[Từ vựng tiếng Hàn theo chủ đề] 24 tiết khí trong 1 năm (농사절기)

0
972

Tiết khí (농사절기) là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15°. Tiết khí có xuất xứ từ tộc người Bách Việt. Nó được sử dụng trong công tác lập lịch của các nền văn minh phương đông cổ đại như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên để đồng bộ hóa các mùa (Theo wiki)

Cái này bạn nào có tìm hiểu về phong thủy hoặc lịch âm sẽ biết nè. Chúng ta cùng tìm hiểu chút kiến thức về 24 tiết khí của người xưa và các từ vựng tiếng Hàn nhé.
 
1. 입춘 Lập xuân (bắt đầu mùa xuân)
24절기의 첫번째이며, 음력 1월(정월)의 절기. 양력 2월 4일경 태양황경(黃經)이 315°인 때이다. 새로운 해의 시작을 의미하며, 예로부터 입춘 절기에는 농기구 정비, 거름주기 등의 농사준비를 한다. 또한 ‘입춘대길(立春大吉)’ 같이 복을 기원하는 글귀를 기둥, 대문, 천장 등에 써서붙이는 풍습이 있다.
 

2. 우수 Vũ thủy (mưa ẩm)

24절기의 두번째이며, 음력 1월(정월)의 중기. 양력 2월 19일경 태양 황경이 330°인 때로 눈이비로 변하고, 얼음이 녹아서 물이 된다는 뜻이 내포되어 있다. 새싹이 돋아나며, 본격적인 영농준비를 하는 시기이다. 겨울동안 죽지 않고 살아있는 각종 병·충해를 예방하기 위해 논·밭두렁을 태우는 풍습이 있다.
 

3. 경칩 Kinh trập (sâu nở)

24절기의 세번째이며, 음력 2월의 절기. 양력 3월 5일경 태양 황경이 345°인 때로 땅속에 들어가 잠을자던 개구리가 깨어난다는 뜻이 내포되어 있어 계칩(啓蟄)이라고도 한다. 농가에서는 장을 담그며, 허리병이 낫는다 하여 개구리알을 건져먹고, 보리싹을 보며 한해 농사의 풍흉을 점치는 풍습이 있다.
 

4. 춘분 Xuân phân (giữa xuân)

24절기의 네번째이며, 음력 2월의 중기. 양력 3월 20일경 태양 황경이 0°인 때이다. 낮과 밤의 길이가 거의 같아지는 날이다. 퇴비 만들기, 애벌갈이(논을 첫번째 가는 일) 등 농가에서 본격적인 농사의 시작을 준비하는 시기이다.
 

5. 청명 Thanh minh (trời trong sáng)

24절기의 다섯번째이며, 음력 3월의 절기. 양력 4월 5일경 태양 황경이 15°인 때이다. 한식날이 전후에 있으며, 농가에서는 이 무렵부터 논ㆍ밭둑을 손질하는 가래질을 품앗이로 행한다
 

6. 곡우 Cốc vũ (mưa rào)

24 절기의 여섯번째이며, 음력 3월의 중기. 양력 4월 20일경 태양 황경이 30°인 때로 봄비가 내려서 백곡(白穀)을 기름지게 한다는 뜻이 내포되어 있다. 농가에서는 못자리에 쓸 볍씨를 담는데, 볍씨가 부정 타면 한해 농사를 망친다고 하여 아주 소중히 여겼다. 또한 이 무렵 나무 수액이 가장 많이 나오는데, 위장병에 좋다하여‘곡우물’ 이라 칭하고 즐겨마셨다.
 

7. 입하 Lập hạ (bắt đầu mùa hè)

24절기의 일곱번째 음력 4월의 절기. 양력 5월 6일경 태양황경이 45°인 때로 여름이 시작된다는 뜻이 내포되어 있다. 농가에서는 못자리를 돌보고, 이팝나무(쌀밥나무)에 피는 꽃이 흰쌀밥같이 나무를 전체를 뒤덮으면 풍년이 들고, 그렇지 않으면 흉년이 들 징조라 하여 이팝나무로 풍흉을 점치는 풍습이 있다.
 

