[Cách diễn đạt] 23_한국어로 뭐라고 해요? Tiếng Hàn Quốc gọi là gì?

0
490

한국어로 어떻게 말하는지 궁금하면 어떻게 물어볼까?
Hỏi thế nào nếu muốn biết (cái gì đó) nghĩa tiếng Hàn là gì?

오늘의 한마디는 ‘한국어로 뭐라고 해요?’ 입니다.
Cách diễn đạt hôm nay: Tiếng Hàn Quốc gọi là gì?
Today’s expression : What do you call it in Korean?

마이클 씨가 명동을 걷다가 남산 위에 있는 높은 건물을 보았습니다. 그 건물의 이름이 궁금해서 친구에게 물어보고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다.“한국어로 뭐 라고 해요?”
Michael đi dạo Myeong-dong và thấy toà nhà cao trên núi Namsan. Michael muốn biết tên toà nhà đó nên đã hỏi người bạn. Lúc này nên nói “한국어로 뭐 라고 해요?”

Hôi thoại hôm nay
마이클: 영민 씨, 저 높은 건물은 한국어로 뭐라고 해요?
영 민 :저건 남산타워라고 해요.
Michael : Young-min à, toà nhà cao tầng đó tiếng Hàn Quốc gọi là gì?
Young-min : Cái đó gọi là tháp Namsan.

Học thêm
‘[danh từ]이라고 하다’ dùng khi phát biểu hay giải thích hoặc có thể dùng để giới thiệu như “저는 마이클이라고 합니다.”(Gọi tôi là Michael.) hoặc “이것은 오렌지 케이크라고 합니다.”(Cái này gọi là bánh kem cam.)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here