[Ngữ pháp] Động từ+ 느라고

0
6084

Động từ + 느라고
자다 => 자느라고, 읽다 => 읽느라고

Là ngữ pháp dùng để biểu hiện nội dung vế trước trở thành nguyên nhân hoặc lý do của vế sau. 
Lúc này ở vế sau nảy sinh các tình huống, hoàn cảnh mang tính phủ định, tiêu cực, thường kết hợp với các từ như ‘못, 안, 지 않다, 힘들다, 바쁘다, 늦다, 정신이 없다…’ (sử dụng một cách đặc trưng khi biểu hiện lý do của một việc nào đó không làm được hoặc trái với mong muốn). Có thể dịch tiếng Việt là ‘ vì…nên, vì mải (lo làm gì đó)… nên’

•자느라고 전화를  받았어요.
Vì mải ngủ mà tôi đã không nghe được điện thoại.

•책을 읽느라고 잠을  잤어요.
Vì mải đọc sách mà tôi đã không thể ngủ.

•친구하고 이야기하느라고 학교에 늦었어요.
Vì mải nói chuyện với bạn nên tôi đã đến trường trễ.

•보고서를 쓰느라고 3일 밤을 못 잤어요.
Vì phải viết báo cáo mà tôi đã không ngủ được ba đêm rồi

•아이를 보느라고 출입국관리사무소에 갈 수가 없어요.
Vì phải trông tụi nhỏ mà tôi không thể đi đến cục xuất nhập cảnh.

•요즘 퇴근 후에 한국어를 배우느라고 드라마를 못 봤어요.
Gần đây vì việc học tiếng Hàn sau giờ làm việc mà tôi đã không thể xem phim truyền hình.

•회사 일도 바쁜데 김밥을 만드느라고 고생하셨어요.
Bạn đã thật vất vã vì vẫn làm kimbap cho dù việc công ty cũng rất bận rộn.

2. Chủ thể (chủ ngữ) ở hai vế phải giống nhau.
나는 시험공부를 하느라고 (나는) 친구를 만나지 못 했다. (O)
Tôi vì lo học thi mà (tôi) đã không thể gặp gỡ bạn bè
친구가 시험공부를 하느라고 나는 친구를 만나지 못 했다. (X) Sai

3. Không thể dùng với quá khứ ‘았/었’, thì của câu được thể hiện ở động từ vế sau.
어제 공부하느라고 잠을 못 잤어요. (O)
Hôm qua vì mải lo học bài nên tôi đã không được ngủ.
어제 공부했느라고 잠을 못 잤어요. (X)

4. Không thể dùng với các động từ thể hiện một việc nào đó xuất hiện có tính nhất thời như ‘넘어지다, 일어나다, 알다, 모르다…’  hoặc với những việc nảy sinh không phải do ý chí, ý muốn của chủ ngữ như ‘감기에 걸리다, 기침이 나다, 길이 막히다…’
감기에 걸려서 학교에 못 갔어요. (O)
Vì bị cảm cúm nên tôi đã không thể đến trường
감기에 걸리느라고 학교에 못 갔어요. (X)

아침에 늦게 일어나서 지각을 했어요. (O)
Vì dậy trễ vào buổi sáng nên tôi đã bị muộn giờ.
아침에 늦게 일어나느라고 지각을 했어요. (X)

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here