Wednesday, December 2, 2020
Trang chủ Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn

Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 5. Cảm xúc và tâm trạng của con...

사람의 감정과 기분이 다양한 만큼 이를 나타내는 방법도 가지가지다. 자신의 마음을 잘 표현할 수 있는 문장과 단어를 알아보고 실생활에 적용해보자. Cảm xúc và tâm trạng...

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 1. Khi dùng bữa

때와 장소에 따라 달라지는 한국어. 그 의미를 알면 더욱더 재미있다. 음식을 먹을 때 사용하는 다양한 표현을 알아보자. Tiếng Hàn có thể khác đi rất nhiều...

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 2. Khi đi mua sắm

때와 장소에 따라 달라지는 한국어. 그 의미를 알면 더욱더 재미있다. 쇼핑할 때 사용하는 다양한 표현을 알아보자. Tiếng Hàn Quốc có thế khác đi tùy theo...

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 6. Chuyển tải ý nghĩa thông qua đặc...

한글에는 신체 각 부위의 특성을 통해 의미를 전달하는 말이 다양하다. 일상생활속에서 대화를 폭넓게 구사할 수 있는 재미있는 표현을 알아보자. Trong tiếng Hàn có đa dạng...

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 3. Thời tiết

Hàn Quốc là đất nước có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Cách biểu hiện trong tiếng Hàn cũng đa dạng theo sự biến...

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 4. Giao thông công cộng

때와 장소에 따라 달라지는 한국어. 그 의미를 알면 더욱더 재미있다. 대중교통을 이용할 때 사용하는 다양한 표현을 알아보자. Tiếng Hàn Quốc khác đi, theo từng thời...
error: Content is protected !!