[Ngữ pháp] 아/어/여 주다 Nhờ cậy người khác/ Làm việc nào đó cho người khác.

0
3854

Trước tiên hãy cùng xem đoạn hội thoại bên dưới:
유리:           아주머니 , 다른 색깔 좀 보여 주세요. !
아주머니:   하얀색 보여 드릴게요. 잠깐만 기다려 주세요. 여기 있어요. 손님한테 잘 어울리겠어요. 신발 신고 거울도 보세요.
유리:            디자인은 좋지만 발이 좀 불편해요. 다른 건 없어요?
아주머니:    그래요? 그럼 이건 어때요? 요즘 인기 있는 스타일이니까 마음에 들 거예요.
유리:            네, 지금 신은 신발이 디자인도 더 예쁘고 발도 편하네요. 이걸로 할게요.
아주머니:    네. 그렇게 하세요. 육만 오천 원입니다.
유리:            여기 있어요.
아주머니:    네, 감사합니다. 안녕히 가세요.

1. Khi thân của động từ kết thúc bằng nguyên âm ㅏ hay ㅗ thì thêm -아 주다
닫+아 주다 -> 닫아 주다
사+아 가다 -> 사 주다

Khi thân của động từ kết thúc bằng nguyên âm không phải là ㅏ, ㅗ thì thêm -어 주다 
걸+어 주다 -> 걸어 주다
씻+어 주다 -> 씻어 주다
쓰+어 주다 -> 써 주다

Khi động từ có 하다 thì dùng 해 주다.  
청소하+여 주다 -> 청소해 주다.

 Với động từ bất quy tắc (불규칙 동사)
돕다: 돕+아 주다 -> 도와 주다
듣다: 듣+어 주다 -> 들어 주다

2. Biểu hiện ‘아/어/여 주다’ được gắn với thân của động từ để biểu hiện việc nhờ cậy đối với người khác hoặc thực hiện một việc nào đó cho người khác. 
– 창문을 좀 닫아 주세요. 
Xin hãy đóng cửa sổ giúp cho.

– 나는 친구의 가방을 들어 줍니다. 
Tôi xách giúp (bạn tôi) cái túi của bạn (ấy).

– 초대해 주셔서 감사합니다. 
Xin cảm ơn vì (đã) mời.

– 이것 좀 도와주세요
(Anh) giúp tôi việc này nhé.

3. Khi hỏi nhờ cậy cho thêm phần lịch sự, lễ độ, lễ phép thì người Hàn thường sử dụng ‘좀’, 아/어/여 주시겠어요?’
– 지우개 좀 빌려 주시겠어요? 
Cho tôi mượn cục tẩy một chút nhé?

– 선생님, 전화번호 좀 가르쳐 주세요.
Thầy ơi,(làm ơn) cho em xin số điện thoại với ạ.

– 이 단어의 뜻을 설명해 주시겠어요?
Làm ơn diễn giải cho tôi ý nghĩa của từ này với ạ.

4. Khi gửi giúp đỡ đến người khác, nếu người tiếp nhận tác động của hành vi có vị trí cao hơn hoặc nhiều tuổi hơn chủ thể thực hiện hành động thì sử dụng ‘아/어/여 줄까요/드릴까요?’ thay cho -아/어/ 주다
A: 제가 사진을 찍어 드릴까요?  Tôi chụp ảnh cho anh nhé?
B: 네, 부탁합니다. Vâng , nhờ cậy vào anh ạ. 

제가 가방을 들어 줄까요?
집 청소를 도와 드릴까요?

Một số đoạn văn ví dụ:
저에게 한국어를 가르쳐 주신 분은 제 할머니입니다. 제 할머니는 학교를 안 다녔지만 훌륭한 선생님이셨습니다. 제가 공부를 안 할 때, 잘못을 할 때에도 할머니는 저에게 화내지 않고 친절하게 가르쳐 주셨습니다. 그래서 저는 할머니께 배우는 한국어가 재미있었습니다.
그리고 바쁜 엄마 대신 저와 놀아 주시고 맛있는 한국 음식도 만들어 주셨습니다.
할머니는 작년에 돌아가셨지만 저는 지금도 매일 할머니를 생각합니다. 그리고 할머니가 만들어 주셨던 김밥이 먹고 싶습니다.

저는 지금까지 많은 사람들에게 도움을 받았습니다. 그래서 고마운 사람이 많습니다.
그런데 저에게 가장 고마운 사람은 우리 아버지입니다. 아버지는 부자도 아니고 유명한 사람도 아닙니다. 하지만 언제나 가족을 사랑 하고 가족에게 가장 좋은 것을 주고 싶어합니다.
2년 전에 저는 교통사고가 나서 병원에 입원했습니다. 가족들이 모두 저를 걱정해 주었습니다. 아버지는 하루 종일 회사에서 일을 한 후에 저녁에 병원에 와서 밤새 저와 함께 계셔 주셨습니다. 아버지는 무척 피곤하셨을 것 같습니다. 그 때 저는 아버지의 사랑을 알게 되었습니다.
저는 아버지께 감사 편지를 써 드리고 싶습니다. 편지에 이렇게 쓸 겁니다. “아버지 고맙습니다. 사랑합니다.”

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here