[Ngữ pháp] Động từ + 아/어 두다

0
9063

가: 창문을 닫을까요?
Anh đóng cửa nhé?
나: 아니요, 더우니까 그냥 열어 두세요.
Không, trời nóng nên anh cứ để cửa mở đi.

Làm sao mà anh mua được xe thế?
나: 그동안 은행에 저축해 둔 돈으로 샀어요.
Anh đã mua bằng tiền tiết kiệm ngân hàng bấy lâu nay.

1. Cấu trúc này diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng trạng thái của nó vẫn duy trì và kéo dài đến hiện tại và tương lai. Tương tự với ngữ pháp 아/어 놓다 (xem lại ở đây), cấu trúc này chỉ kết hợp với động từ.

서랍 안에 중요한 것이 많아서 항상 잠가 둡니다.
Có nhiều thứ quan trọng trong ngăn kéo nên tôi luôn khóa nó lại.

동창들의 전화번호를 적어 둔 수첩을 잃어버렸어요.
Tôi đã đánh mất cuốn sổ đã ghi số điện thoại của bạn học.

차를 세워 둔 곳이 어디예요?
Bạn đã đỗ xe ở đâu thế? 

2. Cấu trúc này diễn tả một hành động nào đó xảy ra trước nhằm chuẩn bị cho một hành động hoặc trạng thái nào khác.
오늘은 일정이 많아서 점심 먹을 시간이 없을지도 몰라요. 미리 밥을 먹어 두려고 해요.
Hôm nay tôi có nhiều việc phải làm nên không biết có thời gian ăn trưa không. Tôi định ăn cơm trước.

발표할 때 실수하지 않으려면 연습을 많이 해 두세요.
Để không mắc sai sót khi phát biểu, hãy luyện tập sẵn (trước) nhiều vào.

3. Cấu trúc -아/어 놓다 và -아/어 두다 gần tương đương nhau, nhiều trường hợp có thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên, so với -아/어 놓다 thì trạng thái của -아/어 두다 được duy trì lâu hơn. Vì thế, sử dụng -아/어 두다 nhiều trong các trường hợp duy trì trạng thái. Xem lại biểu hiện -아/어 놓다 ở đây.
여기는 조선 시대 물건을 보관해 두는 곳입니다.
Đây là nơi bảo quản nhiều đồ vật từ triều đại Joseon.

마늘을 냉장고에 얼려 두고 필요할 때마다 꺼내 써요.
Tôi cất tỏi sẵn trong tủ lạnh, mỗi khi cần dùng thì lấy ra nhé.

사람이 없을 때는 방에 불을 꺼 놓으세요.
=사람이 없을 때는 방에 불을 꺼 두세요.
Khi không có người hãy tắt đèn trong phòng (để đèn ở trạng thái tắt)

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here