Trang chủ KIIP Lớp 5 기본 (Sách mới)

KIIP Lớp 5 기본 (Sách mới)

[Sách mới] KIIP 5 – 쓰기: Tổng hợp ‘mẫu bài viết 200 chữ’ tham...

Đề thi viết KIIP 5 - 쓰기:  Dưới đây là các mẫu bài viết 200 chữ giúp các bạn tham khảo cho kỳ thi...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 50. 강원, 제주 지역 Khu vực Gangwon và...

1. 강원 지역의 모습은 어떠할까? Diện mạo của khu vực Gangwon như thế nào? 강원 지역의 위치 Vị trí của khu vực Gangwon 강원 지역은 한반도...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 49. 경상 지역 Khu vực Gyeongsang

1. 경상 지역의 모습은 어떠할까? Diện mạo của khu vực Gyeongsang như thế nào? 경상지역의 위치 Vị trí của khu vực Gyeongsang 경상 지역은 한국의 동남부에...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 48. 전라 지역 Khu vực Jeolla

1. 전라 지역의 모습은 어떠할까? Diện mạo của khu vực Jeolla như thế nào? 전라 지역의 위치 Vị trí của khu vực Jeolla 전라 지역은 한국의...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 47. 충청 지역 Khu vực Chungcheong

1. 충청 지역의 모습은 어떠할까? Diện mạo của khu vực Chungcheong như thế nào?   충청 지역의 위치 Vị trí của khu vực Chungcheong 충청 지역은 서쪽으로...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 46. 수도권 Khu vực thủ đô

1. 수도권의 모습은 어떠할까? Diện mạo của vùng thủ đô như thế nào?   한국의 수도, 서울특별시 Thành phố đặc biệt Seoul, thủ đô của Hàn...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 45. 한국의 기후와 지형 Khí hậu và địa...

1. 한국의 기후와 계절은 어떠할까? Khí hậu và mùa của Hàn Quốc như thế nào? 사계절이 나타나는 한국 Hàn Quốc có bốn mùa 북반구 중위도에 위치하고...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 44. 한국의 문화유산 Di sản văn hóa của...

1. 불교와 유교 관련 문화유산에는 어떤 것들이 있을까? Có những di sản văn hóa nào liên quan đến Phật Giáo và Nho Giáo? 불교 문화가 꽃피다...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 43. 한국의 역사 인물 Các nhân vật lịch...

1. 국가를 위기에서 구한 사람들에는 누구가 있을까? Những người đã cứu đất nước khỏi khủng hoảng là ai? 수나라 대군을 물리친 고구려의 을지문덕 Eul Ji Mun...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 42. 일제 강점과 독립운동 Thời kì Nhật Bản...

Các lãnh đạo của Chính phủ lâm thời. Đây là các nhà lãnh đạo then chốt của Chính phủ lâm thời được thành lập...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 41. 조선의 건국과 발전 Sự thành lập và...

  1. 조선은 나라의 기틀을 어떻게 마련하였을까? Joseon đã chuẩn bị nền tảng của quốc gia như thế nào?   조선의 건국 Sự thành lập của triều đại...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 40. 고려 시대 Triều đại Goryeo

1. 고려는 어떻게 발전했을까? Goryeo đã phát triển như thế nào? 고려의 건국과 후삼국 통일 Sự thành lập của Goryeo và sự thống nhất Hậu...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 39. 삼국 시대와 남북국 시대 Thời kỳ Tam...

1. 삼국은 어떻게 발전했을까? Thời Tam Quốc đã phát triển như thế nào? 삼국의 건국 Sự kiến quốc của ba nước 고조선 이후 한반도에는 여러 나라가...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 38. 고조선의 건국 Sự thành lập nhà nước...

1. 한국 역사는 어떻게 변해 왔을까? Lịch sử Hàn Quốc đã thay đổi như thế nào? 한국 역사를 배우는 이유 Lý do học lịch...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 37. 권리 보호와 법 Pháp luật và sự...

1. 재판은 분쟁 해결에 어떤 도움을 줄까? Việc xét xử giúp ích được gì trong việc giải quyết phân tranh? 재판을 통한 분쟁 해결 Giải quyết...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 36. 범죄와 법 Pháp luật và sự phạm...

01. 한국에서 형법은 어떤 기능을 할까? Hình pháp ở Hàn Quốc có chức năng gì? 형법의 의미 Ý nghĩa của hình pháp 사회질서를 유지하고 사람들의 자유와...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 35. 생활 법률 Pháp luật đời sống

01. 경범죄에는 무엇이 있을까? Trong “tội nhẹ” bao gồm những gì? 경범죄 Tội nhẹ 일반적으로 범죄라고 하면 살인, 강도, 폭행 등 중대한 범죄를 떠올린다. 그러나 사소한...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 34. 재산과 법 Tài sản và pháp luật

01. 금전 거래를 할 때 무엇을 알아 두어야 할까? Khi giao dịch tiền tệ cần phải lưu ý điều gì? 계약의 의미 Ý nghĩa của hợp...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 33. 가족과 법 Pháp luật và gia đình

01. 법은 결혼생활에 어떤 영향을 줄까? Luật pháp ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân như thế nào? 부부로 인정받기 위한 절차 Thủ tục để được...

[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 32. 한국 국적과 법 Quốc tịch và pháp...

01. 한국 국적은 어떤 의미를 가지며 어떤 기준으로 결정될까? Quốc tịch Hàn Quốc mang ý nghĩa gì và được quyết định theo tiêu chuẩn nào? 국적의...
error: Content is protected !!