[Ngữ pháp] Động từ + (으)ㄹ까요? (1)

0
1815

Động từ + (으)ㄹ까요? (1)
만나다-> 만날까요?, 읽다-> 읽을까요?

1. Sử dụng khi người nói rủ rê, đề nghị người nghe cùng làm hành động nào đó. Lúc này chủ ngữ phải hiểu là ‘우리’ (nó có thể xuất hiện trong câu hoặc không)
• 같이 공원에 갈까요?
Cùng nhau ra công viên không?
• 우리 같이 노래를 부를까요?
Chúng ta cùng hát đê?
• 같이 저녁 먹을까요?
Mình ăn tối cùng nhau chứ?
• 우리 같이 청소할까요?
Chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhé?
• 이번 주말에 영화 같이 볼까요?
Cuối tuần này chúng ta cùng nhau xem phim chứ?
• 이번 휴가 때 뭐 할까요?
Kỳ nghỉ này chúng ta nên làm gì nhỉ?
• 오늘 저녁에 뭐 먹을까요?
Bữa tối nay chúng ta nên ăn gì nhỉ?
• 뭐 시킬까요?
Chúng ta nên gọi gì bây giờ?
• 이제 집에 갈까요?
 Chúng ta sẽ về nhà luôn chứ?
• 여기 잠깐 앉을까요?
Chúng ta ngồi đây một chút đã nha?

2. Phần trả lời lại thường sử dụng các dạng câu trả lời cho câu đề nghị như ‘(으)ㅂ시다, 지 맙시다, 아/어요 (2)’.
가: 주말에 영화를 볼까요?
Cuối tuần cùng đi xem phim chứ?
나: 네, 영화를 봅시다. Uh, hãy đi xem phim đi.
      네, 좋아요. Uh, được đó.

가: 밖으로 나갈까요?
Cùng đi ra ngoài không?
나: 아니요, 추우니까 나가지 맙시다. Không, lạnh lắm nên đừng ra.
       아니요, 추우니까 집에 있어요. Không, lạnh lắm nên ở nhà đi.

3. Dạng bất quy tắc biến đổi tương tự bên dưới.
• 여기에서 놀까요? (놀다)
Cùng chơi ở đây được chứ?
• 조용한 음악을 들을까요? (듣다)
Cùng nghe nhạc nhẹ chứ?
• 다 같이 도울까요? (돕다)
Tất cả cùng nhau giúp đỡ nhé.

Xem thêm 2 cách dùng khác của (으)ㄹ까요? tại đây:
Động từ + (으)ㄹ까요? (2)
Động từ/Tính từ + (으)ㄹ까요? (3)

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here