[Cách diễn đạt] 15_오늘은 푹 쉬세요. Hôm nay nghỉ ngơi thoải mái (cho khoẻ) nhé

0
969

친구에게 휴식을 권하고 싶을 때 어떻게 말하지?
Nói thế nào khi muốn khuyên bạn nghỉ ngơi?
오늘의 한마디는 ‘오늘은 푹 쉬세요.’ 입니다.
Cách diễ đạt hôm nay : Hôm nay nghỉ ngơi thoải mái (cho khoẻ) nhé.

오늘도 회사일 때문에 수미 씨가 많이 피곤해 보입니다. 걱정스러운 마음에 마이클 씨는 퇴근 시간이 다가오자 수미 씨에게 충분한 휴식을 권하고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “오늘은 푹 쉬세요.”
Hôm nay vì công việc của công ty nhiều nên trông Su-mi có vẻ mệt. Với tâm trạng lo lắng, khi gần đến giờ về nhà Michael muốn khuyên Su-mi nghỉ ngơi cho khoẻ.
Lúc này nên nói “오늘은 푹 쉬세요.”

Hội thoại hôm nay:
마이클: 수미 씨, 오늘은 푹 쉬세요.
수 미 :네, 그래야겠어요.

Michael: Su-mi, hôm nay nghỉ ngơi thoải mái (cho khoẻ) nhé.
Su-mi : Vâng, chắc phải vậy thôi.

Học thêm:
‘푹’ở câu “푹 잤어요.”(ngủ ngon) hoặc “푹 쉬고 싶어요.”(muốn nghi ngơi thoải mái) có nghĩa là ‘đầy đủ, thoải mái’ nhưng trong câu “고개를 푹 숙였다.”(đầu cúi thấp xuống dưới)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here