[Cách diễn đạt] 20_여기 앉아도 돼요? Tôi ngồi đây được không?

0
997

자리가 비어 있어서 앉고 싶을 때 어떻게 말하지?
Nói thế nào khi bạn muốn ngồi ở một chỗ trống?
How to express that you want to sit in an empty seat.

오늘의 한마디는 ‘여기 앉아도 돼요?’ 입니다.
Cách diễn đạt hôm nay: Tôi ngồi đây được không?
Today’s expression : May I sit here?

오늘은 마이클 씨가 야구장에 왔습니다. 경기가 잘 보이는 의자에 앉으려고 가 보니 그 의자 옆에 사람들이 앉아 있네요. 그래서 그 사람들에게 앉아도 되는지 물어보고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “여기 앉아도 돼요?”

Hôm nay Michael đến sân bóng chày. Định tìm chồ ngồi để xem rõ trận đấu thì thấy bên cạnh mọi người đang ngồi. Do đó Michael muốn hỏi họ có thể ngồi ở đó được không.
Lúc này nên nói “여기 앉아도 돼요?”

Hội thoại hôm nay
마이클 : 여기 앉아도 돼요?
옆 사람 : 네, 앉으셔도 돼요.

Michael : Tôi ngồi đây được không.?
Người bên cạnh : Vâng, anh có thể ngồi đây.

Học thêm
‘(động từ + 아/어도 돼요?’chủ yếu dùng để xin phép hoặc hỏi khi làm việc gì đó thì có sao không, cũng có thể sử dụng “들어가도 돼요?”(Tôỉ vào có đuợc không?) “먹어도 돼요?”(Tôi ăn có được không?) “담배 피워도 돼요?”(Tôi hút thuốc có được không?)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here