[News #5] 부모님과 자주 대화 하세요? Do You Often Talk with Your Parents?

3
1480
부모님과 자주 대화 하세요?
Do You Often Talk with Your Parents?

최근의 조사에 따르면 이민 1세대와 그들의 자녀인 2세대와의 세대 차이가 심한 것으로 나타났다. 이민 1세대는 우선 영어가 부족하여 자녀와 의사 소통할 때 어려움이 있다. 또 한국에서 가졌던 가치관을 미국에 와서도 바꾸지 못해 힘든 경우가 많다고 한다. 반대로 미국에서 성장한 교포 2세들은 미국적인 가치관과 생활 습관을 가지는 것이 보통이다. 따라서 이러한 차이가 세대 간 갈등의 원인이 되는 것으로 조사되었다. 부모의 전통적인 가치관과 자식의 개인주의가 깊이 있는 대화를 가로막는 원인으로 작용한다. 전문가들은 이 문제를 해결하기 위해서는 우선 서로의 입장을 바꿔서 생각해 보는 것이 필요하다고 말한다.

According to the recent investigation, there exists serious generation gap between the first generation and their children, the second generation immigrants. First generation immigrants, above all, have difficulties in communicating with their children because their English is deficient. And they have hard time because they cannot adjust their value system they brought from Korean even after they came to the States. On the other hand, the second generation Korean-Americans who grew up in the States usually establish American value system and life style. Therefore, these differences are the causes of the conflict between the generations, according to the investigation. The traditional values of parents and individualism of children come to be the causes that block in-depth conversations [between them]. Experts advise that first of all parents and children need to put themselves in another’s shoes to solve this problem.

Bài viết liên quan  [Korean conversation] #1. 오랜만에 집에 오니까 좋지?

어휘 학습
1. 자주: 빈도 부사 -> 항상, 자주, 가끔, 거의-지 않다, 전혀 –지 않다.
2. 성장하다 = 자라다
3. 미국적 : 접미사 ‘적’이 결합하는 단어. 대표적, 이국적, 남성적, 여성적, 과학적, 긍정적, 부정적
4. 보통이다 = 일반적이다
5. 개인주의: 민주주의, 사회주의, 개인주의, 물질만능주의, 이기주의
6. 서로의 입장을 바꿔서 생각해 보다. = 역지사지

Notes
부모님과: 부모님(Your Parents)+-과(marker(with))

자주(Often)

대화 하세요?: 대화하(다)(to talk)+-세요(ending(honorific))?

최근의 조사에 따르면 이민 1세대와 그들의 자녀인 2세대와의 세대 차이가 심한 것으로 나타났다.
According to the recent investigation, there exists serious generation gap between the first generation and their children, the second generation immigrants.
최근의(recent)
조사에 따르면: 조사(investigation)+-에 따르면(idiom(according to))
이민 1세대와: 이민 1세대(the first generation)+-와(marker(with))
그들의(their)
자녀인: 자녀이(다)(to be their children)+-ㄴ(ending(relative clause; noun modifying))
2세대와의: 2세대(the second generation)+-와(marker(with))+-의(possessive marker)
세대 차이가: 세대 차이(generation gap)+-가(subjective marker)
심한 것으로 나타났다: 심하(다)(to be serious)+-ㄴ(ending(relative clause; noun modifying))+
것(thing)+-으로 나타나(다)(to exist)+-았-(pre-ending(past tense))+-다(ending (declarative))

이민 1세대는 우선 영어가 부족하여 자녀와 의사 소통할 때 어려움이 있다.

First generation immigrants, above all, have difficulties in communicating with their children because their English is deficient.

이민 1세대는: 이민 1세대(First generation immigrants)+-는(marker(exclusion))
우선(above all)
영어가: 영어(English)+-가(subjective marker)
부족하여: 부족하(다)(to be deficient)+-여(connective; because)
자녀와: 자녀(their children)+-와(marker(with))
의사소통할 때: 의사소통하(다)(to communicate)+-ㄹ 때(conjunctive; when)
어려움이 있다: 어려움(difficulties)+-이(subjective marker)+있다(to be; declarative)

