현충일(顯忠日) – 06월 06일, Ngày Thương binh liệt sỹ – 6/6

0
203

국토방위에 목숨을 바친 이의 충성을 기념하는 날.
Là ngày tưởng nhớ lòng trung thành của những người đã dành cả cuộc đời mình để bảo vệ quê hương đất nước Hàn Quốc.

현충일은 6월 6일이며, 공휴일로 지정되어 있다. 호국영령의 명복을 빌고 순국선열 및 전몰장병의 숭고한 호국정신과 위훈을 추모하는 행사를 하며 조기 게양을 한다.
Ngày Thương binh liệt sỹ của Hàn Quốc là ngày 6 tháng 6, và được quy định là một ngày nghỉ lễ công. Vào ngày này thì cả nước sẽ tổ chức lễ hạ cờ và các lễ hội để tưởng nhớ tinh thần yêu nước thiêng liêng và công lao to lớn những người đã khuất có công bảo vệ nước, những chiến sỹ đã quên mình vì tổ quốc.

1948년 8월 정부수립 후 2년도 채 못 되어 한국전쟁을 맞았고 이에 40만 명 이상의 국군이 사망하였으며 백만 명에 달하는 일반 시민이 사망하거나 피해를 입었다.
Vào tháng 8 năm 1948, chưa đầy hai năm sau khi thành lập chính phủ, Chiến tranh Triều Tiên đã nổ ra. Hơn 400.000 binh sĩ quân đội đã hy sinh và hàng triệu công dân bình thường đã thiệt mạng hoặc bị thương.

1953년 휴전이 성립된 뒤 3년이 지나 어느 정도 자리가 안정을 찾아가자 정부는 1956년 4월 대통령령 제1145호로 「관공서 공휴일에 관한 건」을 개정하여 매년 6월 6일을 현충기념일로 지정하여 공휴일로 하고 기념행사를 가지도록 하였는바, 현충기념일은 통상적으로 현충일로 불리다가 1975년 12월 「관공서 공휴일에 관한 규정」이 개정되어 현충일로 공식적으로 개칭되었다.
Sau khi ký hiệp ước ngừng bắn vào năm 1953, ba năm sau đó, vào tháng 4 năm 1956 để đi vào ổn định thì Chính phủ đã ban hành Pháp lệnh số 1145 của Tổng thống chỉ định ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày tưởng nhớ các Thương binh liệt sỹ, và đồng thời tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trong thời gian này, ngày 6/6 vốn là một ngày lễ kỷ niệm thường thì đến tháng 12 năm 1975, Ngày Thương binh liệt sỹ đã được công nhận là ngày nghỉ lễ công.

행사는 추모대상범위는 한국전쟁에 전사한 국군만 대상으로 하는 것은 아니고, 우리나라를 지키기 위하여 목숨을 바친 모든 선열의 넋을 기리고 있다.
Phạm vi của ngày lễ tưởng nhớ này không chỉ đối với những người lính Triều Tiên đã chết trong Chiến tranh Triều Tiên, mà còn cả linh hồn của tất cả những người đã cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ đất nước Hàn Quốc.

Nguồn bài viết: VNCO-Kết nối Việt Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here