[KIIP Lớp 4 – Trung cấp 2] Bài 13: 한국인의 사고방식 – Cách suy nghĩ/ lối tư duy của người Hàn Quốc

0
5239
<Trang 132> 1/정과 흥 관련 어휘 Từ vựng liên quan đến tình cảm và sự hứng khởi

정 tình cảm
정을 주다 trao, gửi, tình cảm
정을 느끼다 cảm thấy thương tình, cảm thấy thương cảm (cho, đối với ai đó)
정이 많다 giàu tình cảm
정이 들다 có, nảy sinh tình cảm
정이 떨어지다 mất tình cảm
정이 없다 không có tình cảm
정이 넘치다 chan chứa, ngập tràn tình cảm

흥 hứng thú, hứng khởi
흥을 내다 truyền cảm hứng, truyền sự hứng thú
흥이 많다 nhiều cảm hứng, nhiều hứng thú
흥이 나다 đánh thức/ khơi gợi cảm hứng

<Trang 132> 2. 민족 특성 관련 어휘 Từ vựng liên quan đến đặc tính dân tộc
개방적 tính cởi mở
폐쇄적 tính khép kín
진보적 tính cầu tiến
보수적 tính bảo thủ, cố hữu
비관적 tính bi quan
낙관적 tính lạc quan

<Trang 133> 3/한국인의 사고방식 관련 어휘 Từ vựng liên quan đến lối tư duy của người Hàn 

혈연을 중시하다 xem trọng huyết thống
‘우리’ 의식을 느끼다 cảm nhận ý thức ‘chúng tôi’
온정주의가 있다 có quyền làm cha, quyền bảo vệ che chở
서열을 중시하다 coi trọng thứ bậc
체면을 중시하다 xem trọng thể diện
 
<Trang 134 – 135> 문법
Các bạn nhấn vào tiêu đề tên ngữ pháp bên dưới (màu xanh) để xem chi tiết hơn mô tả về cách dùng và ví dụ kèm theo.
Thể hiện việc dự định làm việc gì đó nhưng bởi vì mục đích đó cùng với tình huống, hoàn cảnh trái ngược nên hoàn toàn không thể làm được việc dự định. Việc nhắc lại, lặp lại cùng động từ để nhấn mạnh thêm ý nghĩa đó. Có thể dịch là ‘hoàn toàn không thể…’, ‘có muốn…thế nào đi nữa cũng không thể …’, ‘có bảo…cũng không thể…’
 

•그분은 성격이 워낙 낙천적이어서 미워할래야 미워할 수 없다.
Anh ấy tính cách vốn dĩ lạc quan nên có bảo ghét cũng không thể ghét được.

•밖이 시끄러워서 책을 읽을래야 읽을 수 없다.
Bên ngoài ồn ào quá nên có muốn đọc sách cũng không đọc được

•사람들과 정이 많이 들어서 부탁을 거절할래야 거절할 수 없다.
Vì là giàu tình cảm với mọi người nên có muốn từ chối sự nhờ vã (không đồng ý giúp) cũng không từ chối được 
 
•아무리 문화가 다르다고 해도 그 사람의 행동을 이해할래야 이해할 수 없다. 

Cho dù văn hóa khác biệt thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng hoàn toàn không thể hiểu được hành động của người đó.

Các bạn nhấn vào tiêu đề tên ngữ pháp bên dưới (màu xanh) để xem chi tiết hơn mô tả về cách dùng và ví dụ kèm theo.
[동사·형용사] 길래
[A 길래 B]
1/ Đây là biểu hiện mang tính khẩu ngữ (dùng trong văn nói). Trong đó A là căn cứ, nền tảng, cơ sở hay lý do để thực hiện B. Vế A là một người khác, bên thứ ba hay một sự vật, sự việc nào đó còn vế B là bản thân người nói ‘나(저), 우리’. Có thể dịch là ‘A…vì vậy/vì thế…B’, ‘vì/do A nên B’

2/ Sử dụng khi hỏi lý do xuất hiện tình huống hay sự việc mà B, trong khi đó ở vế A sử dụng cùng với từ nghi vấn (thể nghi vấn). Lúc này chủ ngữ của A và B giống hay khác nhau đều được nhưng nhất thiết không thể dùng với ngôi thứ nhất ‘나(저), 우리’. Có thể dịch là ‘A mà B?’

