[Cách diễn đạt] 1. “잘 부탁합니다” Mong được [anh/chị] giúp đỡ

0
663

첫 인사를 할 때 좋은 인사말은 무엇일까?
Khi gặp lần đầu nên chào nhau như thế nào?
오늘의 한마디는 ‘잘 부탁합니다.’ 입니다.
Cách diễn đạt hôm nay: ‘Mong được [anh/chị] giúp đỡ’

마이클 씨가 지금 한국사람과 첫인사를 나누고 있습니다. 보통 첫 만남에서는 서로 자기를 소새합니다. 서로 소개를 마친 후 마이클 씨가 무슨 말을 해야 할지 생각이 안 나는 모양이군요.
이럴 때는 이렇게 인사를 하면 됩니다.“잘 부탁합니다.”
Michael đang chào người Hàn Quốc khi gặp lần đầu. Thường thì tự giới thiệu bản thân khi gặp lần đầu. Sau khi giới thiệu xong Michael không nghĩ ra sẽ nói thêm điều gì. Lúc này nên chào như sau: “잘 부탁합니다”

Hội thoại hôm nay:
영민:        앞으로 잘 부탁합니다.
마이클:    저도 잘 부탁합니다.
Young-min: Mong được anh giúp đỡ.
Michael: Tôi cũng mong được anh giúp đỡ.

Đọc thêm:
“잘 부탁합니다.”(Mong được [anh/chị] giúp đỡ.), khi yêu cầu làm gì hay nhờ vả việc gì cũng có thể sử dụng “이번 일을 잘 부탁합니다” (Mong [anh/chị] giúp đỡ về việc này.

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here