8. 소만 Tiểu mãn (lũ nhỏ)

24절기의 여덟번째이며, 음력 4월의 중기. 양력 5월 21일경 태양 황경이 60°인 때로 햇볕이 잘 쬐기 때문에 만물이 점차 성장하여 가득 찬다는 뜻이 내포되어 있다. 보리가 익어가는 때이며, 모내기 준비, 밭의 김매기 등 농사일이 바쁜 시기이다. 예전에는 이 무렵이‘보릿고개’ 라하여 농가에 양식이 떨어져 가장 어려움을 겪게 되는 시기였다. 같은 말로‘춘궁기’ ,‘맥령기’라고도 한다.
 

9. 망종 Mang chủng (chòm sao tua rua mọc)

24절기의 아홉번째이며, 음력 5월의 절기. 양력으로 6월 6일경 태양 황경이 75°인 때로 곡식의 종자를 뿌리기에 적당한 시기라는 뜻이 내포되어 있다. 농가에서는 보리 베기와 모내기, 밭갈기 등 일이 많아‘발등에 오줌싼다’ 라는 말이 있을 정도로 바쁜 시기이다. 이듬해 보리농사가 잘 되기를 바라는 뜻에서 풋보리를 베어다 그슬려 먹는 풍습이 있다.
 
10. 하지 Hạ chí (giữa hè)
24절기의 열번째이며, 음력 5월의 중기. 양력으로 6월 21일경 태양 황경이 90°인 때이다. 1년 중 낮이 가장 길며, 밤이 가장 짧다. 농가에서는 비료치기와 벼 병충해 작업에 들어간다. 하지가 지날때까지 비가 안오면 기우제를 지내는 풍습이 있다.
 

11. 소서 Tiểu thử (nóng nhẹ)

24 절기의 열한번째이며, 음력 6월의 절기. 양력으로 7월 7일경 태양 황경이 105° 인 때이다. 본격적인 무더위가 시작되며, 우리나라에 장마전선이 오래 머물러 습도가 높아지고, 장마철이시작된다. 농가에서는 제초제를 뿌리고 농약을 하는 시기이다. 과일과 채소, 밀과 보리가 많이나오며 밀가루 음식이 가장 맛있는 시기이다.
 

12. 대서 Đại thử (nóng oi)

24 절기의 열두번째이며, 음력 6월의 중기. 양력으로 7월 24일경 태양 황경이 120°인 때이다.
중복날이 가까운 때이며 일년 중 무더위가 가장 심하다. 농가에서는 밭의 김을 매어주고, 퇴비
를 장만하는 시기이며, 이 무렵이 병충해가 가장 심하다.
 

13. 입추 Lập thu (bắt đầu mùa thu)

24절기의 열세번째이며, 음력 7월의 절기. 양력으로 8월 8일경 태양 황경이 135°인 때이다. 농가에서는 가을 무· 배추를 심으며, 김매기가 거의 끝날 무렵이라 농가가 한가한 시기이다.
 

14. 처서 Xử thử (mưa ngâu)

24절기의 열네번째이며, 음력 7월의 중기. 양력으로 8월 23일경 태양 황경이 150°인 때로 더위가 물러간다는 뜻이 내포되어 있다. 농가에서는 햇볕이 누그러져 더 자라지 않는 풀을 김매기 하는 시기이며, 이때부터 아침·저녁이 쌀쌀해지기 시작한다.
 

15. 백로 Bạch lộ (nắng nhạt)

24절기의 열다섯번째이며, 음력 8월의 절기. 양력으로 9월 8일경 태양 황경이 165°인 때로 농작물에 맺힌 이슬이라는 뜻이 내포되어 있다. 밤에 기온이 내려가 완연한 가을에 접어든다.
 

