[KIIP lớp 5 sách mới] Bài 38. 고조선의 건국 Sự thành lập nhà nước Gojoseon

0
6798

1. 한국 역사는 어떻게 변해 왔을까? Lịch sử Hàn Quốc đã thay đổi như thế nào?

한국 역사를 배우는 이유 Lý do học lịch sử Hàn Quốc
나라의 교육과 역사가 없어지지 아니하면 그 나라는 망하지 않는다. _박은식_
Một quốc gia sẽ không bị diệt vong trừ khi nền giáo dục và lịch sử của nó bị mất đi. _Park Eunsik_

한국의 역사학자이자 독립운동가였던 박은식의 말처럼 역사가 바로 서 있으면 나라도 바로 설 수 있다. 현대 한국의 모습뿐만 아니라 한국의 역사를 공부하는 이유는 한국의 어제와 오늘을 정확하게 이해하고 한국을 올바른 방향으로 이끌어 가기 위해서이다. 한국의 역사 속에 한국의 오늘이 들어 있고, 현대 한국 사회의 모습 속에 한국의 과거가 담겨 있다. 
Như lời của Park Eun-sik, một nhà sử học đã từng tham gia phong trào độc lập của Hàn Quốc, nếu lịch sử đứng thẳng, quốc gia cũng có thể đứng thẳng. Lý do để nghiên cứu lịch sử Hàn Quốc cũng như hình ảnh Hàn Quốc hiện đại là để hiểu chính xác quá khứ và hiện tại của Hàn Quốc và dẫn dắt Hàn Quốc đi đúng hướng. Ngày nay của Hàn Quốc chứa đựng trong lịch sử của Hàn Quốc, và quá khứ của Hàn Quốc được chứa đựng trong diện mạo của xã hội Hàn Quốc hiện đại.
이끌다: dẫn, dắt, dẫn dắt

한국사의 흐름 Dòng chảy lịch sử Hàn Quốc
한국이 자리 잡고 있는 한반도에서는 어떤 역사가 이어져 오고 있을까? 연표를 보면서 한국의 역사와 다른 나라의 역사가 어떻게 변화해 왔는지 살펴보자.
Lịch sử nào đã được truyền lại trên Bán đảo Triều Tiên nơi Hàn Quốc đang nằm trên đó? Hãy cùng xem bảng niên đại và xem lịch sử của Hàn Quốc và lịch sử của các quốc gia khác đã thay đổi như thế nào nhé.

유럽, 미국 지역 Châu Âu và Châu Mỹ

하국 Hàn Quốc

아시아 지역 Khu vực châu Á

기원전 3500년경 메소포타미아 문명 시작
3500 năm TCN: Sự khởi đầu của nền văn minh Lưỡng Hà (Mesopotamia)

기원전 3000년경 이집트 문명 시작
Năm 3000 TCN: Sự khởi đầu của nền văn minh Ai Cập (Egypt)

기원전 27년 로마, 제정 수립Năm 27 TCN: thành lập đế chế Rome (La mã)

 

 

 

 

 

 

476년 서로마 제국 멸망
Năm 476 sau Công nguyên: Đế chế Tây La Mã sụp đổ

 

 

 

 

 

 

 

1096년 십자군 전쟁 시작
Các cuộc thập tự chinh bắt đầu

1337년 영국·프랑스, 백년 전쟁 시작
Anh và Pháp bắt đầu cuộc chiến tranh một trăm năm

1517년 루터의 종교 개혁
Cuộc cải cách tôn giáo của Luther

1600년 영국, 동인도 회사 설립
Công ty Đông Ấn của Anh được thành lập

1789년 프랑스 혁명
 Cách mạng Pháp

1914년 제1차 세계 대전(~1918)
Chiến tranh thế giới thứ nhất (~ 1918)

1939년 제2차 세계 대전(~1945)
Chiến tranh thế giới thứ hai (~ 1945)

1945년 국제 연합(UN) 창설
Liên hợp quốc (UN) được thành lập

1948년 세계 인권 선언
Tuyên ngôn thế giới về quyền con người (nhân quyền)

1990년 독일 통일
Thống nhất nước Đức

1991년 소련 해체
Sự tan rã của Liên Xô

기원전 2333년 고조선 건국Năm 2333 TCN: thành lập Gojoseon

기원전 57년 신라 건국
Năm 57 TCN: thành lập Silla

기원전 37년 고구려 건국
Năm 37 TCN: thành lập Goguryeo

기원전 18년 백제 건국
Năm 18 TCN: thành lập Baekje

676년 신라, 삼국 통일
Silla, thống nhất ba nước

698년 대조영, 발해 건국
Dae Jo-young, thành lập Balhae.

