[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 속담 Tục ngữ của Việt Nam và Hàn Quốc

0
4447

한국과 베트남의 속담 Tục ngữ của Việt Nam và Hàn Quốc

속담은 짧은 문장으로 되어있지만 오랜 세월 동안 갈고 다듬어진 삶의 지혜가 담겨 있습니다. 우리가 인생을 풍요롭게 가꾸는 데 제일 중요한 것은 자신의 일에 최선을 다 하는 것입니다. 쉽게 이룰 수 있는 꿈은 어디에도 없지만 아무리 어려운 일이라도 꾸준히 노력하면 해 낼 수 있다는 속담이 있습니다. “무쇠도 갈면 바늘이 된다.”라는 말인데요.

Tục ngữ là một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều kinh nghiệm cuộc sống của con người được trải qua trong một thời gian dài. Điều quan trọng nhất trong việc chúng ta làm cho cuộc sống chúng ta phong phú hơn đó là làm hết sức mình những việc của bản thân. Có một câu tục ngữ nói rằng một ước mơ dễ dàng đạt được thì không bao giờ tồn tại nhưng dù khó khăn đến mấy mà ta luôn cố gắng thì sẽ làm được đó là “무쇠도 갈면 바늘이 된다.”

베트남에도 이와 비슷한 속담이 있습니다. “Có công mài sắt có ngày nên kim”입니다. (아무리 일이 어렵더라도 자신의 위치에서 노력하며 참고, 견디면 성공한다. – 베트남 어린이들이 가장 많이 사용하는 속담 중에 “좋은 사람과 가까이 하면 좋은습관이 들지만 나쁜 사람과 가까이 하면 나쁜 습관이 든다”라는 말이 있습니다.

Và ở Việt Nam cũng có một câu tục ngữ giống với nghĩa như vậy. Đó là “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Trong mọi việc, dù khó khăn đến mấy chỉ cần tập trung, cố gắng, nhẫn nại, giữ vững ý chí thì mới có thể thành công. Trong số những câu tục ngữ mà trẻ con Việt Nam hay dung đó là “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng”.

Bài viết liên quan  해남, 시작과 끝이 공존하는 땅 - Haenam, Nơi bắt đầu và kết thúc cùng tồn tại

우리나라에도 이와 비슷한 사자성어가 있습니다. “근묵자흑[近墨者黑]”이라는 말로 먹을 가까이 하면 검어진다는 뜻으로, 나쁜 사람과 가까이 하면 나쁜 버릇에 물들게 됨을 이르는 말입니다.

Ở Hàn Quốc cũng có một thành ngữ tương tự như thế. ‘Cận mực giả hắc’, nghĩa là nếu gần với mực thì sẽ bị đen, do đó nếu gần người tốt thì sẽ tốt gần người xấu thì sẽ xấu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here