[Đọc – Dịch] 제기차기와 다 까오 – Trò chơi Đá cầu ở Việt Nam và Hàn Quốc

0
65
제기차기와  까오 (Đá cầu)

제기차기는 발을 이용하여 제기를 떨어뜨리지 않고 오랫동안 차올리는 놀이입니다  차고 땅을 딛고 차고 땅을 딛는 ‘맨제기’, 두발을 번갈아 차는 ‘양발차기’, 땅을 딛지 않고 계속 차는 ‘ 들고차기’ 등이 기본적인 방법입니다.
Je-gi-cha-gi là một trò chơi dùng chân đá và giữ thật lâu mà không để rơi xuống đất. Có những cách chơi cơ bản như là nếu mà chỉ dùng một chân đá cầu lên rồi đặt xuống đất, sau đó lại đá rồi đặt xuống đất thì gọi là ‘men-je-gi’, còn nếu hai chân thay phiên nhau đá cầu lên thì gọi là ‘yang-bal-cha-gi’, còn nếu không chạm chân xuống đất mà đá liên tục thì gọi là ‘bal-deul-go-cha-gi’.

그밖에 제기를 뒤로 차올리거나   바깥쪽으로 차는 ‘뒷발차기’, 무릎으로 차는 ‘무릎차기’ 등이 있습니다.
Ngoài ra còn có cách chơi đá sau lưng hay đá ra ngoài lưng bàn chân (lồng bàn chân) gọi là ‘dui-bal-cha-gi’, cách chơi đá bằng đầu gối gọi là ‘mu-reup-cha-gi’ v.v..

베트남의 제기차기는 đá cầu ( 꺼우)라고 합니다한국과 같이 발을 이용하여 제기를 떨어뜨리지 않고 오랫동안 차올리는 점은 같습니다그러나 팔을 이용하는 방법도 있습니다제기차기는 우리의 양발차기 방법이지만 다른 점은 오른 발은 발등 안쪽으로 차고  발은 뒷꿈치를 이용하여 차올립니다한국처럼 개인  개인이 놀이하는 경우도 있지만 주로 동그랗게 원을 만들어 서로 주고받습니다.
Ở Việt Nam thì trò chơi này được gọi là ‘đá cầu’. Cũng giống như Hàn Quốc là dùng chân đá và giữ cầu lâu không bị rơi xuống đất. Nhưng khác ở chỗ còn có cách chơi dùng cánh tay. Còn khi đá bằng chân thì khác nhau ở chỗ Hàn Quốc dùng hai đá bằng lưng bàn chân phải, còn chân trái thì chỉ để đỡ khi cầu rơi. Cũng giống như ở Hàn Quốc, môn đá cầu ở Việt Nam có khi là một người đá chọi với một người, nhưng thường chủ yếu là những người chơi quay thành vòng tròn và giao cầu qua lại cho nhau.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here