Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng – Trung cấp (Korean Grammar in use)

0
48031

Chào các bạn, có lẽ đã có nhiều người được tiếp xúc hoặc nghe nói tới cuốn sách “Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (sơ + trung cấp)” được dịch từ cuốn ” Korean grammar in use”. Nhận thấy sách có điểm mạnh là phân loại theo nhóm ngữ pháp cùng đặc tính giúp bạn dễ so sánh các cấu trúc với nhau, từ đó dễ nhớ và dễ áp dụng hơn. Tuy nhiên, do phần dịch thuật của sách chủ yếu được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, chứ không dịch thẳng từ tiếng Hàn sang tiếng Việt nên một số chỗ giải thích ngữ pháp và dịch ví dụ còn chưa đúng, chưa sát nghĩa.

Vì vậy Hàn Quốc Lý Thú đã đầu tư thời gian chỉnh sửa lại dưới dạng list các bài viết dưới đây. 

** Hãy bấm vào dòng chữ màu xanh (đã được đính kèm đường dẫn) để xem nội dung chi tiết của bài học.

 
Ở VN, các bạn có thể tìm mua sách vô cùng dễ dàng tại các nhà sách, hoặc đặt mua online TẠI ĐÂY
 
Nội dung:

Bài 1. 추측과 예상을 나타낼 때 Diễn tả phỏng đoán và suy đoán
01 -아/어 보이다
02 -(으)ㄴ/는 모양이다 
03 -(으)ㄹ 텐데
04 -(으)ㄹ 테니까
05 -(으)ㄹ걸요
06 -(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 줄 몰랐다[알았다]
07 -(으)ㄹ지도 모르다

Bài viết liên quan  V/A+ 어/아/여서야 어디 V/A+ 겠어요?

Bài 2. 대조를 나타낼 때 Diễn tả sự tương phản
01 -기는하지만, -기는 -지만
02 -(으)ㄴ/는 반면에
03 -(으)ㄴ/는데도 

Bài 3. 서술체와 반말체 Thể trần thuật và thân mật
01 서술체
02 반말체

Bài 4. 이유를 나타낼 때 Diễn tả nguyên nhân 
01 -거든요
02 -잖아요
03 -느라고
04 -는 바람에
05 -(으)ㄴ/는 탓에
06 -고 해서
07 -(으)ㄹ까 봐

Bài 5. 다른 사람의 말이나 글을 인용할 때 Trích dẫn gián tiếp
01 -다고요?
02 -다고 하던데
03 -다면서요?
04 -다니요?

Bài 6. 결심과 의도를 나타낼 때 Diễn tả quyết tâm và ý đồ
01 -(으)ㄹ까 하다
02 -고자
03 -(으)려던 참이다
04 -(으)ㄹ 겸 -(으)ㄹ 겸
05 -아/어야지요

Bài 7. 추천과 조언을 나타낼 때 Diễn tả gợi ý và lời khuyên
01 -(으)ㄹ 만하다
02 -도록 하다
03 -지 그래요?

Bài 8. 회상을 나타낼 때 Diễn tả sự hồi tưởng
01 -던
02 -더라고요
03 -던데요

Bài 9. 피동을 나타낼 때 Hình thức bị động
01 단어 피동 (-이/히/리/기-)
02 -아/어지다
03 -게 되다

Bài viết liên quan  Bài 19: Diễn tả đặc điểm và tính chất: (으)ㄴ/는 편이다, 스럽다, 답다

Bài 10. 사동을 나타낼 때 Hình thức sai khiến
01 단어 사동 (-이/히/리/기/우/추-)
02 -게 하다

Bài 11. 조건을 나타낼 때 Diễn tả điều kiện
01 -아/어야
02 -거든

Bài 12. 추가를 나타낼 때 Diễn tả sự bổ sung thông tin
01 -(으)ㄹ 뿐만 아니라
02 -(으)ㄴ/는데다가
03 조차
04 만 해도

Bài 13. 도중을 나타낼 때 Diễn tả hành động gián đoạn
01 -는 길에
02 -다가

Bài 14. 정도를 나타낼 때 Diễn tả mức độ
01 -(으)ㄹ 정도로
02 만 하다
03 -(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 만큼

Bài 15. 선택을 나타낼 때 Diễn tả sự lựa chọn
01 아무+(이)나/ 아무+도
02 (이)나
03 (이)라도
04 -든지 -든지
05 -(으)ㄴ/는 대신에

Bài 16. 시간이나 순차적 행동을 나타낼 때 Diễn tả thời gian và trật tự hành động
01   만에
02  -아/어 가지고
03  -아/어다가
04  -고서

Bài 17. 발견과 결과를 나타낼 때 Diễn tả sự phát hiện và kết quả
01 -고 보니
02 -다 보니
03  -다 보면
04  -더니
05  -았/었더니
06  -다가는
07  -(으)ㄴ/는 셈이다

Bài 18. 상태를 나타낼 때 Diễn tả trạng thái hành động
01 -아/어 놓다
02 -아/어 두다
03 -(으)ㄴ 채로
04 -(으)ㄴ/는 대로

Bài viết liên quan  Bài 3: Thể trần thuật và lối nói thân mật trong tiếng Hàn: 서술체와 반말체

Bài 19. 성질과 속성을 나타낼 때 Diễn tả đặc điểm và tính chất
01 -(으)ㄴ/는 편이다
02 스럽다
03 답다

Bài 20. 조를 나타낼 때 Diễn tả sự nhấn mạnh
01 얼마나 -(으)ㄴ/는지 모르다
02 -(으)ㄹ 수밖에 없다
03 -(으)ㄹ 뿐이다
04 (이)야말로

Bài 21. 목적을 나타낼 때 Diễn tả mục đích
01 -게 –
02 -도록

Bài 22. 완료를 나타낼 때 Diễn tả sự hoàn thành/ kết thúc
01 -았/었다가
02 -았/었던
03 -아/어 버리다
04 -고 말다

Bài 23. 소용없음을 나타낼 때 Diễn tả sự vô ích
01 -(으)나 마나
02 -아/어 봤자

Bài 24. 가정 상황을 나타낼 때 Diễn tả tình huống giả định
01 -(느)ㄴ다면
02 -았/었더라면
03 -(으)ㄹ 뻔하다

Bài 25. 후회를 나타낼 때 Diễn tả sự hối tiếc
01 -(으)ㄹ걸 그랬다
02 -았/었어야 했는데

Bài 26. 습관과 태도를 나타낼 때 Diễn tả thói quen và thái độ
01 -곤 하다
02 -기는요
03 -(으)ㄴ/는 척하다

Các bạn theo dõi trang fanpage để cập nhật các bài học:
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Chúc các bạn học tốt!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here