[Cách diễn đạt] 27_일부러 그런 게 아니에요. Không phải tôi cố ý đâu.

0
740

실수로 일을 잘못했을 때 어떻게 말하지?
How to say you did something wrong by accident? Nói thế nào khi làm sai do vô tình?

오늘의 한마디는 “일부러 그런 게 아니에요.” 입니다.
Today’s expression : I didn’t do it on purpose.
Diễn đạt hôm nay: Không phải cố ý đâu.

마이클 씨가 복잡한 지하철 안에서 실수로 옆 사람의 발을 밟았습니다. 마이클 씨는 미안한 마음에 고의가 아닌 실수로 발을 밟았다고 말하고 싶어하는군요.
이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “일부러 그런 게 아니에요.”
Michael đã vô tình dâm lên chần người bên cạnh trên tàu điện ngầm đông đúc. Michael muốn nói lời xin lồi rằng mình đã vô tình chứ không phải cố ý.
Lúc này nên nói “일부러 그런 게 아니에요.”

Hôi thoai hôm nay
여 자 : (화를 내며) 아저씨! 왜 남의 발을 밟으세요?
마이클 : 아! 미안해요. 일부러 그런 게 아니에요.
Cô gái : (giận dữ) Ông này, sao lại giâm lên chân người khác
Michael: A, xin lồi. Không phải tôi cố ý đâu.

Học thêm
Khi làm sai do nhầm hay không biết thì dùng “미안합니다. 고의로 그런 게 아닙니다.”(Xin lồi. Tôi không cố ý.) để nói rằng ngay từ đầu mình không có ý đồ như thế.

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here