•부모님께서 얼마나 보수적이시길래 수학여행도 못 갔어요?
Ba mẹ bảo thủ đến mức nào mà bạn không thể đi chuyến tham quan thực tế của trường à

•전화를 해도 안 받길래 집으로 찾아갔어요.
Có gọi điện nó cũng không nhấc máy nên tao đã tìm đến nhà.

•저 분은 얼마나 정이 많길래 사람들을 늘 잘 챙겨주시는 걸까요?
Người đó giàu tình cảm đến mức nào mà luôn chăm sóc mọi người chu đáo vậy nhỉ?

•얼마나 정이 들었길래 저렇게 헤어지지 못하는 걸까요?
Tình cảm sâu nặng đến mức nào mà không thể chia lìa như thế được nhỉ?

<Trang 136> 말하기


바야르: 한국 사람들은 참 정이 많은 것 같아요.
Người Hàn Quốc có vẻ giàu tình cảm.
에 릭: 맞아요. 정말 그런 것 같아요. 어제는 저녁을 먹고 친구네 집에 갔는데, 친구 어머니께서 맛있는 음식을 만드셨다고 하시면서 또 먹으라고 주셨어요. 그리고 집에 올 때도 싸 주시길래 받아 왔어요.
Đúng rồi. Thực sự có thể là như vậy đó. Hôm qua mình ăn tối rồi đến nhà bạn mà mẹ của bạn bảo có làm đồ ăn ngon và bảo ăn cùng. Rồi lúc về còn gói cho nữa vì vậy mình đã cầm về.
바야르: 그래요? 정말 정이 많으시네요.
Vậy hả? Đúng là giàu tình cảm thật.
에 릭: 네, 아들 같아서 주신다고 하시는데 거절할래야 거절할 수가 없었어요.
Vâng, cô bảo là coi như con trai và đã cho, muốn từ chối mà không từ chối được.
바야르: 한국 사람들은 정말 정이 많아서 하나라도 더 챙겨주고 싶어 하는 것 같아요.
Người Hàn Quốc giàu tình cảm nên dù là một chút cũng muốn cho thì phải.
에 릭: 네, 그러면서 정도 더 깊어지는 것 같아요.
Vâng, vậy nên tình cảm càng sâu đậu thêm.

<Trang 137> 듣기

메이 :
에릭 씨, 이게 뭐예요?
에 릭: 초콜릿이에요. 저희 고향 초콜릿이 유명하거든요. 우리 엄마가 이번에 한국에 다녀가실 때 사다 주셨어요.
메이 : 그런데 이렇게 많이 사 오셨어요?
에 릭: 필요한 게 없냐고 하시길래 다 같이 나눠서 먹을 수 있게 초콜릿을 많이 사다가 달라고 부탁드렸어요. 한국에서는 다들 이렇게 나눠 먹는 게 정이지요. 저도 언제부터인가 이렇게 함께 나눠먹는 것이 익숙해지고 참 좋아졌어요.
메이 : 정말 맛있네요. 음, 요즘 살이 쪄서 걱정인데 정말 맛있어서 참을래야 참을 수가 없네요.
에 릭: 맛있지요? 저도 우리 가족도 모두 이 초콜릿을 굉장히 좋아해요.
메이 : 그런데 에릭 씨는 우리 엄마, 우리 가족이라는 말을 잘 쓰시네요. 저는 아직 ‘우리’라는 표현이 익숙하지 않아서 잘 못 쓰겠어요.
에 릭: 저도 처음엔 그랬어요. 그런데 ‘우리’라는 말을 사용하면 더 가깝고 가족과 같은 느낌이 들어서 좋은 것 같아요. 저는 ‘정‘과 ’우리‘라는 단어를 참 좋아해요. 그래서 자꾸 사용하다 보니 이젠 익숙해졌어요.
메이 : 맞아요. 더 따뜻한 마음이 드는 건 사실이에요.
에 릭: 메이 씨도 더 익숙해지면 자연스럽게 사용하게 될 거예요.

