Wednesday, December 2, 2020

[Đọc-Dịch] 소중한 우리 아이, 건강하고 똑똑하게 키우기 – Hãy nuôi dưỡng những đứa con...

균형 있는 영양공급은 아이의 건강을 위한 필수조건 Cung cấp dinh dưỡng cân bằng là tiêu chuẩn cần thiết vì sức khoẻ của trẻ em. 아이에게 모유를...

[Đọc – Dịch] Ganh tị giữa anh chị em khi nhà có em bé...

다자녀가정, 소아스트레스가 위험하다 Stress của trẻ nhỏ tại các gia đình đông con có thể nguy hiểm 동생이 태어난 후 짜증이 늘어난 첫째아이. ‘그럴 수 있는 일’이라고...

[Đọc – Dịch] 인터넷 중독 막으려면, 유아기부터 주의 – Cần chú ý từ thời...

인터넷은 우리 생활에 꼭 필요한 도구가 되었다. 인터넷을 통해서만 할 수 있는 일도 늘어나고 있다. 그러나 인터넷은 중독이 되는 순간, 부작용이 커져 생활의 패턴은...

[Đọc – Dịch] 아이의 사회성 발달을 위한 부모의 역할 – Vai trò của cha...

부모의 양육태도, 아이의 사회성 향상에 중요하다 Thái độ nuôi dạy của cha mẹ quan trọng trong việc hình thành tính xã hội của con cái 어린이집에서는...
error: Content is protected !!