[Cách diễn đạt] 4: 맞아요.맞아. Đúng rồi, đúng rồi.

0
793

Nếu người bạn nói đúng ý mình thì làm thế nào để phụ họa theo?
친구의 말에 맞장구를 치려면 어떻게 말하지?
Cách diễn đạt hôm nay: ‘Đúng rồi, đúng rồi.’
오늘의 한마디는 ‘맞아요.맞아’ 입니다.

영민 씨가 시간이 없을 때 제일 좋은 운동이 걷기 운동이라고 말하고 있습니다. 수미 씨도 영민 씨 생각과 같아서 맞장구를 치고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “맞아요. 맞아.”
Young-min nói rằng khi không có thời gian môn thể dục tốt nhất là đi bộ. Su-mi cũng nghĩ như Young-min nên muốn phụ họa theo. Lúc này nên nói như thế nào. “맞아요. 맞아.”

Hội thoại hôm nay
Young-min: Đi bộ thì tốt cho sức khỏe.
Su-mi: Đúng rồi, đúng rồi.

영민: 걷는 것은 건강에 좋아요.
수미: 맞아요.맞아.

Học thêm:
Bạn có thể nói “맞아요.맞아.”(Đúng rồi, đúng rồi) để phụ họa theo khi đồng ý với lời người khác, chủ yếu sử dụng giữa những người bạn thân, người có quan hệ gần gũi.

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here