,5m. Tầng hai với trọng tâm là mảnh sân ở giữa, được bao bọc bởi ba tòa nhà với các dung diện khác nhau và các bức tường gỗ đóng mở về phía cung điện, tòa nhà bê-tông cao bốn tầng ở phía tây giống như phông nền cho hai tòa nhà bằng gỗ. Không gian này khiến ta cảm thấy như hình ảnh một cuộc đối thoại giữa những tòa nhà có phong cách khác nhau nhưng đều dựa trên nền tảng truyền thống lâu đời của nền kiến trúc Hàn Quốc.

이처럼 도시에 삽입된 한옥은 랜드마크 기능을 한다. 경복궁의 서쪽 통인시장 아트게이트(2012)는 한옥 뼈대 위에 유리 지붕을 얹어 전통 시장의 입구를 강조했고, 인근 가회동 성당은 재건축하면서 거리 쪽으로 한옥 사랑채(2013)를 지어 지역의 명소가 되었다.

Bằng cách này, kiến trúc hanok được đưa vào thành phố để thực hiện chức năng của một điểm mốc (landmark). Chẳng hạn như Cổng Nghệ thuật của Chợ Tongin (2012) ở phía tây cung Gyeongbok tạo điểm nhấn ở lối vào chợ truyền thống bằng cách đặt mái kính trên bộ khung của căn hanok, còn Thánh đường phố Gahoe gần đó, từ khi trùng tu, xây thêm một gian phòng khách sarangchae (2013) nhìn ra phố, đã trở thành một điểm tham quan nổi tiếng trong vùng.

정수초등학교 한옥도서관 – Thư viện kiểu hanok của trường Tiểu học Jeongsu

서울 북쪽 외곽 정릉에 위치한 정수초등학교는 한옥으로 도서관(2020)과 특별 교실을 지어 큰 관심을 끌었다. 건축 과정에서 학생, 교직원, 학부모가 함께 모여 공간을 구상하고 도서관에는 ‘한솔각’, 특별 교실에는 ‘나리재’라는 한글 사랑의 특별한 의미가 담긴 건물 이름도 지었다. 두 건물은 긴 회랑으로 연결되는데, 이곳은 운동장에서 뛰어놀던 학생들이 언제든 들어와 쉴 수 있는 그늘막 기능을 겸한다. 도서관은 실내에서 두 층을 통으로 개방하여 계단식 서가를 구성했으며, 특별 교실은 툇마루를 넓게 개방하여 누구든 걸터앉아 이야기를 나눌 수 있도록 했다.

Trường tiểu học Jeongsu, nằm ở Jeongneung, ngoại ô phía bắc Seoul, đã thu hút nhiều sự chú ý khi xây dựng một thư viện (năm 2020) và các phòng học đặc biệt xây dưới dạng hanok. Trong quá trình xây dựng, học sinh, giáo viên và phụ huynh tập hợp lại để cùng hình thành ý tưởng về các không gian tòa nhà và đặt cho chúng tên gọi mang ý nghĩa đặc biệt thể hiện tình yêu dành cho chữ Hangeul: “Hansolgak” cho thư viện và “Narijae” cho lớp học đặc biệt. Hai tòa nhà được nối với nhau bằng một hành lang dài kiêm chức năng của mái che nắng cho những học sinh chạy quanh sân chơi có thể vào nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Trong thư viện, hai tầng được mở trong nhà để tạo thành các kệ sách sắp xếp theo hình bậc thang, và phòng học đặc biệt có phần bậc thềm nối dài bằng gỗ được mở rộng ra để ai cũng có thể ngồi lên và trò chuyện.

안전한 공간을 구현하기 위해 국토교통부의 한옥 기술 개발 사업 지원이 있었다. 동양미래대학교, 대연건축, 쿠나도시건축연구소, 현영종합건설 소속 여러 분야의 전문가들이 협업하여 집성목을 이용한 현대 목구조, 간편하게 조립되는 프리캐스트 벽체 와 같은 기법을 응용했다.

Bộ Giao thông Địa chính có chương trình chi viện cho Dự án phát triển công nghệ hanok nhằm thể hiện không gian an toàn. Các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau đến từ các cơ quan như Đại học Dongyang Mirae, công ty Kiến trúc Daeyeon, Viện Nghiên cứu Kiến trúc Đô thị QNA và Công ty Xây dựng Hyeonyeong … đã hợp tác với nhau để đưa vào ứng dụng các kỹ thuật như cấu trúc gỗ hiện đại, tận dụng gỗ nhiều lớp và các loại tường bê tông đúc sẵn tiện lợi trong việc lắp ráp.

이강민(Lee Kang-min 李康民), 한국예술종합학교 건축과 교수
안홍범(Ahn Hong-beom 安洪範), 포토그래퍼
Lee Kang-min Giáo sư Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc
Dịch. Bùi Phan Anh Thư

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here