[Ngữ pháp] 이/가 아니에요, 이/가 아니라 Biểu hiện phủ định

0
5615

Đây là những cấu trúc đơn giản và cơ bản nhất trong tiếng Hàn.
Hãy xem các ví dụ cụ thể bên dưới để thấy rõ hơn:

1. 이/가 아니에요: Không phải là…
‘아니에요’ thường đi với dạng là ‘A은/는 B이/가 아니에요’ (A không phải là B/ A is not B). Trong đó, A, B là các danh từ và việc dùng 이 hay 가 phụ thuộc vào việc danh từ có hay không có ‘받침’. Nếu có ‘받침’ thì dùng 이 còn không có thì dùng 가.
가: 안녕하세요? 이 학교 선생님이에요?
나: 아니요, 저는 선생님이 아니에요.
Xin chào? Đây là giáo viên phải không ạ?
Không ạ, tôi không phải à giáo viên.

가: 필숙 씨, 제이슨 씨는 중국 사람이에요?
나: 아니요, 제이슨 씨는 중국 사람이 아니에요. 미국 사람이에요.
필숙 à, 제이슨 là người Trung Quốc phải không?
Không đâu, 제이슨 không phải là người Trung Quốc. Là người Mỹ.

가: 제이슨, 이것은 제이슨의 공책이야?
나: 아니, 내 공책이 아니야. 진국의 공책이야.
제이슨 à, đây là tập vở của 제이슨 phải không?
Không, không phải tập của mình. Là tập của 진국

Trường hợp nhầm lẫn khi viết ‘아니에요’ thành ‘아니예요’ rất nhiều, nên bạn hãy lưu ý điều này một chút.
 
2. 이/가 아니라: Không phải là…mà là…

가: 한국어 책이에요?
나: 아니요, 한국어 책이 아니라 중국어 책이에요.
Đây là sách tiếng Hàn phải không?
Không, Nó không phải là sách tiếng Hàn mà là sách tiếng Trung

가: 저분은 우리 학교 선생님이에요?
나: 아니요, 우리 학교 선생님이 아니라 옆 학교 선생님이에요.
Vị đó là giáo viên trường chúng ta phải không?
Không, không phải giáo viên trường ta đâu mà là giáo viên trường bên cạnh.
가: 여기가 병원이에요? 
나: 병원은 여기가 아니라 저기예요.

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here