Trang chủ KIIP Lớp 5 심화 (sách mới)

KIIP Lớp 5 심화 (sách mới)

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 4과. 대한민국 국민을 위한 복지 Phúc lợi cho...

1. 미래의 위험에 대비하는 사회보험에는 무엇이 있을까? Có gì ở bảo hiểm xã hội mà giúp phòng bị những rủi ro trong tương lai? 사회보험의 의미...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 3과. 대한민국 국민의 의무 Nghĩa vụ của công...

1. 납세의 의무와 국방의 의무는 무엇일까? Nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là gì? 의무 Nghĩa vụ 대한민국 헌법에는 국민으로서 누릴...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 2과. 대한민국 국민의 권리 Quyền lợi của công...

1. 평등권과 자유권은 어떤 권리일까? Quyền bình đẳng và quyền tự do là quyền lợi thế nào? 권리 Quyền lợi 권리란 어떤 일을 하거나 다른 사람에게...

[KIIP lớp 5 심화 sách mới] 1과. 대한민국의 정체성과 헌법 Bản sắc và hiến...

1. 대한민국은 어떤 나라일까? Hàn Quốc là quốc gia như thế nào? 헌법의 의의 Ý nghĩa của hiến pháp 헌법은 국가를 어떻게 조직하고 통치할 것인지, 국민에게...
error: Content is protected !!