[Ngữ pháp] (으)ㄹ 수 있다/없다 ‘có thể/không thể’

0
1130

Trước tiên hãy cùng xem đoạn hội thoại bên dưới:
직원: 여보세요? ‘K-town 시청’입니다.
지호: 안녕하세요? 다음 달에 있는 ‘한국 문화 축제’의 자원 봉사자 신청을 하고 싶어서 전화드렸는데요.
직원: 네, 반갑습니다. 혹시 영어와 한국어를 할 수 있습니까?
지호: 네, 영어와 한국어로 일상적인 대화를 할 수 있어요.
직원: 요즘 인기가 있는 한국 노래도 부를 수 있어요?
지호: 물론입니다. K-POP에 관심이 많아서 한국 노래를 많이 알아요. 그리고 유명한 가수들의 춤도 출 수 있어요.
직원: 좋습니다. 만들 수 있는 한국 음식이 있어요?
지호: 네, 김치 볶음밥하고 떡볶이를 만들 수 있어요.
직원: 잘 됐네요. 좋은 자원 봉사자가 되겠어요. 이름과 연락처를 알려 주시겠어요?
지호: 감사합니다. 제 이름은 지호입니다. 전화번호는 010-3423-2345입니다.

1. Biểu hiện ‘-(으)ㄹ 수 있다’ thường kết hợp sau thân từ của động từ hoặc tính từ biểu hiện khả năng hay năng lực thực hiện một việc nào đó. Có thể dịch sang tiếng việc là ‘có thể…’
예) 저는 태권도를 할 수 있어요.
Tôi có thể chơi Taekwondo.

지금 출발하면 수업 전에 도착할 수 있어요.
Nếu xuất phát bây giờ thì có thể đến kịp (đến trước) buổi học.

2. Dạng phủ định của cấu trúc này (biểu hiện nghĩa ‘không có khả năng làm một việc gì đó’) là -(으)ㄹ 수 없다, có thể dịch với nghĩa tiếng Việt là ‘không thể…’
예) 저는 운전을 할 수 없어요.
Tôi không thể lái xe.   

내일 시험이 있어서 파티에 갈 수 없어요.
Ngày mai có bài thi nên tôi không thể đi đến bữa tiệc.

3. Nếu thân từ kết thúc bằng nguyên âm thì kết hợp với -ㄹ 수 있다//없다
예) 보다 + ㄹ 수 있다/없다 -> 볼 수 있다/없다

시간이 없어서 영화를 볼 수 없어요.
Do không có thời gian nên tôi không thể xem phim được.

Còn nếu thân từ kết thúc bằng phụ âm thì kết hợp với -을 수 있다/없다.

예) 입다 + 을 수 있다/없다 -> 입을 수 있다/없다
팔을 다쳐서 혼자 옷을 입을 수 없어요.
Cánh tay bị đau nên tôi không thể tự mình mặc áo.

Riêng thân từ kết thúc bằng ㄹ được kết hợp với -수 있다/없다.
예) 만들다 + 수 있다/없다  -> 만들 수 있다/없다

저는 김치를 만들 수 있어요.
Tôi có thế làm Kimchi.

Động từ bất quy tắc (불규칙 동사)
예) 걷다 + 을 수 있다/없다 -> 걸을 수 있다/없다
다리가 아파서 걸을 수 없어요.
Chân bị đau nên tôi không thể đi được.


4. Khi dùng ở tình huống quá khứ ta sử dụng dạng -(으)ㄹ 수 있었다/없었다, còn phỏng đoán hay trong tương lai dùng dạng -(으)ㄹ 수 있을/없을 것이다,…

Một vài ví dụ khác:
저는 6개월 전부터 한국어를 공부하고 있습니다. 6개월 전에는 한국어로 제 이름만 쓸 수 있었습니다. 한글도 읽을 수 없었습니다. 한국어를 잘 몰라서 친구와 이야기할 때 불편했습니다.
저는 6개월 동안 열심히 한국어를 공부했습니다. 그래서 지금은 한국어로 짧은 대화를 할 수 있습니다. 그리고 한국어로 일기도 쓸 수 있습니다. 아직 한국 뉴스는 이해하지 못하지만 시간이 더 지나면 한국 뉴스도 이해할 수 있게 될 겁니다.
 
지호야, 나 민이야.
오늘 약속을 지키지 못할 것 같아. 내일 중요한 시험이 있는 것을 깜박했어. 그래서 오늘은 
집에서 공부해야 할 것 같아. 정말 미안해요. 대신 다음주 토요일에 만나는 게 어때?
시험이 끝나면 더 재미있게 놀 수 있을 거야. 토요일에 만나서 영화 보자. 내가 이번 약속을 취소해서 미안하니까 내가 영화 보여 줄게. 어때? 이 메시지 들으면 나한테 전화 좀 줘.
– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here