[Ngữ pháp] Động từ + 아/어/여 보다 ‘thử’ (làm gì đó)

0
930

Trước tiên hãy cùng xem đoạn hội thoại bên dưới:
지나: 오빠, 무슨 공부를 그렇게 열심히 해?
지호: 토픽(TOPIK) 공부 하고 있어 .
지나: 토픽이 뭐야? 처음 들어보는데….
지호: 한국어능력시험이야. 나도 인터넷 검색을 했는데 그 때 알게 됐어. 너도 ‘토픽’ 홈페이지를 한번 찾아 봐.
지나: 아~ 알았어. 한국어 실력을 알아보는 시험이지?
지호: 맞아, 그리고 나중에 한국에 있는 대학에 가고 싶으면 대부분 이 시험이 필요해.
지나: 그래? 나한테 너무 어렵지 않을까?
지호: 열심히 공부해서 여러 번 보면 좋은 점수를 받을 수 있을 거야. 너도 한번 해 봐. 

1. Gắn vào thân động từ, được sử dụng khi nói về một kinh nghiệm hay thử nghiệm làm một hành động nào đó. Nghĩa tương đương trong tiếng Việt là ‘thử’. 
처음으로 한복을 입어 봤어요. 
Tôi đã thử mặc Hanbok lần đầu tiên.
토픽을 공부해 보세요. 
Hãy thử luyện thi TOPIK xem sao.
 
2. Thân động từ kết thúc bằng nguyên âm ㅏ, ㅗ, thì dùng -아 보다.
예) 타+아 보다 -> 타 보다 : 비행기를 타 봤어요?
      나오+아 보다 -> 나와 보다 : 우리 모임에 나와 보세요.

Nếu thân động từ kết thúc bằng nguyên âm không phải làㅏ, ㅗ thì dùng -어 보다.
읽+어 보다 -> 읽어 보다 : 이 책을 꼭 읽어 보세요 .
만들+어 보다 -> 만들어 보다 : 비빔밥을 만들어 봤어요?

Nếu động từ kết thúc bằng 하다, thì dùng -해 보다  
수영하+여 보다 ᅳ 수영해 보다 : 허리가 아프면 수영을 해 보세요. 
공부하+여 보다 ᅳ 공부해 보다 : ‘TOPIK’을 공부해 보세요.
 
3. Khi nói về kinh nghiệm không được sử dụng với động từ ‘보다’.
저는 그 드라마를 봐 봤어요. (X)

Một vài ví dụ khác:
저는 오늘 저녁에 유리와 함께 K-Town에 있는 한국 식당에 갈 거예요. 이 식당은 이번에 새로 생겨서 인기가 아주 많아요. 저는 아직 갈비탕을 못 먹어 봐서 오늘은 갈비탕을 먹을 거예요. 유리는 비빔밥을 좋아해서 오늘도 아마 비빔밥을 먹을 것 같아요. 이 식당에서는 밥을 먹은 후에 손님들에게 식혜를 줘요. 저는 식혜를 마셔 봤지만 유리는 한번도 못 마셔 봤어요. 식혜는 아주 달고 시원해서 저는 식혜를 아주 좋아해요. 저는 빨리 한국 식당에 가고 싶어요.

유리야, 안녕? 나는 민수야.요즘 네가 성적이 많이 떨어져서 고민을 하고 있는 모습을 보고 위로를 해 주고 싶어서 편지를 썼어. 나도 작년에 시험을 잘 못 봐서 성적이 많이 떨어졌었어. 그 때 나도 너처럼 많이 고민을 해 봤어. 어떻게 공부를 해야 할 지 몰라서 힘들었지만 선생님이 나에게 조언 을 해 주셨어. 공부하는 방법과 시간표를 짜 주셔서 고민을 해결했어. 너도 선생님께 고민을 이야기해 봐. 선생님은 너의 고민에 대해서 잘 알고 계실 거야. 그리고 많은 도움을 주실 거야. 유리야! 힘내.
시험이 끝났으니까 다음주에 같이 맛있는 것을 먹으러 가자. 

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here