[Cách diễn đạt] 2:별말씀을요. Không có gì/Khách sáo quá

0
1288
감사 표현에 좋은 대답은 무엇일까? Cách đáp trả cho lời cảm ơn.

오늘의 한마디는 ‘별말씀을요’ 입니다.
Cách diễn đạt hôm nay: ‘Không có gì/Khách sáo quá’

 

마이클 씨가 영민 씨의 이사를 도와주었습니다. 그래서 영민 씨는 마이클 씨에게 정말 고맙다며 인사를 건네고 있습니다. 마이클 씨는 영민 씨의 감가 표현에 대답을 하고 싶어 하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다.“별말씀을요.”
Michael đã giúp Young-min chuyển nhà. Vì vậy Young-min đang nói lời cảm ơn Michael. Michael muốn đáp trả lời cảm ơn của Young-min. Lúc này chỉ cần nói. “별말씀을요.”

Hội thoại hôm nay:
영민: 정말 고마웠어요. 
마이클: 별말씀을요. 

Young-min: Thành thật cảm ơn bạn. 
Michael: Không có chi. 
 
Học thêm: 
Chúng ta có thể sử dụng “천만의 말씀입니다.”(Anh nói thế khách khí quá.) Hoặc “천만에요.”(không sao.) Để đáp trả lời cảm ơn “고맙숩니다.” Hoặc “감사합니다.” (Cảm ơn.)
 
Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here