918년 왕건, 고려 건국
Wang Geon, thành lập Goryeo

1392년 이성계, 조선 건국
Lee Seong-gye, thành lập Joseon

1592년 임진왜란
Chiến tranh Imjin (cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Hàn Quốc)

1636년 병자호란
Cuộc xâm lược của nhà Thanh đối với Joseon

1897년 대한 제국 수립
Thành lập Đại Hàn Đế quốc

1910년 대한 제국, 국권 빼앗김
Đại Hàn Đế quốc mất chủ quyền

1919년 3·1 운동, 대한민국 임시 정부 수립
Phong trào độc lập 1/3, thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc

1945년 8·15 광복
Giành lại chủ quyền 15/8/1945

1948년 대한민국 정부 수립
Thành lập chính phủ Đại Hàn Dân Quốc

1950년 6·25 전쟁(~1953)
Chiến tranh Triều Tiên – Hàn Quốc ngày 25/6 (~ 1953)

1960년 4·19 혁명
Cuộc cách mạng ngày 19 tháng 4 

1980년 5.18 민주화 운동
Phong trào Dân chủ hóa ngày 18/5 (sự kiện nổi dậy ở Gwangju)

1987년 6월 민주 항쟁
Cuộc đấu tranh dân chủ tháng 6 năm 1987

2000년 최초의 남북 정상회담
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên

기원전 2500년경 중국 문명, 인도 문명 시작
2500 năm TCN: nền văn minh Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu.

기원전 7세기 베트남, 반랑국 건국
Thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên: Việt Nam thành lập nhà nước Văn Lang

기원전 221년 진(秦), 중국 통일
Năm 221 TCN, nhà Tần (Tần Thủy Hoàng) thống nhất Trung Quốc

 

 

 

 

 

610년경 이슬람교 성립
Hồi giáo được thành lập

890년 캄보디아, 앙코르 왕조 성립
Campuchia thành lập vương triều Angkor

1206년 칭기즈 칸, 몽골 통일
Thành Cát Tư Hãn thống nhất Mông Cổ

1590년 도요토미 히데요시, 일본 통일
Toyotomi Hideyoshi thống nhất Nhật Bản

1868년 일본, 메이지 유신
Nhật Bản, Minh Trị Duy tân

1912년 쑨원, 중화민국 수립
Tôn Trung Sơn thành lập Trung Hoa Dân Quốc

1919년 중국, 5·4 운동
Trung Quốc, Phong trào ngày 4 tháng 5 (sự kiện Thiên An Môn)

1937년 중·일 전쟁 발발
Chiến tranh Trung-Nhật bùng nổ

1949년 중국, 중화 인민 공화국 수립
Trung Quốc, thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

1976년 베트남 사회주의 공화국 수립
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành lập

1992년 중국과 베트남, 한국과 수교
Thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc

– Thập tự chinh (Crusades): là một loạt các cuộc chiến tranh tôn giáo, được kêu gọi bởi Giáo hoàng và tiến hành bởi các vị vua và quý tộc là những người tình nguyện cầm lấy cây thập giá với mục tiêu chính là phục hồi sự kiểm soát của Kitô giáo với vùng Đất Thánh.
– 대조영: Daejoyeong, Đại Tộ Vinh
(Vị vua đã lập ra nước Bột Hải (?~719). Ông là một người dân di cư của nước Goguryo, ông đã tập hợp những người dân di cư của Goguryo và tộc người Mạt Hạt khôi phục lại lãnh thổ cũ của nước Goguryo)
– 왕건: Wang Keon; Vương Kiện
(Vị vua đầu tiên của nhà nước Goryeo (877~943), đã thống nhất Hậu Tam Quốc và dựng nên nhà nước Goryeo)
– 이성계: Lee Seong Gye; Lý Thành Quế
(Vị vua đầu tiên của nhà nước Joseon (1335~1408), người đã lật đổ nhà nước Goryeo và dựng nên nhà nước Joseon)
– 1960년 4·19 혁명 
Cuộc cách mạng tháng 4 vào ngày 19/4/1960 (cuộc biểu tình quần chúng ở Hàn Quốc chống lại Tổng thống Syngman Rhee và nền Đệ nhất Cộng hòa từ ngày 11 đến 26 tháng 4 năm 1960, dẫn đến việc Rhee từ chức)

2. 고조선의 생활 모습은 어떠했을까?
Diện mạo đời sống thời Gojoseon như thế nào?

