[SÁCH MỚI] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 3 – TRUNG CẤP 1 – Chương...

Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 3 - Trung cấp 1 của chương trình hội nhập...

[KIIP lớp 3] Đề ôn thi phỏng vấn lớp 3 chương trình tiếng Hàn...

(Lưu ý: Đề chỉ mang tính chất tham khảo. Vì đề lớp 3 do trung tâm học ra đề nên tùy từng trung tâm...

[Sách cũ KIIP Lớp 3 – 쓰기] Ví dụ tham khảo phần bài tập...

Bài 2. 메모를 바탕으로 궁합이 맞는 음식을 소개하는 글을 써 보세요 생선과 마늘 생선과 마늘은 궁합이 잘 맞답니다. 생선은 먼저 고기와 비슷한 것이긴 하지만 심장건강을 지키기 위한...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 20: Luyện tập tổng hợp 2

Bài 20: Luyện tập tổng hợp 2  <Trang 201> 관용표현: Biểu hiện quán dụng - 손이 크다: Rộng rãi, phóng khoáng- 손이 모자라다: Thiếu nhân...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 19: 고민과 상담 Mối lo lắng...

Bài 19: 고민과 상담 Mối lo lắng và sự tư vấn   - 외국인 노동자 상담 종류별 현황: Hiện trạng các kiểu tư vấn cho người...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 18: 이웃과 지역사회 Hàng xóm láng...

Bài 18: 이웃과 지역사회 Hàng xóm láng giềng và cộng đồng địa phương   문제 1. 위의 그림은 무엇에 대한 캠페인입니까? Bức ảnh trên là chiến...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 17: 문화 체험과 경험 Kinh nghiệm...

Bài 17: 문화 체험과 경험 Kinh nghiệm và trải nghiệm văn hóa   문제 1. 사람들이 지금 무엇을 하고 있는 것 같습니까? Bạn nghĩ mọi người đang làm...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 16: 회식과 모임 Liên hoan và...

Bài 16: 회식과 모임 Liên hoan và hội họp   문제 1. 위의 그림은 어떤 모임입니까? 사람들이 무슨 이야기를 하는 것 같습니까? Bức hình trên là...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 15 소식과 알림 Tin tức và...

Bài 15: 소식과 알림 Tin tức và thông báo 문제 1. 여자들은 무엇에 대해 이야기를 하고 있는 것 같습니까? Các cô gái có vẻ như...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 14: 생활 정보 Thông tin đời...

Bài 14: 생활 정보 Thông tin đời sống   문제 1. 인터넷에는 어떤 내용이 있습니까? Ở Internet có các nội dung gì? 문제 2. 문이 잠겨...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 13: 명절 Ngày lễ Tết

Bài 13: 명절 Ngày lễ tết    문제 1. 이날은 무슨 날인 것 같습니까? Bạn nghĩ ngày này có thể là ngày gì? 문제 2. 이...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 12: 여행 Du lịch

Bài 12: 여행 Du lịch 문제 1. 여러분은 위의 여행지 중에서 가 본 곳이 있습니까? Trong số các địa điểm du lịch ở trên có nơi...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 10: 종합 연습 1 – Luyện...

Bài 10: Luyện tập <Trang 103> 다음 빈칸에 알맞은 의성어나 의태어를 쓰세요  Hãy viết từ tượng thanh hoặc tượng hình vào chỗ trống sau đây: - 쿨쿨: Khò...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 11: 취업 Tìm được việc làm

Bài 11: 취업    문제 1. 이 사람은 지금 무엇을 보고 있습니까? Người này hiện đang nhìn gì vậy? 문제 2. 두 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까?...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 9: 공연과 감상 Công diễn và...

Bài 9: 공연과 감상 Công diễn và thưởng thức 문제 1. 무슨 공연을 하고 있습니까? Họ đang trình diễn gì vậy? 문제 2. 관객들이 어떻게 하고...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 8: 고장과 수리 Hư hỏng và...

Bài 8: 고장과 수리 Hư hỏng và sửa chữa 문제 1. 컴퓨터에 무슨 문제가 생긴 것 같습니까? Bạn nghĩ có vấn đề gì xảy ra với...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 7: 축제와 행사 Lễ hội và...

Bài 7: 축제와 행사 Lễ hội và sự kiện 문제 1. 무슨 축제를 하고 있습니까? Đang diễn ra lễ hội gì vậy? 문제 2. 사람들이 무엇을...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 6: 소비와 절약 Tiêu dùng và...

Bài 6: 소비와 절약 Tiêu dùng và tiết kiệm 문제 1. 생활비에는 어떤 것이 있습니까? Sinh hoạt phí gồm có những thứ gì? 문제 2. 물건을...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 5: 집과 생활 Nhà ở và...

Bài 5: 집과 생활 Nhà ở và sinh hoạt  문제 1. ①, ② 중에서 어느 동네가 살기 좋을까요? Trong số 1 và 2 bạn thích sống...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 4: 성격 Tính cách

Bài 4: 성격 Tính cách 문제 1. B형의 성격은 어떻습니까? Người nhóm máu B có tính cách như thế nào? 문제 2. 남자는 어떤 사람인 것...
error: Content is protected !!