[Cách diễn đạt] 24_죄송한데 사진 좀 찍어 주시겠어요? Xin lỗi, chụp giúp tôi tấm hình được không?

0
594

사진을 찍어 달라고 부탁할 때는 어떻게 말할까요?
Nói thế nào khi muốn nhờ chụp hình?
How to ask someone to take a photo for you?

오늘의 한마디는 “죄송한데 사진 좀 찍어 주시겠어요?” 입니다.
Cách diễn đtạ hôm nay: Xin lỗi, chụp giúp tôi tấm hình được không?
Today’s expression : Excuse me, but can you take a photo for me?

마이클 씨가 멋진 건물 앞에서 친구와 함께 사진을 찍고 싶어합니다. 그래서 지나가는 사람에게 사진을 찍어 달라고 부탁하고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다.“죄송한데 사진 좀 찍어 주시겠어요?”
Michael muốn chụp hình với các bạn trước toà nhà đẹp. Vì thế, muốn nhờ người qua đường chụp hình giúp. Lúc này nên nói “죄송한데 사진 좀 찍어 주시겠어요?”

Hội thoại hôm nay
마 이 클:              저, 죄송한데 사진 좀 찍어 주시겠어요?
지나가는사람 :   네, “김치” 하세요.
Michael : À, xin lỗi chụp giúp tôi tấm hình được không?
Người đi ngang : Vâng, hãy nói ‘kimchi’.

Học thêm
‘[động từ]+아/어 주시겠어요?,dùng khi nhờ một người không quen hoặc không thân, cũng có thể dùng “죄송하지만 시청에 어떻게 가는지 좀 알려주시겠어요?”(Xin lỗi cho tôi biết đường đến tòa thi chính được không?) hoặc “실례지만 연필 좀 빌려주시겠어요?”
(Xin lồi cho tôi mượn bút chì được không?)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here