[Cách diễn đạt] 11_도착하는 대로 전화해 주세요. Đến nơi thì gọi điện ngay nhé,

0
175

어디를 가는 사람한테서 목적지에 도착한 후 바로 연락을 받고 싶으면 어떻게 말하지?
Nói thế nào nếu muốn nhận liên lạc ngay sau khi người nào đến đia điểm nào đó?

오늘의 한마디는 ‘도착하는 대로 전화해 주세요.’ 입니다. 
Cách diễn đạt hôm nay: Đến nơi thì gọi điện ngay nhé.
 

영민 씨가 국외 출장을 가게 되었습니다. 출장을 가는 영민 씨에게 같은 팀의 동료인 마이클 씨가 도착하면 바로 연락을 달라고 당부를 하고 싶어하는군요.
이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다: “도착하는 대로 전화해 주세요.”
Young-min đi công tác nước ngoài. Michael muốn yêu cầu Young-min liên lạc ngay sau khi đến đó.
Lúc này nên nói “도착하는 대로 전화해 주세요.”

Hội thoại hôm nay
영 민:    저 지금 도쿄로 출발합니다.
마이클: 네, 잘 다녀오세요. 도쿄에 도착하는 대로 전화해주세요.

Young-min : Bây giờ tớ sẽ đi Tokyo
Michael :      Vâng, chúc chuyến đi Tokyo tốt đẹp, đến nơi thì gọi điện ngay nhé

Học thêm
‘[động từ]는 대로’ có nghĩa là làm ngay sau khi làm động tác nào đó, ví dụ như
“제가 말하는 대로 따라하세요.”(hãy nói theo như tôi vừa nói) hoặc “이 문자를 읽는 대로 전화주세요.”(gọi điện ngay sau khi đọc tin nhắn này)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here