Saturday, December 5, 2020
Trang chủ Mỗi ngày 1 cách diễn đạt

Mỗi ngày 1 cách diễn đạt

[Cách diễn đạt] 29_생각 종 해 보고 연락 드릴게요. Tôi suy nghĩ rồi sẽ...

확실한 대답을 바로 못할 때는 어떻게 말해야 할까? How to explain that you can't give an exact answer right away.  Nói thế nào khi không thể...

[Cách diễn đạt] 31_ 전화 온 줄 몰랐어요. Không biết có điện thoại đến.

전화벨소리를 못 들었을 때는 어떻게 말할까? How to say you didn't hear the phone ringing. Khi không nghe được tiếng chuông điện thoại thì nói thế...

[Cách diễn đạt] 2:별말씀을요. Không có gì/Khách sáo quá

감사 표현에 좋은 대답은 무엇일까? Cách đáp trả cho lời cảm ơn. 오늘의 한마디는 '별말씀을요' 입니다. Cách diễn đạt hôm nay: 'Không có gì/Khách sáo quá'   마이클...

58_갑자기 비밀번호가 생각이 안 나요. Bỗng nhiên không nhớ ra số bí mật. (mật...

갑자기 비밀번호를 잊어버렸을 때는 어떻게 말할까요? Nói thế nào khi quên mã số bí mật. (mật khẩu)? 오늘의 한마디는 '갑자기 비밀번호가 생각이 안 나요.'입니다. Biểu hiện hôm...

52_웬일이에요? Có việc gì thế?

예상하지 못한 일이 일어났을 때는 어떻게 말할까요? Nói thế nào khi xảy ra một việc mà không dự đoán trước. 오늘의 한마디는 '웬일이에요?'입니다. Biểu hiện hôm...

[Cách diễn đạt] 3:그러게 말이에요. Đúng thế. (Đúng vậy.)

다른 사람의 의견에 찬성할 때 어떻게 말하지? Khi tán thành ý kiến người khác thì nói như thế nào? 오늘의 한마디는 '그러게 말이에요' 입니다.  Cách diễn đạt...

39_ 오늘은 제가 낼게요. Hôm nay để tôi trả tiền

함께 식사한 후에 내가 식사비를 계산하고 싶을 때는 어떻게 말할까? Nói thế nào khi mình muốn trả tiền sau khi cùng ăn cơm xong? 오늘은 마이클...

43_낯이 익어요. Nhìn quen thuộc.

얼굴이 어디선가 본 것 같을 때는 어떻게 말하지? Hình như đã gặp gương mặt này ở đâu đó thì nói thế nào? 오늘의 한마디는 '낯이 익어요.'입니다. Biểu...

33_말이 잘 안 통해요. Nói chuyện không hợp nhau

서로 생각이 많이 달라서 이야기하기가 어려울 때 어떻게 말하지? How to say that it's hard to talk with somebody due to differing opinions? Nói thế nào...

48_ 일찍 올 걸 그랬어요. Biết vậy nên đến sớm

늦게 온 것을 후회할 때는 어떻게 말할까요? Hối hận khi đến muộn thì nói thế nào? 오늘의 한마디는 '일찍 올 걸 그랬어요.' 입니다. Diễn đạt hôm nay:...

35_배탈이 났어요. Bị đau bụng.

배가 아플 때는 어떻게 말하지? How to say that you have a stomachache. Khi đau bụng thì nói thế nào? 오늘의 한마디는 '배탈이 났어요.' 입니다. Today's...

37_ 유학하기로 마음먹었어요. (Tôi) đã quyết tâm đi du học

많이 생각한 후에 어려운 결심을 했을 때 어떻게 말할까? Nói thế nào khi khó khăn đưa ra một quyết định sau khi suy nghĩ nhiều? 영민...

[Cách diễn đạt] 7: 오랜만에 보니 몰라보겠어요.Lâu lắm mới gặp đến nỗi không thể...

Lâu lắm mới gặp thì chào nhau thế nào.? 오랜만에 만나면 어떻게 인사를 할 수 있을까? Cách diễn đạt hôm nay: 'Lâu lắm mới gặp đến...

[Cách diễn đạt] 8: 마침 잘 만났네요. May mắn gặp được cậu đúng lúc.

Nếu tình cờ gặp được người ta muốn gặp thì nói như thế nào? 만나면 좋겠다고 생각했던 사람을 우연히 만나면 어떻게 말할까? Cách diễn đạt hôm...

[Cách diễn đạt] 18_이게 얼마 만이에요? Bao lâu rồi nhỉ?

소식이 궁금했던 친구들 오랜만에 만나면 어떻게 인사하지? Chào thế nào nếu lâu lắm mới gặp người bạn mà mình muốn biết tin tức. 오늘의 한마디는 '이게...

42_길이 너무 막혀요. Bị tắc đường.

도로에 차가 너무 많아서 빨리 갈 수 없을 때는 어떻게 말할까요? Nói thế nào khi không thể chạy nhanh vì có nhiều xe trên đường. 오늘의...

[Cách diễn đạt] 17_오늘 한잔 어때요? Hôm nay làm một chén nhé?

함께 가볍게 술을 마시고 싶을 때는 어떻게 말하지? Khi muốn uống một chút nhẹ nhàng thì nói thế nào.? How to ask someone to have a...

[Cách diễn đạt] 9: 맛있게 잘 먹었습니다 Cảm ơn tôi đã ăn rất ngon...

Sau khi ăn ngon xong thì chào như thế nào? 음식을 잘 먹고 나서 어떻게 인사하지? Cách diễn đạt hôm nay:' Cảm ơn tôi đã ăn...

[Cách diễn đạt] 27_일부러 그런 게 아니에요. Không phải tôi cố ý đâu.

실수로 일을 잘못했을 때 어떻게 말하지? How to say you did something wrong by accident? Nói thế nào khi làm sai do vô tình? 오늘의 한마디는...

[Cách diễn đạt] 4: 맞아요.맞아. Đúng rồi, đúng rồi.

Nếu người bạn nói đúng ý mình thì làm thế nào để phụ họa theo? 친구의 말에 맞장구를 치려면 어떻게 말하지? Cách diễn đạt hôm nay:...
error: Content is protected !!