[Ngữ pháp] Danh từ + 입니다

0
342

Danh từ + 입니다
의자-> 의자입니다, 책-> 책입니다

1. Chủ yếu sử dụng cùng với danh từ và dùng trong câu trần thuật mang tính trang trọng, chính thức về các tình huống ở hiện tại. Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là ‘là’.
• 오늘은 월요일입니다.
Hôm nay là thứ Hai.
• 제 이름은 김유리입니다.
Tên của tôi là Kim Yu-ri.
• 지금은 수업중입니다.
Bây giờ là trong giờ học.

2. Khi nói về các tình huống trong quá khứ sử dụng dạng ‘이었습니다/였습니다’.
• 5년 전에 우리 고향은 작은 도시였습니다.
5 năm trước quê tôi đã là một thành phố nhỏ.
• 저 사람은 작년에 우리 반 핵생이었습니다.
Người đó năm ngoái đã là học sinh cùng lớp chúng tôi.

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here