[Ngữ pháp] Động từ/ tính từ + 기 때문에 Thể hiện lý do, nguyên nhân

0
19202
[동사/형용사] 기 때문에

1. Diễn tả nội dung ở vế trước là nguyên nhân của vế sau. Ở vế sau không thể sử dụng câu cầu khiến hoặc câu mệnh lệnh.
그 가수는 노래를 잘하기 때문에 인기가 많습니다.
Vì ca sĩ đó hát hay nên được nhiều người yêu thích.
제 친구는 항상 조심하기 때문에 실수를 별로 안 해요.
Vì bạn của tôi luôn cẩn thận nên ít khi bị mắc lỗi.
그 아르바이트는 일이 힘들기 때문에 월급이 많아요.
Vì việc làm thêm đó vất vả nên lương cao.
내 친구는 성격이 좋기 때문에 인기가 많아요.
Bạn tôi vì có tính cách rất tốt nên được nhiều người mến mộ.
주말에 우리 집에 친구들이 오기 때문에 청소해야 해요.
Vì cuối tuần tụi bạn đến nhà chúng tôi nên phải dọn dẹp.
휴대폰이 비싸기 때문에 살 수 없습니다.
Vì điện thoại đắt nên không thể mua được.

2. Có thể sử dụng cùng với quá khứ ‘았/었’.
어제 몸이 많이 아팠기 때문에 학교에 못 왔습니다.
Hôm qua vì ốm nặng nên đã không thể đến trường.
열심히 공부했기 때문에 시험을 잘 볼 수 있을 거예요.
Vì chăm chỉ học hành nên sẽ làm bài thi tốt.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 자

3. Ở mệnh đề sau, ‘때문에’ không dùng với dạng mệnh lệnh ‘(으)세요, (으)십시오’, hay đề nghị, rủ rê ‘(으)ㅂ시다, (으)ㄹ까요?’. 
=> Với trường hợp của câu mệnh lệnh hay đề nghị chủ yếu nên dùng ‘(으)니까’.

커피는 위에 나쁘니까 너무 많이 드시지 마세요.
Cà phê không tốt cho dạ dày nên anh đừng uống nhiều quá.
저는 커피를 안 마시면 졸리기 때문에 커피를 많이 마셔요.
Nếu không uống cà phê thì tôi thấy buồn ngủ nên tôi uống nhiều cà phê.

수업이 없기 때문에 집에 가세요. (X)
수업이 없으니까 집에 가세요. (O)
Vì không có giờ học nên về nhà đi.

날씨가 좋기 때문에 산책할까요? (X)
날씨가 좋으니까 산책할까요? (O)
Thời tiết đẹp nên đi dạo bộ cùng nhau không?

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + (으)ㄴ 적이 있다/없다 "đã từng/ chưa từng..."

4. Có thể dùng dạng ‘기 때문이다’ để kết thúc câu.
가: 정말 감사합니다, 선생님.
나: 뭘요. 모두 영호 씨가 열심히 노력했기 때문이에요.
Thực sự cảm ơn thấy rất nhiều ạ.
Gì thế. Tất cả là do Young-ho đã hết sức nỗ lưc chăm chỉ.

5. Nếu phía trước dùng với danh từ thì sử dụng dạng 이기 때문에/ 때문에 .
여기는 공공장소이기 때문에 크게 말하면 안 됩니다.
(= 여기는 공공장소예요. 크게 말하면 안 됩니다.)
Vì đây là nơi công cộng nên không được nói lớn tiếng.

저는 외국인이기 때문에 한국 문화를 잘 몰라요.
(=저는 외국인이에요. 한국 문화를 잘 몰라요.)
Vì tôi là người ngoài quốc nên không thể hiểu hết văn hóa Hàn Quốc.

*****************************
So sánh ‘때문에’ và ‘(이)기 때문에’ (xem thêm ‘때문에’ ở đây)
Cả hai đều thể hiện nguyên nhân, lý do.
– (이)기 때문에 dùng ở trường hợp là ‘(명사) + 이다’ để chỉ lý do “là...(cái gì đó) nên…”. Với các trường hợp không phải như vậy ta dùng 때문에 “…(cái gì đó) nên…”
방학이기 때문에 수업이 없어요.  kỳ nghỉ nên không có buổi học nào.
(=지금은 방학이에요. 수업이 없어요.)
방학 때문에 수업이 없어요. kỳ nghỉ nên không có buổi học nào. => Câu này về mặt ngữ nghĩa có thể hiểu được nhưng về mặt ngữ pháp thì dùng 이기 때문에 đúng hơn

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Bất quy tắc ㅅ trong tiếng Hàn

때문에 길이 막혀요. Vì tuyết nên con đường bị tắc nghẽn.
(= 눈이 왔어요. 길이 막혀요.)
눈이기 때문에 길이 막혀요. (X)

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here