고조선의 건국 Sự thành lập của Gojoseon
하늘에서 내려 온 환웅이 인간 세상을 다스리고 있었는데, 어느 날 곰과 호랑이가 찾아와 인간이되게 해 달라고 빌었다. 환웅은 100일 동안 쑥과 마늘만 먹으며 햇빛을 보지 않으면 인간이 될 수 있다고 했다. 호랑이와 달리, 환웅의 말대로 한 곰은 여자가 되었고, 환웅과 결혼 하였다. 둘 사이에서 태어난 단군왕검이 고조선을 세웠다 .- <삼국유사>
Hwanwung là thần từ trên trời xuống đã từng cai trị thế giới con người, một ngày nọ, có một con gấu và một con hổ đã tìm đến và cầu xin thần giúp đỡ để trở thành con người. Hwanwung đã nói với hổ và gấu rằng trong vòng 100 ngày chỉ được ăn ngải cứu và tỏi, không được nhìn ánh sáng thì sẽ có thể trở thành người. Khác với Hổ, gấu đã làm theo như lời của Hwangwung, sau 100 ngày đã hoá thành một người con gái,cô ấy đã kết hôn với Hwanwung. Dangun, được sinh ra bởi hai người họ, đã lập ra triều đại Joseon <Tam quốc di sự>

위의 글처럼 곰이 정말 사람이 된 것일까? 한국인의 조상은 곰 일까? 한국 역사의 시작인 고조선 건국 이야기는 다음과 같이 해석되고 있다. 만주 및 한반도에 곰을 숭배하는 부족과 호랑이를 숭배하는 부족이 살고 있었다. 신석기 시대가 끝나갈 무렵, 하늘의 자손이라고 주장하는 환웅 부족이 한반도로 이동하여 들어왔다. 청동기로 만든 우수한 무기를 갖고 있던 환웅 부족은 곰을 숭배하는 부족과 힘을 합쳐 호랑이를 숭배하는 부족을 물리쳤다. 환웅 부족과 곰을 숭배하는 부족은 결혼을 통해 하나가 되었고, 단군왕검을 지배자로 하는 새로운 부족을 만들었다. 이후 단군왕검은 나라를 세웠는데, 그 나라가 바로 한국인이 세운 첫 번째 국가 인 고조선이다.
Theo đoạn trên, Gấu đã thật sự thành người chứ? Tổ tiên của người hàn là gấu? Câu chuyện dựng nước triều đại Joseon là sự khởi đầu của lịch sử Hàn quốc, lý do được giải thích trong đoạn sau. Bộ tộc sùng bái gấu và bộ tộc sùng bái hổ đã từng sống ở Mãn Châu (Trung Quốc) và bán đảo Hàn. Vào lúc thời kì đồ đá sắp kết thúc, bộ tộc Hwanwung với chủ trương là con cháu của trời đã di chuyển tiến vào bán đảo Hàn. Sở hữu vũ khí đỉnh cao được làm từ đồ đồng, bộ tộc Hwanwung cùng với tộc sùng bái gấu đã đánh đuổi được bộ tộc thờ Hổ. Sau đó, cả 2 bộ tộc đã kết hợp thành 1 thông qua việc kết hôn, nhờ sự kiện đó mà bộ tộc mới đã được ra đời dưới sự lãnh đạo của Dangun Wanggeom. Sau này, Dangun Wanggeom đã dựng nên một đất nước, đó là Gojoseon, quốc gia đầu tiên mà người Hàn đã xây dựng lúc bấy giờ.
부족: bộ tộc
숭배하다: sùng bái, tôn sùng
신석기시대: thời kì đồ đá mới, thời đại đồ đá mới
주장하다: chủ trương, khẳng định
물리치다: đánh tan, đánh lui, đẩy lùi, đánh đuổi

고조선의 생활 모습 Diện mạo sinh hoạt của Gojoseon
고조선은 사회 질서를 유지하기 위해 여덟 가지 내용의 법 (8 조법)을 만들었다.이 중 세 가지 내용이 현재까지 전해지고 있다.
Gojoseon đã ban hành 8 điều luật để duy trì trật tự xã hội. Trong số đó, có 3 điều luật vẫn còn được lưu truyền cho đến hiện nay.

1. 사람을 죽인자는 사형에 처한다.
Kẻ giết người sẽ bị kết tội tử hình.

2. 남을 다치게 한 자는 곡식으로 갚는다.
Người khiến người khác bị thương sẽ bị phạt trả bằng gạo, lúa mì….

3. 도둑질한 자는 도둑맞은 집의 노비로 삼는데, 죄를 용서 받으려면 50 만 전의 돈을 내야 한다.
Kẻ trộm bị coi như là nô tỳ của nhà bị lấy cắp, nếu muốn nhận được sự tha thứ thì phải nộp 500.000 xu

