[Hội thoại tiếng Hàn không khó] Bài 22. Mời sinh nhật

0
3092

Hội thoại:

Cheolsu :Bill, 내일 저녁에 시간 있어요?
Bill, tối mai anh có rỗi không?
Bill :네, 있어요.
Có, tôi rỗi vào tối mai.
Cheolsu :그럼, 저희 집에 오세요. 내일이 제 생일이에요.
Vậy, anh đến nhà tôi nhé. Ngày mai là sinh nhật của tôi.
Bill :아, 그래요. 몇 시쯤에 갈까요?
Ô, vậy ư? Mấy giờ hả anh?
Cheolsu :저녁 일곱시쯤 오세요.
Khoảng 7 giờ tối nhé.
부인과 함께 오셔도 좋아요.
Anh có thể đưa cả vợ đến.
Cheolsu :자, 어서 오세요. 제 아내입니다.
Xin mời vào, đây là vợ tôi.
Sumi :어서 오세요. 말씀 많이 들었어요.
Xin mời vào. Tôi đã được nghe nhiều về anh.
Bill :안녕하세요. 빌 스미스라고 합니다. 초대해 주셔서 감사합니다.
Xin chào. Tôi là Bill Smith. Cám ơn anh (chị) đã mời chúng tôi.
Mary :철수씨, 생일을 축하해요. 자 여기 생일 선물이에요.
Chúc mừng sinh nhật Cheolsu. Đây là quà sinh nhật.
Cheolsu :아, 고맙습니다. 정말 멋진 넥타이군요.
Ồ, xin cảm ơn. Quả là một chiếc cà vạt rất đẹp.
Bill :색상이 마음에 드세요?
Anh có thích màu này không?
Cheolsu :네, 제가 제일 좋아하는 색이에요.
Có, đây là màu tôi thích nhất.
Bill :진수성찬이군요.
Quả là một bữa tiệc thịnh soạn!
Sumi :입에 맞으실지 모르겠어요.
Anh ăn có ngon miệng không ạ?
많이 드세요.
Xin hãy ăn nhiều vào nhé.
Bill :정말 맛있네요.
Ngon thật đấy nhỉ
자 이제 케이크의 촛불을 끌 시간이에요.
Nào, bây giờ là lúc thổi nến sinh nhật.
우리는 생일 축하 노래를 부를게요.
Chúng ta sẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
Bill, Mary, Sumi :(합창으로) 생일 축하합니다.
Chúc mừng sinh nhật.
생일 축하합니다.
Chúc mừng sinh nhật.
사랑하는 철수씨의 생일 축하합니다.
Chúc mừng sinh nhật Cheolsu yêu quý. Chúc mừng sinh nhật.

Bài viết liên quan  [Hội thoại tiếng Hàn không khó] Bài 29. Ngày lễ truyền thống

Từ vựng và cách diễn đạt

 • 생일 sinh nhật
 • 초대 mời
 • 내일 ngày mai
 • 저녁 buổi tối
 • 시간 있어요? (Anh/Chị) có rỗi không?
 • 집 nhà
 • 아, 그래요? Ồ, vậy à?
 • 몇 시쯤 khoảng mấy giờ
 • 부인 vợ
 • 함께 cùng nhau
 • 어서 오세요 Xin mời vào
 • 말씀 많이 들었어요 Tôi đã được nghe nhiều về anh (chị).
 • (저는) 000라고 합니다 Tên tôi là
 • 초대해 주셔서 감사합니다 Cám ơn vì đã mời chúng tôi.
 • 생일(을) 축하하다 Chúc mừng sinh nhật
 • 선물 món quà
 • 멋진(멋지다) đẹp
 • 넥타이 cà-vạt
 • 색상(색깔) màu sắc
 • 마음에 들다 vừa ý
 • 마음에 드세요? Anh có vừa ý không?
 • 제일 좋아하는 색 màu sắc thích nhất
 • 진수성찬 bữa tiệc thịnh soạn
 • 입에 맞다 vừa miệng
 • 많이 드세요 Xin hãy ăn nhiều nhé.(Xin hãy tự nhiên)
 • 정말 thật sự
 • 맛있다 ngon
 • 케이크 bánh
 • 촛불 nến
 • 촛불(을) 켜다 thắp nến
 • 촛불(을) 끄다 tắt nến
 • 노래 bài hát
 • 노래 부르다 hát một bài hát
 • 사랑하는(사랑하다) … yêu quý(yêu)

Phân tích bài học và mở rộng nội dung:

 • 집들이 tục tân gia
 • 세제 bột giặt
 • 휴지 giấy vệ sinh
 • 집들이 축하합니다. Chúc mừng tân gia!
 • 선물 quà tặng
 • 선물 마음에 드세요? Bạn có ưng quà tặng này không?
 • 사랑하는 yêu quý
 • 철수씨의 của anh Cheolsu
 • 사랑하는 타오씨의 생일 축하합니다. Chúc mừng sinh nhật của chị Thảo yêu quý.
 • 우리 chúng tôi / chúng ta
 • ~는 yếu tố đứng sau danh từ để biểu hiện chủ đề trong câu
 • 생일 sinh nhật
 • 축하  chúc / chúc mừng
 • 노래 ca khúc/bài hát
 • ~를 yếu tố làm bổ ngữ trong câu
 • 부를게요 hát
 • 자  Nào! (từ cảm than)
 • 이제 bây giờ
 • ~이에요 là
 • 시간 thời gian
 • 케이크 bánh ga-tô
 • ~의 của / trên
 • 촛불 cây nến
 • 끌 tắt / thổi
 • 케이크의 촛불을 끌 thổi nến trên bánh ga-tô
 • 많이 nhiều
 • 드세요 ăn
 • 정말 thực sự
 • 맛있네요 ngon
 • 음식들이 các món ăn này
 • 맛있게 ngon miệng
 • 맛있게 드세요. Chúc ngon miệng.
 • 입에 맞으실 vừa miệng / hợp khẩu vị
 • ~지 모르겠어요 chưa biết được là có hay không? / không chắc là có hay không
 • 음식 món ăn / ẩm thực
 • 맛있을 ngon
 • 음식이 맛있을지 모르겠어요.  Không biết liệu món ăn này có ngon hay không?
 • 진수성찬 bữa ăn thịnh soạn
 • ~이군요 thì ra là/ thực đúng là
 • 참 thật là
 • 미남 đẹp trai
 • 참 미남이군요. Thật là đẹp trai.
 • 미인 xinh gái
 • 참 미인이군요. Thật là xinh gái.
 • 네 vâng/dạ
 • 제가 tôi
 • 제일 nhất
 • 좋아하는 thích
 • 색 màu
 • ~이에요 là
 • 음악 âm nhạc
 • 제가 제일 좋아하는 음악이에요 Đây là âm nhạc mà tôi thích nhất.
 • 색상 màu sắc
 • 마음에 드세요? có vừa lòng không?/có ưng không?
 • 모자 chiếc mũ
 • 모자 마음에 드세요? Có ưng chiếc mũ này không?
 • 정말 quả thực/thực sự
 • 멋진 đẹp
 • 넥타이 chiếc ca-vát
 • ~군요 đúng là / quả là
 • 자 từ cảm thán “A!”/“À!”
 • 여기 đây
 • 생일 sinh nhật
 • 선물 quà tặng
 • ~이에요 là
 • 입장권 vé vào cửa
 • 여기 입장권이에요. Đây là vé vào cửa đây ạ.
 • 생일 sinh nhật
 • 축하해요 chúc mừng
 • 합격 thi đỗ
 • 졸업 tốt nghiệp
 • 합격을 축하해요. Chúc mừng thi đỗ.
 • 졸업 축하해요. Chúc mừng tốt nghiệp.
 • ~어서 yếu tố ngữ pháp biểu thị nguyên nhân kết quả
 • 초대 mời
 • 초대해 주셔서 vì mời
 • 감사합니다 xin cám ơn
 • 제가 tôi
 • 말씀 lời nói
 • 많이 nhiều
 • 들었어요 đã nghe
 • 먹었어요 đã ăn
 • 많이 먹었어요. (Tôi) đã ăn nhiều.
 • 봤어요 đã xem
 • 많이 봤어요. (Tôi) đã xem nhiều.
 • 아내 vợ
 • ~입니다 là
 • 여기는 đây
 • 여기는 제 아내입니다. Đây là vợ tôi.
 • 남편 chồng
 • 친구 bạn
 • 제 남편입니다. Đây là chồng tôi.
 • 부인 vợ / phu nhân
 • ~과 và/với
 • 함께 cùng
 • 부인과 함께 cùng với vợ
 • 오셔도 cũng có thể đến
 • 좋아요 tốt/được
 • 친구를 만나도 좋아요 có thể gặp bạn bè cũng được
 • 저녁 buổi tối
 • 아침 buổi sáng
 • 점심 buổi trưa
 • 일곱 시쯤 khoảng bảy giờ
 • ~쯤 khoảng chừng
 • 오세요 xin hãy đến
 • 일곱 시 bảy giờ
 • 한 시 một giờ
 • 두 시 hai giờ
 • 세 시 ba giờ
 • 네 시 bốn giờ
 • 다섯 시 năm giờ
 • 여섯 시 sáu giờ
 • 여덟 시 tám giờ
 • 아홉 시 chín giờ
 • 열 시 mười giờ
 • 열 한 시 11 giờ
 • 열 두 시 12 giờ
 • 아침 열 시쯤 오세요. Xin hãy đến vào khoảng 10 giờ sáng.
 • 몇 mấy
 • 시 giờ
 • 쯤에 khoảng chừng
 • 갈까요? sẽ nên đi / sẽ nên đến
 • 몇 시쯤에 만날까요? Khoảng mấy giờ chúng ta nên gặp nhau?
 • 그럼 vậy thì / như vậy thì
 • 저희 của tôi
 • 집 nhà
 • ~에 đến / tới
 • 오세요 xin hãy đến
 • 내일 ngày mai
 • 제 생일이에요. là sinh nhật của tôi
 • 내일 ngày mai
 • 저녁 buổi tối
 • ~에 vào
 • 시간 thời gian
 • 있어요 có
 • 아니요, 없어요. Không, không có thời gian.
Bài viết liên quan  [Hội thoại tiếng Hàn không khó] Bài 24. Tại hiệu cắt tóc

– Học chủ đề tiếp theo: Tại đây

Nếu có ngữ pháp nào không hiểu, bạn hãy tham khảo link sau:

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: click tại đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp và cao cấp: click tại đây
– Facebook: Hàn Quốc Lý Thú
– Tham gia group thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia

 

Nguồn: world.kbs.co.kr

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here