Bài viết liên quan  [News #3] ‘성공적인 이민 생활을 위해서’ For Successful Immigration

또 한국에서 가졌던 가치관을 미국에 와서도 바꾸지 못해 힘든 경우가 많다고 한다.
And they have hard time because they cannot adjust their value system they brought from Korean even after they came to the States.
또(also)한국에서: 한국(Korea)+-에서(marker(from))
가졌던: 가지(다)(to have)+-었-(pre-ending(past tense))+-던(pre-ending(retrospective
marker))
가치관을: 가치관(their value system)+-을(objective marker)
미국에: 미국(the States)+-에(marker(to))
와서도: 오(다)(to come)+-아서(connective; and then)+-도(connective; even though)
바꾸지 못해: 바꾸(다)(to change)+-지 못하(다)(not)+-여(connective; because)
힘든: 힘들(다)(to have hard time)+-ㄴ(ending (relative clause; noun modifying))
경우가: 경우+-가(subjective marker-)
많다고 한다: 많(다)+-다고 하(다)(quotative(declarative))+-ㄴ다(ending(declarative))

반대로 미국에서 성장한 교포 2세들은 미국적인 가치관과 생활 습관을 가지는 것이 보통이다.
On the other hand, the second generation Korean-Americans who grew up in the States usually establish American value system and life style.
반대로(on the other hand)
미국에서: 미국(the States)+-에서(marker(in))
성장한: 성장하(다)(to grow up)+-ㄴ(ending(relative clause; noun modifying))
교포 2세들은: 교포 2세(the second generation Korean-Americans)+들(plural)+-은 (marker(exclusion))
미국적인 (American)
가치관과: 가치관(value system)+-과(marker(and))
생활 습관을: 생활 습관(life style)+-을(objective marker)
가지는 것이: 가지(다)(to establish)+-는(ending(relative clause; noun modifying)+것(thing)+-이(subjective marker)
보통이다: 보통(usually)+이다(ending(to be))

따라서 이러한 차이가 세대 간 갈등의 원인이 되는 것으로 조사되었다.

Therefore, these differences are the causes of the conflict between the generations, according to the investigation.
따라서(Therefore)
이러한(these)
차이가: 차이(differences)+-가(subjective marker)
세대 간 갈등의: 세대(the generations)+간(between)+갈등(conflict)+-의(possessive marker)
원인이: 원인(the causes)+-이(subjective marker)
되는 것으로 조사되었다: 되(다)(to be)+-는(ending(relative clause; noun modifying))+것(thing)+-으로 조사되(다)(to investigate)+-었-(pre-ending(past tense))+-다(ending(declarative))

Bài viết liên quan  [Korean reading] #1. 편지1

부모의 전통적인 가치관과 자식의 개인주의가 깊이 있는 대화를 가로막는 원인으로 작용한다.
The traditional values of parents and individualism of children come to be the causes that block in-depth conversations [between them].
부모의: 부모(parents)+-의(possessive marker)
전통적인(traditional)
가치관과: 가치관(values)+-과(and)
자식의: 자식(children)+-의(possessive marker)
깊이 있는: 깊이 있(다)(to be in-depth)+-는(ending(relative clause; noun modifying))
대화를: 대화(conversations)+-를(objective marker)
가로막는: 가로막(다)(to block)+-는(ending(relative clause; noun modifying))
원인으로 작용한다: 원인(the causes)+-으로 작용하(다)(to come to be)+-ㄴ다(ending(declarative))

전문가들은 이 문제를 해결하기 위해서는 우선 서로의 입장을 바꿔서 생각해 보는 것이 필요하다고 말한다.
Experts advise that first of all parents and children need to put themselves in another’s shoes to solve this problem.
전문가들은: 전문가(Experts)+들(plural)+-은(marker(exclusion))
이 문제를: 이(this)+문제(problem)+-를(objective marker)
해결하기 위해서는: 해결하(다)(to solve)+-기 위해서(idiom(for))+-는(marker(exclusion))
서로의: 서로(another)+-의(possessive marker)
입장을: 입장(shoes)+-을(objective marker)
바꿔서: 바꾸(다)(to put)+-어서(connective; and then)
생각해 보는 것이: 생각하(다)+-어 보(다)(modal aux.(to try to do))+-는(ending (relative clause; noun modifying))+것(thing)+-이(subjective marker)
필요하다고 말한다: 필요하(다)(to need)+-다고 말하(다)(quotative(declarative))+-ㄴ다(ending(declarative))3 BÌNH LUẬN

  1. AD cho mình hỏi mình muốn đọc thêm các bài báo kiểu này có thể tìm ở đâu vậy?
    xin cảm ơn

    • Hoặc trong mục 'Tiếng hàn trung cấp' bạn nhấn vô ' News in Korean' sẽ ra cái list mà mình đã đề cấp ở trên nhé.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here