Từ vựng:
초콜릿: Socola (chocolate)
부탁드리다: xin nhờ cậy, nhờ vã…(cấu trúc nhờ cậy lịch sự)
익숙해지다: làm quen, trở nên quen thuộc
자연스럽게: tự nhiên

Bài viết liên quan  [KIIP Lớp 4 - Trung cấp 2] Bài 6: 문화 차이 - Sự khác biệt văn hóa (Cultural Differences)

<Trang 137> 발음

1. 다음 발음을 잘 듣고 따라하세요.
(1) 배가 아파서 먹을래야 먹을 수 없어요. 
(2) 더 이상 걸을래야 걸을 수 없어요.
(3) 바빠서 볼래야 볼 수 없어요. 
(4) 돈을 모을래야 모을 수 없어요.

2. 다음 문장을 자연스럽게 읽어 보세요.
(1) 한국말을 잘 못해서 취직할래야 취직할 수 없어요.
(2) 등록금이 없어서 입학할래야 입학할 수 없어요.
(3) 머리가 아파서 생각할래야 생각할 수 없어요.

<Trang 138> 읽기
한국인의 흥
한국 전통 공연인 사물놀이 공연이나 마당놀이를 본 적이 있습니까? 그리고 그 공연을 보는 사람들의 반응을 본 적이 있습니까? 어깨춤을 들썩이며 공연을 보는 것만이 아니라 함께 즐기는 모습을 볼 수 있을 것입니다.
이렇듯 한국인은 흥이 많은 민족이라고 말합니다. 말이 안 통해도 그 리듬과 느낌만으로 소통할 수 있다는 장점이 있습니다. 정과 배려라는 따뜻한 이미지를 가진 한국이지만 전 세계를 열광시킬 수 있는 힘을 가진 것이 한국인의 흥이라고 할 수 있습니다. 이러한 흥이 K-pop에서 잘 발현되어 세계로 뻗어나가고 있습니다. 흥이야 말로 언어의 장벽을 넘어서 한국의 문화를 세계로 알릴 수 있는 한국인 만의 사고방식이라고 볼 수 있습니다.

Hứng khởi của người Hàn Quốc

Bạn đã bao giờ xem các màn trình diễn truyền thống của Hàn Quốc, chẳng hạn như màn trình diễn Samulnori hoặc Matangnori? Và bạn đã từng nhìn thấy phản ứng của những người xem biểu diễn? Nó không chỉ là việc nhún nhảy vai trong khi xem trình diễn mà cùng với nó là việc có thể nhìn thấy điệu bộ thích thú, hứng khởi. Cái như thế người Hàn Quốc gọi là một dân tộc giàu cảm hứng. Nó có lợi thế là có thể giao tiếp chỉ thông qua nhịp điệu (giai điệu) và cảm giác (cảm nhận) mà không cần đến lời nói. Là một Hàn Quốc với hình ảnh ấm áp của sự quan tâm và tình cảm, nhưng thứ mà có sức mạnh có thể khiến cả thế giới cuồng nhiệt có thể nói chính là cảm hứng của người Hàn Quốc. Những cảm hứng này được thể hiện tốt ở Kpop và đang lan rộng ra thế giới. Chắc chắn rằng cảm hứng (sự hứng khởi) có thể được xem như là một cách suy nghĩ của người Hàn Quốc mà có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ và thúc đẩy (quảng bá) văn hoá Hàn Quốc ra thế giới.

Từ vựng
한국 전통 공연 buổi biểu diễn/ trình diễn truyền thống Hàn Quốc
사물놀이 Samulnori. Tìm hiểu về 사물놀이: (Lớp 3- bài 9) bấm vào đây để xem lại
마당놀이 Matangnori (Trò chơi dân gian ngoài sân)
어깨춤을 들썩이다 nhún nhảy vai, lắc lư vai
민족 dân tộc
리듬 giai điệu, nhịp điệu
배려 sự quan tâm giúp đỡ
열광시키다 trở nên cuồng nhiệt
발현되다 được thể hiện (Tính chất hay tinh thần đang được giấu bên trong thể hiện ra ngoài)
뻗어나가다 lan rộng, vươn ra
언어의 장벽  rào cản ngôn ngữ
사고방식 lối tư duy, phương pháp tư duy

