[Cách diễn đạt] 14_차린 건 없지만 많이 드세요. Chẳng có món gì nhiều chúc (anh/chị) ăn ngon

0
608

손님들에게 음식을 권할 때는 어떻게 말하지?
Khi mời khách thức ăn thì nói thế nào?

오늘의 한마디는 ‘차린 건 없지만 많이 드세요.’ 입니다. 
Cách diễn đạt hôm nay: ‘Chẳng có món gì nhiều chúc (anh / chị) ăn ngon.’
 

마이클 씨가 영민 씨와 수미 씨를 집으로 초대했습니다. 하루 종일 음식을 준비한 마이클 씨는 영민 씨와 수미 씨에게 음식을 권하고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다.“차린 건 없지만 많이 드세요.”
Michael đã mời Young-min và Su-mi đến nhà chơi. Michael đã chuẩn bi thức ăn cả ngày đề mời Young-min và Su-mi. Lúc này nên nói “차린 건 없지만 많이 드세요.”

Hội thoại hôm nay
영 민 : 와! 맛있겠네요.
마이클 : 차린 건 없지만 많이 드세요.
Young-min : Ồ , có lẽ ngon nhỉ.
Michael :      Chẳng có món gì nhiều chúc các bạn ăn ngon.

Học thêm:
Thường khi được mời đến nhà người khác, khách nhìn thấy thức ăn được bày biện quá nhiều trên bàn thì cũng có thể nói “와 상다리가 부려지겠어요.”(Ồ, chân bàn sẽ gãy mất thôi)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here