[Cách diễn đạt] 17_오늘 한잔 어때요? Hôm nay làm một chén nhé?

0
289
함께 가볍게 술을 마시고 싶을 때는 어떻게 말하지?
Khi muốn uống một chút nhẹ nhàng thì nói thế nào.?
How to ask someone to have a casual drink. 
오늘의 한마디는 ‘오늘 한잔 어때요?.’ 입니다. 
Cách diễn đạt hôm nay: Hôm nay làm một chén nhé?
Today’s expression : How about drinking a little bit today?

마이클 씨는 오늘 저녁에 갑자기 가볍게 술을 마시고 싶은 생각이 드나봅니다. 그래서 동료에게 함께 술을 마시자고 말하고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “오늘 한잔 어때요?”
Bồng nhiên tối nay, Michael muốn uống một chút rượu. Vì thế Michael muốn rủ các đồng nghiệp cùng uống rượu. Lúc này nên nói “오늘 한잔 어때요?”

Hội thoại hôm nay:
마이클: 영민 씨, 퇴근 후에 오늘 한잔 어때요?
영 민 :네,좋아요.
Michael : Young-min à, sau khi tan sở, làm một chén nhé?
Young-min : Vâng, tốt thôi.

Học thêm:
Thường ‘한잔하다’(uống một ly.) có nghĩa là ‘가볍게 술을 마시다’ (Uống một chút rượu), nhưng cũng có thể dùng cho “커피 한잔 어때 요?”(Uống một tách cà phê nhé?) “차 한잔 어때요?” (uống một ly trà nhé?)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here