[Cách diễn đạt] 9: 맛있게 잘 먹었습니다 Cảm ơn tôi đã ăn rất ngon miệng

0
285

Sau khi ăn ngon xong thì chào như thế nào?
음식을 잘 먹고 나서 어떻게 인사하지?
Cách diễn đạt hôm nay:’ Cảm ơn tôi đã ăn rất ngon miệng’
오늘의 한마디는 ‘맛있게 잘 먹었습니다.’ 입니다.

마이클 씨가 영민 씨한테 집들이 초대를 받아서 영민 씨 집에 갔습니다. 마이클 씨는 영민 씨 집에서 맛있는 음식을 대집받아 맛있게 먹고 인사를 하고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “맛있게 잘 먹었습니다.”
Michael đến nhà Young-min để ăn tiệc tân gia. Michael đã ăn rất ngon miệng và muốn gửi lời cảm ơn. Lúc này nên nói “맛있게 잘 먹었습니다.”

Hội thoại hôm nay
마이클: 영민 씨! 맛있게 잘 먹었습니다. 
영민: 맛있게 드셨다니 다행이네요.
Michael: Young-min, cảm ơn tôi đã ăn rất ngon miệng
Young-min: Thật may là bạn đã ăn ngon.

Học thêm
Trước khi ăn chúng ta thường nói là “잘 먹겠습니다.” (Tôi sẽ ăn thật ngon) khi muốn nhấn mạnh để khen thức ăn ngon thật thì có thể dùng “음식 맛이 기가 막히네요.” (Thức ăn ngon nức mũi)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here