[Ngữ pháp] Danh từ +적이다->Tính từ, Danh từ +적으로->Trạng từ

0
2664
-적 là một hậu tố mà biến một danh từ trở thành tính từ hay trạng từ.
Danh từ +적+이다 => Tính từ
Danh từ +적+으로 => Trạng từ

Cho ví dụ:
사회 là một danh từ, với nghĩa là ‘xã hội’. 사회적이다 là tính từ có nghĩa là ‘có tính chất xã hội’ và 사회적으로 là trạng từ cũng có nghĩa ‘có tính chất xã hội’.

Khi -적이다 bổ nghĩa một danh từ, nó sẽ là -적인 + Danh từ. Cho ví dụ,
사회적이다+ㄴ+Danh từ => 사회적인 Danh từ = 사회적 Danh từ  (và –인 thỉnh thoảng có thể bị lược bỏ).

Danh từ       Tính từ                Trạng từ
간접            간접적이다            간접적으로
논리            논리적이다            논리적으로
문화            문화적이다            문화적으로
기본            기본적이다            기본적으로
과학            과학적이다            과학적으로

Các câu ví dụ:
과학적인 지식을 가지고 있다. Mang tri thức có tính khoa học.
과학적으로 증명했다. Nó minh chứng một cách khoa học.
역사적으로 중요한 가치가 있다. Có giá trị quan trọng về phương diện/mặt lịch sử.
문화적 충격을 받았다. Nhận cú sốc về văn hóa.
폭력적인 영화를 보면 안 됩니다. Không nên xem những bộ phim mang tính bạo lực.
효과적으로 일할 수 있는 환경을 만들겠습니다. Tôi sẽ tạo ra một môi trường mà bạn có thể làm việc một cách kiệu quả.

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here