Biểu hiện 어쩌면 그렇게 V/A+ 어요/아요/여요?

0
385

어쩌면 그렇게 V/A+ 어요/아요/여요?
Dùng khi nói cảm thán và biết một cách mới mẻ hành vi hay trạng thái nào đó rất như vậy. Cũng có thể dùng ‘이렇게’ hay ‘저렇게’ thay thế ‘그렇게’ tùy theo điều chỉ thị. Động từ hành động được dùng cùng với trợ từ như ‘잘, 자주’.

Nếu thân động từ hành động hay tính từ kết thúc bằng ‘ㅏ, ㅗ’ thì dùng ‘-아요?’, ngoài ra các nguyên âm khác (ㅓ,ㅜ,ㅡ,ㅣ) thì dùng ‘-어요?’, nếu là ‘하-‘ thì dùng ‘-여요(해요)?’.

요리를 배운 지 한 달 밖에 안 됐는데 어쩌면 그렇게 요리를 잘 하세요?
Cô học nấu ăn chưa được 1 tháng sao lại có thể nấu ăn giỏi như thế?

저 의사 선생님은 어쩌면 그렇게 불친절하지? 항상 얼굴을 찡그리고 있는 것 같아.
Vị bác sĩ đó sao lại có thể không thân thiện như thế chứ? Có vẻ như thường hay nhăn nhó khuôn mặt.

엄마, 집 주변이 어쩜 이렇게 달라졌어요? 집을 못 찾아올 뻔했어요.
Mẹ ơi, xung quanh nhà sao lại có thể trở nên khác như thế này? Xém chút nữa con không tìm ra nhà.

자, 이제 시간도 늦었는데 슬슬 모임을 마무리할까요?
Nào, bây giờ thời gian cũng đã muộn chúng ta kết thúc buổi họp một cách nhẹ nhàng nhé?
밥값은 공평하게 나눠서 내는 게 좋을 것 같아요.
Tiền cơm chia ra trả một cách công bằng có vẻ tốt.
네, 모두 8만 5천 원 나왔어요.
Vâng, tất cả hết 85.000 won.
제가 카드로 한꺼번에 계산할 테니까 저한테 현금으로 주세요.
Tôi sẽ thanh toán một lần bằng thẻ vậy nên các bạn hãy đưa cho tôi tiền mặt nhé.
그럼 우리가 세 명이니까…. 잠깐만요. 계산기로 좀 계산해 볼게요.
Nếu vậy chúng ta có 3 người… Đợi một lát. Thử tính bằng máy tính xem nhé.
두 사람이 2만 8천 원씩이고 한 사람이 2만 9천 원 내면 돼요. 제가 천 원 더 낼게요.
2 người trả 28.000 won mỗi người và một người trả 29.000 won là được. Tôi sẽ trả hơn 1.000 won.
와, 어쩌면 그렇게 암산이 빠르세요?
Woa, sao lại có thể tính nhẩm nhanh như thế?
일하면서 자주 암산하다 보니까 저절로 빨라지더라고요.
Trong khi làm việc thường hay tính nhẫm thì tự động trở nên nhanh đó.

Từ vựng
공평하다 công bằng
계산기 máy tính
암산 sự tính nhẫm
저절로 tự, một cách tự động

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here