Trang chủ KIIP Lớp 5 심화 (sách mới)

KIIP Lớp 5 심화 (sách mới)

[Sách mới] KIIP 5 – 쓰기: Tổng hợp ‘mẫu bài viết 200 chữ’ tham...

Đề thi viết KIIP 5 - 쓰기:  Dưới đây là các mẫu bài viết 200 chữ giúp các bạn tham khảo cho kỳ thi...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 20과. 범죄와 법 Pháp luật và sự phạm...

1. 범죄와 형벌에는 어떤 것이 있을까? Có những kiểu phạm tội và hình phạt nào? 범죄의 종류 Các kiểu phạm tội 범죄는 형법에 규정된 금지된 행위를 말한다....

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 19과. 직장생활과 법 Pháp luật và đời sống...

1. 비정규직 근로자는 어떻게 보호받을까? Người lao động không chính thức được bảo hộ như thế nào? 비정규직 근로자의 상황 Hoàn cảnh của người lao động...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 18과. 재산 문제와 법 Pháp luật và vấn...

1. 상속 상황에서 법은 어떤 역할을 할까? Pháp luật có vai trò gì trong chuyện thừa kế? 죽음과 유언 Sự qua đời và di chúc 사람이 죽으면...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 17과. 가족 문제와 법 Pháp luật và vấn...

1. 법은 가족관계에 어떤 영향을 줄까? Pháp luật ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ gia đình? 가족과 친족의 범위 Phạm vi gia đình và...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 16과. 국민경제와 국제거래 Kinh tế quốc dân và...

1. 한국의 국민경제는 어떤 모습일까? Kinh tế quốc dân của Hàn Quốc có diện mạo thế nào? 국민경제의 주체 Chủ thể của nền kinh tế...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 15과. 기업과 근로자 Doanh nghiệp và người lao...

1. 한국에는 어떤 기업들이 있을까? Có những kiểu doanh nghiệp nào ở Hàn Quốc? 한국의 기업 Doanh nghiệp ở Hàn Quốc 시장경제에서 기업은 수많은 제품과 서비스를...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 14과. 금융과 자산 관리 Quản lý tài chính...

1. 은행과 보험을 통한 자산 관리는 어떻게 할까? Làm thế nào để quản lý tài sản thông qua ngân hàng và bảo hiểm? 은행을 통한 예금과...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 13과. 한국의 경제체제 Thể chế kinh tế của...

1. 한국의 경제체제는 무엇일까? Thể chế kinh tế của Hàn Quốc là gì? 시장경제체제와 계획경제체제 Thể chế kinh tế thị trường và thể chế kinh...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 12과. 남북통일을 위한 노력 Nỗ lực thống nhất...

1. 분단된 남북의 현실은 어떠할까? Hiện thực của một Triều Tiên bị chia cắt như thế nào? 분단의 현실과 문제점 Hiện thực và vấn đề...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 11과. 외교와 국제 관계 Ngoại giao và quan...

1. 국제 사회에서 한국은 어떤 역할을 할까? Hàn Quốc đóng vai trò thế nào trên trường quốc tế? 국제 사회와 외교 Cộng đồng quốc tế và...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 10과. 선거와 정당 Bầu cử và chính đảng

1. 공정한 선거를 위한 기관과 제도에는 무엇이 있을까? Có gì ở các cơ quan và chế độ để bầu cử công bằng? 선거의 중요성과 기능 Tầm...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 9과. 정치 과정과 시민 참여 Quá trình chính...

1. 사람들의 다양한 이익은 어떻게 정치에 반영될까? Những lợi ích đa dạng của con người được phản ánh như thế nào trong chính trị? 정치 과정...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 8과. 사회 변동 Sự biến động của xã...

1. 저출산·고령화로 어떤 변화가 나타났을까? Những thay đổi nào xuất hiện do tỷ lệ sinh thấp và sự già hóa dân số? 저출산 현상 Hiện trạng...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 7과. 민주주의의 발전 Sự phát triển của chủ...

1. 4·19 혁명과 유신 반대 운동은 어떻게 전개되었을까? Cách mạng ngày 19/4 và phong trào phản đối Yushin được diễn ra như thế nào? 4·19 혁명과...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 6과. 6·25 전쟁과 남북 관계 Chiến tranh Triều...

1. 6·25 전쟁은 어떻게 시작되고 전개되었을까? Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu và diễn biến như thế nào? 북한군의 남침(남쪽을 침략함) Cuộc xâm lược của...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 5과. 대한민국 정부 수립 Sự thành lập chính...

1. 광복 이후 통일 정부 수립 노력은 어떻게 이루어졌을까? Nỗ lực thành lập chính phủ thống nhất sau giải phóng đã được thực hiện như...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 4과. 대한민국 국민을 위한 복지 Phúc lợi cho...

1. 미래의 위험에 대비하는 사회보험에는 무엇이 있을까? Có gì ở bảo hiểm xã hội mà giúp phòng bị những rủi ro trong tương lai? 사회보험의 의미...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 3과. 대한민국 국민의 의무 Nghĩa vụ của công...

1. 납세의 의무와 국방의 의무는 무엇일까? Nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là gì? 의무 Nghĩa vụ 대한민국 헌법에는 국민으로서 누릴...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 2과. 대한민국 국민의 권리 Quyền lợi của công...

1. 평등권과 자유권은 어떤 권리일까? Quyền bình đẳng và quyền tự do là quyền lợi thế nào? 권리 Quyền lợi 권리란 어떤 일을 하거나 다른 사람에게...
error: Content is protected !!