[Cách diễn đạt] 21_일시불로 해 주세요. Tôi muốn trả tiền một lần.

0
238

카드로 한 번에 계산할 때 어떻게 말하지?
Nói thế nào khi trả tiền một lần bằng thẻ?
What to say when you pay by credit card in a single payment.

오늘의 한마디는 ‘일시불로 해 주세요.’ 입니다.
Cách diễn đạt hôm nay: Tôi muốn trả tiền một lần.
Today’s expression : Please charge me with a single payment.

마이클 씨가 선물 가게에서 선물을 사려고 합니다. 점원은 계산을 어떻게 할 것인지 물어보고 있습니다. 마이클 씨는 선물 값을 카드로 한 번에 계산하고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “일시불로 해 주세요.”
Michael đến tiệm mua quà. Người bán hàng hỏi muốn tính tiền như thế nào. Michael muốn trả tiền mua quà một lần. Lúc này nên nói “일시불로 해 주세요.”

Hội thoại hôm nay
점 원 : 손님, 계산은 어떻게 해 드릴까요?
마이클: (카드를 내글며) 일시불로 해 주세요.

Người bán : Quý khách hàng muốn tính tiền thế nào ạ?
Michael : (đưa thẻ tính tiền và nói) Tôi muốn trả tiền một lần.

Học thêm
Khi khách hàng đưa thẻ tính tiền, người bán thường hỏi “몇 개월로 해드릴까요?”(Bạn muốn trả trong mấy tháng.) lúc này nếu muốn trả nhiều lần thì nói “3개월 할부(매달 얼마씩 나누어서 돈을 내는 것)로 해 주세요.”(trả góp 3 tháng)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here