16. 추분 Thu phân (giữa thu)

24절기의 열여섯번째이며, 음력 8월의 중기. 양력으로 9월 23일경 태양 황경이 180°인 때이다. 춘분으로부터 꼭 반년(6개월)째 되는 날로서 하지가 지나면서 낮의 길이가 조금씩 짧아져서, 낮과 밤의 길이가 비슷해진다. 농가에서는 건초를 장만하고, 고추를 말리는 등 가을걷이를시작하는 시기이다
 

17. 한로 Hàn lộ (mát mẻ)

24절기의 열일곱번째이며, 음력 9월의 절기. 양력으로 10월 8일경 태양 황경이 195°인 때로 농작물에 찬 이슬이 맺힌다는 뜻이 내포되어 있다. 농가에서는 기온이 더 내려가기 전에 벼 베기, 타작 등의 가을걷이를 끝내야 하므로 일년 중 가장 바쁜 시기이다. 머리에 수유 열매를 꽂아 잡귀를 쫓는 풍습이 있다
 
18. 상강 Sương giáng (sương mù xuất hiện)
24절기의 열여덟번째이며, 음력 9월의 중기. 양력으로 10월 23일경 태양 황경이 210°인 때로 농작물에 된서리가 내린다는 뜻이 내포되어 있다. 농가에서는 가을걷이가 거의 끝나는 무렵이며, 이 시기를 놓치면 농작물들이 추위 피해를 입기 때문에 보리파종이 한창인 시기이다
 
19. 입동 Lập đông (bắt đầu mùa đông)
24절기의 열아홉번째이며, 음력 10월의 절기. 양력으로 11월 8일경 태양 황경이 225°인 때이다. 본격적으로 겨울이 시작되며, 농가에서는 가을걷이가 끝난 들판에서 볏짚을 모은다. 입동이지나면 추운날씨에 배추가 얼어붙고 일하기가 어려워지기 때문에 김장을 한다
 
20. 소설 Tiểu tuyết (tuyết xuất hiện)
24절기의 스무번째이며, 음력 10월의 중기. 양력으로 11월 23일경 태양 황경이 240°인 때이다. 살얼음이 내리고 땅이 얼며, 첫눈이 내리는 때이다. 농가에서는 시래기를 엮어 달고, 무말랭이, 곶감말리기 등 월동준비가 한창인 시기이다. 추수를 끝내고 아무 걱정 없이 놀 수 있는 달이라 하여‘상달’ , 일하지 않고 놀고먹을 수 있어‘공달’ 이라고도 한다. 손돌바람이 분다 하여 외출을 삼가고 뱃길을 조심하는 풍습이 있다.
 
21. 대설 Đại tuyết (tuyết dày)
24절기의 스물한번째이며, 음력 11월의 절기. 양력으로 12월 7일경 태양황경이 255° 인 때이다. 중국 화북지방의 날씨를 반영하여 붙여진 이름으로, 꼭 눈이 많이 내린다고 볼 수는 없다. 농가에서는 콩을 쑤어 메주를 만들며, 이 시기에 눈이 많이 내리면 다음해 풍년이 들고 포근한 겨울을 난다고 한다.
 
22. 동지 Đông chí (giữa đông)
24절기의 스물두번째이며, 음력 11월의 중기이다. 양력으로 12월 22일경 태양 황경이 270° 인때이다. 1년 중 밤이 가장 긴 날이다. 농가에서는 보리가 웃자라나는 것을 막기 위해 보리밟기를 하는 시기이다. 팥죽의 붉은색이 잡귀를 쫓아내고, 액을 면할 수 있다 있다하여, 이웃들과 팥죽을 나눠먹는 풍습이 있다.
 
23. 소한 Tiểu hàn (rét nhẹ)
24절기의 스물세번째이며, 음력 12월의 절기. 양력으로 1월 5일경 태양 황경이 285°인 때이다. 양력으로 해가 바뀌고 처음 나타나는 절기이며, 이때를 전후로 하여 가장 춥기 때문에 소한의 추위를 다른말로‘정초한파’ 라고 한다.
 
24. 대한 Đại hàn (rét đậm)
24절기의 스물네번째이며, 음력 12월의 중기. 양력으로 1월 21일경 태양 황경이 300°인 때이다. 겨울을 매듭짓는 절기라 하여 대한의 마지막 날을 연말일(年末日)로 여겼다. 이 날을 해넘이라 하여 방이나 마루에 콩을 뿌려 악귀를 쫓는 풍습이 있다.
 
– Học từ vựng tiếng Hàn theo các chủ đề khác : Bấm vào đây
– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here