<Trang 140> 한국 사회와 문화
한국인은 ‘아는 사람이건 모르는 사람이건 또 잘 사는 사람이건 못 사는 사람이건 밥을 먹을 때 밥을 주고 잠잘 때 잠자리는 주는 것을 거절한다는 것은 수치스런 일이다’라고 생각했습니다.
한국 사람에게는 따뜻함과 배려, 그리고 나눔이 함께하는 독특한 ‘정’ 문화가 있다. 그리고 위와 같은 정과 관련된 표현이 일상생활에서 자주 쓰일 정도로 한국 사람들에게 정을 베푼다는 것은 일상적인 생활 방식이 되어 있다.
그러나 이러한 문화에 익숙하지 않은 외국인들에게는 다소 지나친 간섭처럼 느껴질 수 있으나 한국인의 사고방식을 이해하고 나면 예로부터 내려온 한국인들의 따뜻한 마음을 알 수 있을 것이다.

 
“Tình cảm” của người Hàn Quốc

Người Hàn Quốc nghĩ rằng “ dù là người quen hay người xa lạ, dù là người giàu có hay nghèo hèn, việc từ chối mời cơm ai đó khi ăn cơm, hay từ chối không cho ai đó ngủ nhờ khi ngủ là một việc làm vô cùng hổ thẹn

“Tình cảm” 
– Phải trao đi tình cảm thì mới nhận lại được tình cảm từ người khác
– Tình cảm có tình cảm kiểu tốt (đẹp) và có cả tình cảm không tốt (xấu)
– Vừa mới nảy sinh tình cảm thì phải ly biệt

Đối với người Hàn Quốc, họ có văn hóa “tình cảm” cùng với sự chia sẻ, ấm áp và sự quan tâm, lo lắng. Và các biểu hiện có liên quan đến thể hiện tình cảm giống như trên thường xuyên được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày đến mức đối với người Hàn Quốc việc trao cho nhau tình cảm đã trở thành cách thức (phương thức) sinh hoạt thường ngày.
Tuy nhiên đối với những người nước ngoài chưa quen với cái văn hoá trên thì đại đa số họ cảm thấy như một sự can thiệp quá mức nhưng nếu mà hiểu được cách suy nghĩ của người Hàn Quốc thì có thể biết được tình cảm ấm áp của người Hàn Quốc từ xưa tới nay.

1. 한국인의 정이 한국 사람의 정서를 모르는 외국인들에게 어떻게 느껴질 수 있습니까?
1. Đối với các bạn người ngoại quốc không biết phong tục tập quán của người Hàn, họ sẽ cảm thấy như thế nào về tình cảm của con người Hàn Quốc?

2. 다음과 같은 상황에선 어떤 표현을 사용할까요?
“알게 된 지 얼마 안 되었는데 벌써 헤어지다니, 정말 섭섭하다.” 
“처음엔 엄청 싸웠는데 이제는 같이한 시간이 있다고 친해졌어요.”
2. Với những tình huống giống như sau, được sử dụng để biểu hiện gì?
– Chưa biết nhau được bao lâu đã phải chia tay, thực sự cảm thấy rất tiếc nuối.
– Hồi đầu cãi nhau như cơm bữa, nhưng sau một thời gian chơi cùng thì đã trở nên thân thiết hơn.

Từ vựng

잠자리 chỗ ngủ
거절하다 từ chối, khước từ
수치스럽다 hổ thẹn, nhục nhã
나눔 sự chia sẻ
독특하다 đặc sắc, đặc biệt
일상생활 sinh hoạt đời thường
베풀다 tổ chức, thết đãi/ ban tặng, trao cho
간섭 sự can thiệp
예로부터 từ xa xưa
느껴지다 cảm thấy
섭섭하다 thất vọng, ê chề, buồn nản, tiếc nuối

– Xem các bài khác của lớp 4 KIIP tại đây
– Nhóm học và thảo luận tiếng Hàn KIIP: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật bài học tiếng Hàn KIIP: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here