Wednesday, December 2, 2020

[Dịch tiếng Việt – KIIP lớp 3] sách lớp tiếng Hàn hội nhập xã...

Dưới đây là phần dịch tiếng Việt  các phần trong cuốn sách Lớp hội nhập xã hội KIIP Trung cấp 1 (level 3)/ 중급1....

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 1: 가족 Gia đình

Bài 1: 가족 Gia đình - 문제 1. 한국 가족은 어떤 특징이 있습니까? Gia đình người Hàn có nét đặc trưng gì? - 문제 2. 여러분 고향의...

[Ngữ Pháp KIIP lớp 3] Tổng hợp ngữ pháp Trung cấp 1 – lớp...

Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn Trung cấp 1 (level 3) của chương trình hội nhập xã hội...

[KIIP Lớp 3 – 쓰기] Ví dụ tham khảo phần bài tập 쓰기 lớp...

Bài 2. 메모를 바탕으로 궁합이 맞는 음식을 소개하는 글을 써 보세요 생선과 마늘 생선과 마늘은 궁합이 잘 맞답니다. 생선은 먼저 고기와 비슷한 것이긴 하지만 심장건강을 지키기 위한...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 4: 성격 Tính cách

Bài 4: 성격 Tính cách 문제 1. B형의 성격은 어떻습니까? Người nhóm máu B có tính cách như thế nào? 문제 2. 남자는 어떤 사람인 것...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 2: 음식과 요리 Ẩm thực và...

Bài 2: 음식과 요리 Ẩm thực và nấu nướng 문제 1. 손님 초대 음식으로 무엇을 준비했습니까? Bạn đã chuẩn bị gì đối với thức ăn mời khách? 문제...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 5: 집과 생활 Nhà ở và...

Bài 5: 집과 생활 Nhà ở và sinh hoạt  문제 1. ①, ② 중에서 어느 동네가 살기 좋을까요? Trong số 1 và 2 bạn thích sống...

[KIIP lớp 3] Đề ôn thi phỏng vấn lớp 3 chương trình tiếng Hàn...

(Lưu ý: Đề chỉ mang tính chất tham khảo. Vì đề lớp 3 do trung tâm học ra đề nên tùy từng trung tâm...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 3: 공공 기관 Cơ quan công...

Bài 3: 공공 기관 Cơ quan công quyền 문제 1. 이곳에 가면 무엇을 할 수 있습니까? Khi đến đây bạn có thể làm gì? 문제 2....

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 16: 회식과 모임 Liên hoan và...

Bài 16: 회식과 모임 Liên hoan và hội họp   문제 1. 위의 그림은 어떤 모임입니까? 사람들이 무슨 이야기를 하는 것 같습니까? Bức hình trên là...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 11: 취업 Tìm được việc làm

Bài 11: 취업    문제 1. 이 사람은 지금 무엇을 보고 있습니까? Người này hiện đang nhìn gì vậy? 문제 2. 두 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까?...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 13: 명절 Ngày lễ Tết

Bài 13: 명절 Ngày lễ tết    문제 1. 이날은 무슨 날인 것 같습니까? Bạn nghĩ ngày này có thể là ngày gì? 문제 2. 이...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 9: 공연과 감상 Công diễn và...

Bài 9: 공연과 감상 Công diễn và thưởng thức 문제 1. 무슨 공연을 하고 있습니까? Họ đang trình diễn gì vậy? 문제 2. 관객들이 어떻게 하고...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 6: 소비와 절약 Tiêu dùng và...

Bài 6: 소비와 절약 Tiêu dùng và tiết kiệm 문제 1. 생활비에는 어떤 것이 있습니까? Sinh hoạt phí gồm có những thứ gì? 문제 2. 물건을...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 8: 고장과 수리 Hư hỏng và...

Bài 8: 고장과 수리 Hư hỏng và sửa chữa 문제 1. 컴퓨터에 무슨 문제가 생긴 것 같습니까? Bạn nghĩ có vấn đề gì xảy ra với...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 7: 축제와 행사 Lễ hội và...

Bài 7: 축제와 행사 Lễ hội và sự kiện 문제 1. 무슨 축제를 하고 있습니까? Đang diễn ra lễ hội gì vậy? 문제 2. 사람들이 무엇을...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 12: 여행 Du lịch

Bài 12: 여행 Du lịch 문제 1. 여러분은 위의 여행지 중에서 가 본 곳이 있습니까? Trong số các địa điểm du lịch ở trên có nơi...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 14: 생활 정보 Thông tin đời...

Bài 14: 생활 정보 Thông tin đời sống   문제 1. 인터넷에는 어떤 내용이 있습니까? Ở Internet có các nội dung gì? 문제 2. 문이 잠겨...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 17: 문화 체험과 경험 Kinh nghiệm...

Bài 17: 문화 체험과 경험 Kinh nghiệm và trải nghiệm văn hóa   문제 1. 사람들이 지금 무엇을 하고 있는 것 같습니까? Bạn nghĩ mọi người đang làm...

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 19: 고민과 상담 Mối lo lắng...

Bài 19: 고민과 상담 Mối lo lắng và sự tư vấn   - 외국인 노동자 상담 종류별 현황: Hiện trạng các kiểu tư vấn cho người...
error: Content is protected !!