[Đọc – Dịch] 가야금과 단 짠 – Gayageum và Đàn tranh

0
1800

가야금과 단 짠 Gayageum và đàn tranh

가야금은 우리나라 고유 현악기의 하나야.
가야금은 열두 줄이고, 손가락으로 뜯어 소리를 내.
가야금을 처음 만든 사람은 우륵이야.
한국의 가야금과 같은 종류의 악기가 베트남에서는 ‘단 짠 – dan tranh’이라는 악기야.

Gayageum là loại nhạc cụ riêng của Hàn Quốc.
Gayageum có 12 dây và gảy bằng tay.
Người đầu tiên làm ra Ga-ya-geum là U-reuk.
Ở Việt Nam có một loại nhạc cụ giống với Ga-ya-geum của Hàn Quốc đó là Đàn tranh.

단 짠(Đàn tranh)은 베트남의 전통 현악기야. 가야금처럼 나무로 만들어졌어.
원래 16개의 줄이 있었는데 1918년 (년도가 정확하지 않아서 그냥 ‘이후’라는 말을 쓰는 게 좋을 듯하네요) 응우옌 빈 바오에 의해서 17현으로 되었지.
단 짠(Đàn tranh)은 중국의 현악기인 쟁의 영향을 받았는데, 단독 연주에도 사용되고, 협주에도 사용해.

Đàn tranh là một loại đàn dây truyền thống của Việt Nam. Giống như Ga-ya-geum của Hàn Quốc, Đàn tranh cũng được làm bằng gỗ.
Đàn tranh vốn dĩ có 16 dây nhưng sau đó nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã cải tiến thành 17 dây.
Đàn tranh có ảnh hưởng của đàn dây zheng (tsân) của Trung Quốc, có thể dùng trong độc tấu hoặc cũng có thể dùng trong hợp tấu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here