Trang chủ Tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt

Tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt

한국가족의 특징 Đặc trưng của gia đình Hàn Quốc

한국의 가족생활은 다른 나라와 구별되는 고유한 특징이 있다. 한국가족의 특징을 이해한다면 가족 생활이 좀 수월할 수 있으며, 한국의 문화를 이해하는 데 도움이 된다. 가족문화는...

한국의 가족생활에서 기억하고 축하할 날 Những ngày cần ghi nhớ và chúc mừng trong...

가족생활에는 아기의 탄생, 결혼, 죽음 등 많은 사건들이 일어난다. 이것은 개인과 가족에게 중요한 일이므로, 이를 기쁜 마음으로 축하하거나 슬픈 마음으로 함께하는 것이 예의다. Trong sinh...

Dịch tiếng Việt sách tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt – Cuốn 4

GIÁO TRÌNH 4 TIẾNG HÀN DÀNH CHO CÔ DÂU VIỆT Các bạn có thể mua sách theo link bên dưới. Hiện tại đã có các bản...

Dịch tiếng Việt sách tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt – Cuốn 3

GIÁO TRÌNH TIẾNG HÀN DÀNH CHO CÔ DÂU VIỆT 3 Các bạn có thể mua sách theo link bên dưới. Hiện tại đã có các bản...

Dịch tiếng Việt sách tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt – Cuốn 2

GIÁO TRÌNH TIẾNG HÀN DÀNH CHO CÔ DÂU VIỆT 2 Các bạn có thể mua sách theo link bên dưới. Hiện tại đã có các bản...

Dịch tiếng Việt sách Tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt – Cuốn 1

GIÁO TRÌNH TIẾNG HÀN DÀNH CHO CÔ DÂU VIỆT 1  (Nguồn: sưu tầm - mình không biết tác giả là ai) Các bạn có thể mua...

Sách tiếng Hàn 다문화가정과 함께하는 즐거운 한국어 và 결혼이민자와 함께하는 한국어 (bản mới và...

Dưới đây là link download bộ 6 cuốn sách 결혼이민자와 함께하는 한국어 (Tiếng Hàn dành cho cô dâu kết hôn nhập cư) và link...
error: Content is protected !!