알아두면 좋아요:
강화 참성단과 개천절 Ganghwa Chamsongdan và lễ Quốc khánh Hàn Quốc

인천의 강화도 마니산에 있는 참성단은 단군왕검이 하늘에 제사를 지냈다는 이야기가 전해 오는 곳이다. 기원전 2333 년 10 월 3 일에 고조선이 세워졌다는 기록을 바탕으로 한국에서는 10 월 3 일을 개천절 ( ‘하늘이 열린 날’이라는 뜻)이라는 국경일로 정했다. 그리고 개천절이 되면 참성단에서 단군왕검에게 제사를 지낸다. 또한, 한국에서 매년 열리는 체육대회 (전국체전)에 사용되는 불(성화)도 이곳에서 만들고 있다.
Chamsongdan ở Núi Mani thuộc Ganghwado của Incheon là nơi được truyền lại câu chuyện Dangun Wanggeom đã tổ chức nghi lễ cũng tế trời. Dựa vào sự kiện Gojoseon được thành lập ghi lại vào ngày 3 tháng 10 năm 2333 trước công nguyên, Hàn Quốc đã chọn ngày 3 tháng 10 là ngày Quốc Khánh được gọi là 개천절 (với ý nghĩa là ngày cổng trời mở) Và cứ đến ngày quốc khánh, ở Ganghwa Chamsongdan (khu tế đàn) sẽ cúng giỗ tổ vua Dangun. Ngoài ra, các ngọn lửa (đuốc) được sử dụng trong các cuộc thi thể thao hàng năm (Đại hội thể thao quốc gia) được tổ chức tại Hàn Quốc cũng được lấy tại đây.

이야기 나누기
「삼국유사」에 기록 된 단군의 고조선 건국 이야기
Câu chuyện dựng nước Gojoseon của Dangun đã được ghi lại trong <Tam quốc di sự>

하늘을 다스리는 환인에게는 환웅이라는 아들이 있었다. 환웅은 늘 땅을 굽어보며 인간 세상을 다스리고 싶어 했다. 마침내 환웅은 비, 구름, 바람을 각각 맡은 신들을 이끌고 한반도의 태백산에 내려왔다. 이후 환웅은 “널리 인간을 이롭게 한다” 라는 홍익인간의 뜻을 펼치며 인간 세상을 다스렸다. 그러던 어느 날 인간 세계를 다스리던 환웅에게 곰과 호랑이가 찾아 와서 말했다.
Hwan-In, là người cai trị bầu trời, có một đứa con trai tên là Hwanwung. Hwanwoong luôn nhìn xuống đất và muốn nắm giữ thế giới loài người. Cuối cùng, Hwanwung đã đi cùng các vị thần mưa, mây, gió và xuống núi Taebaek trên bán đảo Triều tiên. Kể từ đó, Hwanwoong đã thống trị thế giới loài người bằng cách đưa ra chủ nghĩa nhân đạo là “mang lại lợi ích rộng rãi cho con người”. Cho đến một ngày, có Gấu và Hổ tìm đến và nói với Hwanwung rằng:
다스리다: cai trị, thống trị, điều hành
굽어보다: nhìn xuống
펼치다: tạo nên (Thực hiện ước mơ hay kế hoạch… trong thực tế)
홍익인간: nhân đạo, chủ nghĩa nhân đạo

“ 저희는 사람이되고 싶습니다. 사람이 되게 해주세요.”
그러자 환웅이 곰과 호랑이에게 쑥과 마늘을 주며 대답하였다.
“100일 동안 동굴에서 이것을 먹고 지내라. 그러면 사람이 될 수 있을 것이다.”
곰과 호랑이 환웅의 말대로 동굴에 들어가서 쑥과 마늘을 먹으며 지냈다. 하지만 호랑이는 그것을 견디지 못하고 도중에 동굴을 나와 도망치고 말았다. 끝까지 잘 견뎌 낸 곰은 여자로 변하여 환웅과 결혼하였다. 둘 사이에 건강한 아이가 태어났는데 그 아이가 바로 단군왕검이다. 무럭무럭 자란 단군왕검은 청동기 문화를 바탕으로 나라 (고조선)을 세웠다.
“Chúng tôi muốn trở thành con người. Xin hãy giúp chúng tôi trở thành người.”
Thế là, Hwanwung đã đưa tỏi và ngải cứu cho Gấu và Hổ rồi đáp:
“Hãy ở trong hang, ăn những thứ này trong vòng 100 ngày. Sau 100 ngày các người sẽ có thể hóa thành người.”
Gấu và Hổ đã nghe theo lời dặn của Hwanwung, vào trong hang và ăn ngải cứu và tỏi. Thế nhưng Hổ đã không thể chịu nổi và đã bỏ trốn khỏi hang. Sau khi vượt qua đến ngày cuối, Gấu đã biến thành người thiếu nữ và kết hôn với Hwanwung. Một đứa trẻ khỏe mạnh được sinh ra giữa hai người, và đứa trẻ đó là Dangun Wanggeom. Dangun Wanggeom lớn lên vùn vụt, đã thành lập ra nhà nước Gojoseon dựa trên nền văn hóa thời kỳ đồ đồng.
그러자: thế là, thế rồi
동굴: hang động
견디다: chịu đựng, cầm cự
무럭무럭: vùn vụt

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here